1 VSPH 534/2011-A-32
KSUL 77 INS 8330/2010 1 VSPH 534/2011-A-32

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 631, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. prosince 2010, č.j. KSUL 77 INS 8330/2010-A-19,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 20.12.2010, č.j. KSUL 77 INS 8330/2010-A-19, uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do 3 dnů od jeho právní moci.

Proti tomuto usnesení se dlužnice odvolala podáním ze dne 3.3.2011 (A-26) ve spojení s jeho doplněním ze dne 18.3.2011 (A-27) a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že výše zálohy bude činit jen 5.000,-Kč.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že napadené usnesení bylo dlužnici doručeno zvláštním způsobem doručení již dne 27.12.2010 a posledním dnem 15 denní lhůty pro podání odvolání tedy bylo úterý 11.1.2011. Proto soud I. stupně v pořadí prvé odvolání dlužnice ze dne 17.1.2011 (A-22) odmítl usnesením ze dne 20.1.2011 (A-23) pro opožděnost a usnesením ze dne 15.2.2011 (A-25) odmítl též její pozdější návrh (A-24) na vydání rozhodnutí o neúčinnost doručení napadeného usnesení; obě uvedená usnesení dlužnice odvoláním nenapadla a jsou již v právní moci.

Za popsaného stavu věci je zjevné, že v pořadí druhé odvolání dlužnice ze dne 3.3.2011 (A-26) ve spojení s jeho doplněním ze dne 18.3.2011 (A-27) proti napadenému usnesení ze dne 20.12.2010, č.j. KSUL 77 INS 8330/2010-A-19, jež nabylo právní moci dne 12.1.2011, již není přípustné, neboť je již nelze napadnout odvoláním.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová