1 VSPH 54/2016-A-75
KSCB 28 INS 31882/2014 1 VSPH 54/2016-A-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení zahájeném k návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, zast. JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem Brno, Hlinky 118, dlužníka: BONUS obchodní agentura, s.r.o., IČO: 46682341, sídlem České Budějovice, Pekárenská 79, zast. Mgr. Janem Baladou, advokátem se sídlem Praha 1, Ovocný trh 2/580, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 31882/2014-A-68 ze dne 21. prosince 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 31882/2014-A-68 ze dne 21. prosince 2015 se m ě n í tak, že se dlužníku BONUS obchodní agentura, s.r.o. pořádková pokuta neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením uložil dlužníku pořádkovou pokutu ve výší 10.000,-Kč splatnou ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se věřitel Česká spořitelna, a.s. domáhal zjištění úpadku dlužníka. Usnesením ze dne 27.10.2015 (A-55) soud dlužníku uložil, aby znaleckému ústavu A-Consult Plus, s. r.o. poskytl součinnost za účelem zpracování znaleckého posudku na určení hodnoty majetku dlužníka podle § 3 odst. 3 IZ.

Podáním ze dne 8.12.2012 věřitel soudu sdělil, že dlužník s největší pravděpodobností nehodlá se znaleckým ústavem spolupracovat. Podáním ze dne 14.12.2015 dlužník soudu sdělil, že skutečně se znalcem nehodlá spolupracovat z důvodu vyloučení z podání posudku.

Soud měl za to, že nebyly dány důvody pro změny pokynu uloženého dlužníku usnesením ze dne 27.10.2015, a že na dlužníku nelze splnění povinnosti vynutit jinak než uložením pořádkové pokuty.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal odvolací důvody podle § 205 odst. 2 písm. b), c), d) a g) o.s.ř. Tvrdil, že soud nepřihlédl k tomu, že příprava podkladů pro znalce si vyžádá nějaký čas, že nedostatek součinnosti byl namítán jen týden poté, co znalec učinil první úkon směřující ke zjištění informací u dlužníka, že soud dosud nerozhodl, které důkazy o předlužení bude provádět a že tvrzení o mnohosti věřitelů byla vyvrácena. Namítal, že navrhovatel na dlužníkovi vylákal spolupráci s jeho znalcem s tím, že potřeboval posudek na hodnotu jeho nemovitosti v souvislosti s prodejem pohledávky za dlužníkem, posudek byl poučit v tomto řízení a dlužník nebyl informován o důvodu zpracování posudku. Znalec podle dlužníka lživě uvedl, že od něj nezískal potřebné informace, aniž by si o ně řekl a vědomě vycházel ze zastaralých informací. Dále odkázal na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících s tím, že lze přezkoumat i podjatost znalců zvolených účastníky řízení. Dlužník měl za to, že byl vadný názor soudu, že podjatost znalce lze přezkoumat až po podání posudku a odkázal na § 25a odst. 1 psím. d) zákona o znalcích a tlumočnících, podle kterého se znalec dopustí správního deliktu, pokud podá posudek v situaci, kdy je vyloučen. Bylo proto povinností soudu zkoumat, zda A-Consult Plus, s.r.o. byla vyloučena z podání posudku. Proto dlužník navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 53 odst. 1 o.s.ř. tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,-Kč.

Podle § 17 o.s.ř. o tom, zda je vyloučen zapisovatel nebo jiný zaměstnanec soudu, jakož i znalec nebo tlumočník, rozhoduje předseda senátu; ustanovení § 14 odst. 1, § 15, § 15a odst. 1 a 3 a § 16 odst. 3 platí přiměřeně. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 11 odst. 1 z.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, znalec (tlumočník) nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec (tlumočník) dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně; stejnou povinnost mají i účastníci řízení. O tom, zda znalec (tlumočník) je vyloučen, rozhoduje orgán, který jej pro podání posudku (tlumočnický úkon) ustanovil (odst. 2).

Z obsahu usnesení ze dne 27.10.2015 (A-55) plyne, že soud I. stupně uložil dlužníku povinnost poskytnout součinnost znaleckému ústavu A-Consult Plus, s.r.o. za účelem zpracování znaleckého posudku, který měl být použit v souladu s § 3 odst. 3 IZ v řízení jako důkaz.

Z obsahu vyjádření dlužníka ze dne 14.12.2015 plyne, že znalecký ústav A-Consult Plus, s.r.o. byl podle jeho názoru vyloučen z podání znaleckého posudku. Dlužník současně uvedl, že nehodlá blokovat řízení obstrukcemi a že jedná o vypracování posudku s jiným soudním znalcem.

Z obsahu spisu přitom neplyne, že by soud I. stupně se s námitkou podjatosti vznesenou dlužníkem vypořádal, přičemž námitku podjatosti dlužník výslovně vznesl v podání ze dne 14.12.2015. Ačkoli usnesením ze dne 27.10.2015 byla uložena dlužníku povinnost poskytnout součinnost znalci A-Consult Plus, s. r.o., což dlužník neučinil, a výslovně v podání ze dne 14.12.2015 uvedl, že se znalcem A-Consult Plus, s. r.o. spolupracovat nehodlá, měl soud I. stupně rozhodnout o podané námitce podjatosti.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že uložení pořádkové pokuty je předčasné za situace, kdy se soud nevypořádal s námitkou podjatosti znalce. Soud měl o této námitce rozhodnout a teprve, když by rozhodl, že znalec není podjatý, mohl uložit pořádkovou pokutu, protože jen v takovém případě se ze strany dlužníka jednalo o hrubé ztěžování postupu řízení. Veden tímto názorem odvolací soud postupoval dle § 220 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. a dle § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. ledna 2016

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková