1 VSPH 539/2016-B-13
KSUL 69 INS 28378/2015 1 VSPH 539/2016-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Marie Plichtové, IČO 64026671, bytem Pohraniční stráže 388/12, Dubí, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 69 INS 28378/2015-B-6 ze dne 24. února 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č. j. KSUL 69 INS 28378/2015-B-6 ze dne 24. února 2016 pod bodem I. výroku schválil oddlužení dlužnice Marie Plichtové (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře a v dalších bodech II. až XVIII. stanovil podmínky plnění splátkového kalendáře.

Proti výroku v bodě VII. tohoto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že výše splátek 8.437,-Kč je nepřiměřeně vysoká a nebude schopna ji platit za situace, kdy přišla o část svého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Dlužnice proto požadovala snížení splátek, a to na částku 5.500,-Kč.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle ustanovení ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může dlužník podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře jedině za předpokladu, že insolvenční soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Protože v návrhu na povolení oddlužení dlužnice včas nepožádala o jinou výši měsíčních splátek (§ ust. 398 odst. 4 insolvenčního zákona), není subjektivně legitimována k podání odvolání proti napadenému usnesení. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací proto podané odvolání odmítl podle ust. § 218 písm. b) o. s. ř.

Již jen pro doplnění odvolací soud uvádí, že v případě, že by došlo k poklesu příjmů dlužnice či se jinak v průběhu dalšího řízení podstatně změnily okolnosti, které byly rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (např. v důsledku změny zaměstnání, která u dlužnice nastala, a která by mohla mít vliv na výši příjmů dlužnice), soud prvního stupně může změnit i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík