1 VSPH 543/2012-P1-12
KSUL 71 INS 11494/2011 1 VSPH 543/2012-P1-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Štětí, Mánesova 624, o odvolání věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, adresa pro doručení: Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 2739, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2012, č.j. KSUL 71 INS 11494/2011-P1-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2012, č.j. KSUL 71 INS 11494/2011-P1-4, se m ě n í jen tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 56.016,-Kč neodmítá; ve zbytku v rozsahu částky 56.917,-Kč se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že se odmítá přihláška P1 věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen odvolatel) a právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že dne 10.8.2011 přihlásil odvolatel svoji nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku, že na přezkumném jednání konaném dne 6.10.2011 popřel insolvenční správce pohledávku odvolatele ve výši 56.917,-Kč a odvolatele o tom vyrozuměl podáním ze dne 7.10.2011, jež mu doručil dne 10.10.2011, a že odvolatel nepodal žalobu na určení popřené pohledávky do lhůty 30 dnů (30.11.2011). Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a přihlášku odmítl v celé přihlášené výši, když její zjištěná výše činila méně než 50 % přihlášené částky. Nadto dodal, že k částečnému zpětvzetí přihlášky ze dne 11.10.2011 doručenému dne 12.10.2011 nepřihlédl, když o popřené části pohledávky rozhodl podle § 198 odst. 1 IZ, a že zpětvzetí části přihlášky považoval za spekulativní obcházení zákona, neboť se tím odvolatel snažil obejít sankční následky ustanovení § 178 IZ.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Vysvětloval, že přihlásil pohledávku v celkové výši 112.933,-Kč sestávajících z jistiny (56.016,-Kč) a ze smluvní pokuty (56.917,-Kč), že na přezkumném jednání insolvenční správce uznal jistinu a popřel smluvní pokutu pro její nepřiměřenou výši a že následně vzal podáním ze dne 11.10.2011 částečně zpět přihlášku pohledávky v rozsahu části smluvní pokuty ve výši 56.016,-Kč, tak že nadále uplatňuje celkem 56.917,-Kč sestávajících ze zjištěné jistiny ve výši 56.016,-Kč a z popřených 901,-Kč na smluvní pokutě. Soudu I. stupně vytýkal, že částečné zpětvzetí přihlášky nevzal na vědomí a celou jeho přihlášku odmítl. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 201 odst. 1 IZ je nevykonatelná pohledávka zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce, b) jestliže insolvenční správce, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo c) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o určení její pravosti, výše nebo pořadí.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že přihláškou ze dne 9.8.2011 (P1-1) přihlásil odvolatel nevykonatelnou pohledávku ve výši 112.933,-Kč sestávající z jistiny (56.016,-Kč) a ze smluvní pokuty (56.917,-Kč).

Třeba vysvětlit, že odvolatel do insolvenčního řízení ve skutečnosti přihlásil dva samostatné nároky, a to jistinu úvěru a smluvní pokutu, byť jeho nároky vyplývaly z jedné úvěrové smlouvy a byť je odvolatel (a soud I. stupně) nesprávně považoval za pohledávku jedinou, jak vyplývá z vyplněného přihláškového formuláře. Konstantní judikatura se totiž ustálila na názoru, že právo na zaplacení smluvní pokuty je samostatným majetkovým nárokem (právním titulem) s vlastním samostatným skutkovým základem (blíže k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.1.1997, sp.zn. 1 Cmo 744/1996 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1998, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2010, sp.zn. 23 Cdo 5280/2009), přičemž odvolací soud nemá žádný důvod se od uvedeného právního názoru jakkoliv odchylovat jen proto, že odvolatel své (dva samostatné) nároky nesprávně přihlásil jako nárok jediný.

Dále bylo zjištěno, že takto přihlášené nároky byly zařazeny do seznamu přihlášených pohledávek (nesprávně jen jako pohledávka jediná ve výši 112.933,-Kč, a nikoliv jako pohledávky dvě, jak vysvětleno shora) a dne 6.10.2011 byly přezkoumány tak, že insolvenční správce zčásti uznal 56.016,-Kč a ve zbytku popřel 56.917,-Kč (B-4); s tím zcela koresponduje též vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 7.10.2011 (P1-3) doručené odvolateli dne 10.10.2011, v němž insolvenční správce odvolateli oznamuje, že přihlášená pohledávka ze smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 112.933,-Kč zůstala sporná co do výše 56.917,-Kč. Dále bylo zjištěno, že podáním ze dne 11.10.2011 došlým soudu I. stupně dne 12.10.2011 vzal odvolatel zpět část přihlášky v rozsahu (popřené) smluvní pokuty ve výši 56.016,-Kč (P1-2). Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že v rozsahu popřené pohledávky nebyla podána určovací žaloba.

Ustálená judikatura, s níž se odvolací soud rovněž zcela ztotožňuje, již dříve přitakala názoru, že se ustanovení § 178, § 185, § 198 odst. 1 IZ aplikují jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2010, sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010).

V dané věci byla zjištěna pohledávka odvolatele ve výši 56.016,-Kč na nedoplatku zesplatněné jistiny úvěru tak, jak byl přihlášen a jenž popřen nebyl. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a v rozsahu pohledávky ve výši 56.016,-Kč napadené usnesení změnil. Pokud jde o smluvní pokutu popřenou v plné výši 56.917,-Kč, je na soudu I. stupně, aby se nejdříve vypořádal s jejím částečným zpětvzetím ve výši 56.016,-Kč postupem podle § 184 IZ a teprve pak o ní rozhodl usnesením, jež by k eventuálnímu odvolání mohl odvolací soud přezkoumat. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) a odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení v rozsahu částky 56.917,-Kč zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení [§ 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva