1 VSPH 542/2016-B-81
KSCB 28 INS 136/2015 1 VSPH 542/2016-B-81

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka Petra Horáka, IČO 63268957, bytem Žižkovo náměstí 3/3, Tábor, adresa pro doručování: Božejovice 41, Jistebnice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 136/2015-B-47 ze dne 28. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS

136/2015-B-47 ze dne 28. ledna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j. KSCB 28 INS 136/2015-B-47 ze dne 28.1.2016 zamítl návrh dlužníka ze dne 15.1.2016, jímž se domáhal zrušení konkursu.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 27.5.2015 (č.d. B-14) neschválil oddlužení dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs. Podáním ze dne 15.1.2016 dlužník navrhl, aby soud konkurs vedený na jeho majetek zrušil s odkazem na ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. Soud prvního stupně konstatoval, že dosud nedošlo ke zpeněžení majetku dlužníka, je proto předčasné se zabývat tím, zda existují důvody pro zrušení konkursu podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. Dále doplnil, že vzhledem k tomu, že bylo pravomocně rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nelze již rozhodnout o tom, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a jeho návrhu vyhověl. isir.justi ce.cz

Argumentoval zejména tím, že insolvenční správkyně s ním nekomunikuje, a proto neví, jaké pohledávky v průběhu insolvenčního řízení byly již uspokojeny, ale nepředpokládá, že by zpeněžením jeho majetku mohly být všechny pohledávky věřitelů uspokojeny. Schválení oddlužení plněním splátkovým kalendářem by bylo vzhledem ke stavu nemovitostí v jeho vlastnictví pro věřitele výhodnější. Nyní má zaměstnání a byl by tak schopen lépe splácet své dluhy. Dále doplnil, že již nevlastní přívěsný vozík, který byl prodán za osobní automobil, vlastní již pouze podíl na nemovitostech.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle ust. § 308 insolvenčního zákona insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty (odst. 1). Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly (odst. 2).

Odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 6.1.2015 domáhal zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 27.5.2015, které nabylo právní moci dne 18.9.2015 (č.d. B-14), soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Podáním doručeným soudu dne 18.1.2016 (č.d. B-46) dlužník navrhl, aby konkurs na jeho majetek byl zrušen jednak z důvodů uvedených v ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, a dále navrhl, aby soud z tohoto důvodu schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle soupisu majetkové podstaty byl dlužník majitelem automobilu Škoda 150 L, RZ 1C77950, který však byl usnesením z 26.4.2016 (B-64) vyňat z majetkové podstaty, a přívěsu zn. PONGRATZ, RZ 2C06617, který byl zpeněžen dne 10.6.2015, dále vlastní ve společném jmění manželů nemovitosti zapsané na LV 251, k. ú. Božejovice, Katastrální pracoviště Tábor, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj. Ohledně těchto nemovitostí podala manželka dlužníka dne 6.11.2015 excindační žalobu. Dne 7.1.2016 soud prvního stupně tuto žalobu zamítl (č.d. C4-8). Tento rozsudek není dosud pravomocný.

Odvolací soud dospěl k závěru, že za situace, kdy dosud nebyl v celém rozsahu zpeněžen majetek dlužníka, je správný závěr soudu prvního stupně, že je předčasné zabývat se tím, zda zpeněžení jeho majetkové podstaty bude zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů ve smyslu ust. § 308 odst. 1 písm. d). Pro úplnost odvolací soud uvádí, že za stavu řízení, kdy bylo pravomocně rozhodnuto, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, nelze již rozhodnout o řešení úpadku oddlužením.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o. s. ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 25. října 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík