1 VSPH 541/2016-P2-10
KSPL 29 INS 12824/2013 1 VSPH 541/2016-P2-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenční věci dlužníka Štefana Pušky, IČO 88340511, bytem Resslova 656/21, Plzeň, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12824/2013-P-2-4 ze dne 19. ledna 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 12824/2013-P-2-4 ze dne 19.1.2016 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky Statutárního města Plzeň (dále jen věřitel) ve výši 46.295,33 Kč. V odůvodnění usnesení soud odkázal na ust. § 184insolvečníno zákona.

Proti tomuto snesení se dlužník včas odvolal. V odvolání uvedl, že částka, kterou věřitel ve svém částečném zpětvzetí vzal zpět, je nesprávná, dále namítal, že nemělo dojít k rozdělení společného jmění manželů. Na výzvu insolvenčního soudu k doplnění odvolání dlužník v podání ze dne 13.7.2016 uvedl, že soud prvního stupně nevzal při rozhodování v úvahu skutečnost, že nemovitost-byt, ve kterém bydlí, mu nepatří, odměna insolvenčního správce je neúměrně vysoká.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se nejdříve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že zde tomu tak není.

Podle ust. § 184 insolvenčního zákona může věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, kdykoli v průběhu insolvenčního řízeni vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle ust. § 187 insolvenčního zákona platí postup podle ust. § 184 až 186 insolvenčního zákona obdobně i pro část přihlášené pohledávky.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se použijí pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o. s. ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 218 o. s. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn nebo směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Protože odvolání proti usnesení, které soud vydal v souladu s ust. § 184 insolvenčního zákona, podal odvolání dlužník, který podle shora citovaného ustanovení není k podání odvolání subjektivně legitimován, neboť není věřitelem, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík