1 VSPH 543/2011-P36-9
KSPA 59 INS 16145/2010 1 VSPH 543/2011-P36-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Radomil Marek, nar. 2. května 1973, bytem Linhartice 24, Moravská Třebová, identifikační číslo 43496318, o přihlášce pohledávky věřitele: Marie Jirsáková, bytem Stradouň 20, Chroustovice, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 16145/2010-P36-2 ze dne 22. února 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 16145/2010-P36-2 ze dne 22. února 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele a v bodě II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením o úpadku mimo jiné vyzval věřitele k přihlašování pohledávek za dlužníkem ve lhůtě do 10.2.2011, přičemž přihláška věřitele byla podána k poštovní přepravě po uplynutí této lhůty a soudu doručena 15.2.2011, tedy opožděně. Proto soud přihlášku věřitele postupem dle § 185 IZ pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal, popsal vznik své pohledávky za dlužníkem, namítal, že jej nikdo ze strany dlužníka nekontaktoval, nedostal žádné formuláře ani informace, jak postupovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Odvolací soud z obsahu odvolání do napadeného usnesení dovodil, že věřitel jím brojil proti odmítnutí jeho přihlášky pohledávky a domáhal se zrušení či změny napadeného usnesení.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odst. 4).

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je nově založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. V daném případě byla vyhláška zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 29.12.2010. Zvlášť soud vyhlášku o zahájení řízení doručuje jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, soud doručuje pouze vyhláškou (dle § 71 IZ), zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V daném případě soud prvního stupně dle § 185 IZ odmítl přihlášku věřitele s odůvodněním, že se k ní dle § 173 odst. 1 IZ nepřihlíží, když lhůta k podání přihlášek marně uplynula. Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Odvolací soud považuje za nutné předeslat k charakteru lhůty k podání přihlášek stanovené dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ ve spojení s § 136 odst. 3 nebo 4 IZ v rozhodnutí o úpadku zastává názor, že jde o lhůtu procesněprávní, a taková lhůta je dle § 57 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Z obsahu spisu plyne, že věřitel podal přihlášku prostřednictvím poštovní přepravy dne 14.2.2011. Z obsahu usnesení o úpadku zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 11.1.2011 (A-9) plyne, že posledním dnem přihlašovací lhůty bylo 10.2.2011, přičemž soud v usnesení uvedl, že k opožděně podaným přihláškám nebude přihlédnuto. Protože věřitel podal přihlášku k poštovní přepravě až 14.2.2011, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty, soud I. stupně nepochybil, když přihlášku pohledávky odmítl pro opožděnost.

Proto odvolací soud napadené usnesení postupem dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 24. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová