1 VSPH 53/2016-P11-12
MSPH 94 INS 11722/2015 1 VSPH 53/2016-P11-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Pellini, a.s., IČO 28430158, sídlem Praha 3, Husitská 107/3, o odvolání věřitele č. 10: Dieselex B.T., s.r.o., IČO 28527399, sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 11722/2015-P11-5 ze dne 30. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 11722/2015-P11-5 ze

dne 30. listopadu 2015, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že k přihlášce věřitele č. 10 s pohledávkou P11 ze dne 29.9.2015 v celkové výši 7.419.000,-Kč se nepřihlíží, přihláška se odmítá (bod II. výroku) a právní mocí usnesení účast věřitele č. 10 v rozsahu pohledávky P11 v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že přihláškou P11 ze dne 29.9.2015 přihlásil věřitel č. 10 (dále jen věřitel ) do řízení pohledávku ve výši 7.419.000,-Kč. Výzvou ze dne 6.10.2015 vyzval insolvenční správce věřitele k opravě a doplnění přihlášky P11 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy, kterou věřitel převzal z datové schránky dne 6.10.2015.

Podáním ze dne 26.11.2015 insolvenční správce navrhl, aby soud přihlášku pohledávky P11 odmítl, z důvodu nedoplnění a neopravení přihlášky P11 řádně a včas. isir.justi ce.cz

Soud zjistil, že přihláška pohledávky nebyla k výzvě insolvenčního správce řádně a včas opravena a doplněna, a proto rozhodl o jejím odmítnutí a o ukončení účasti věřitele v rozsahu přihlášky pohledávky P11 v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že k podání bylo použito systému datových schránek i mailové pošty. Namítal, že neměl možnost při použití datové schránky označit datum odeslání zásilky a v případě technických problémů sítě nemá žádný vliv na kvalitu technického spojení. Tvrdil, že doplnění přihlášky zaslal včas. Namítal komunikaci sítě v zahraničí, a že klasická poštovní služba by termín doručení překročila i o více než 10 dní a že by přitom soud bral přihlášku v potaz. Odkázal na blíže neurčené rozhodnutí Ústavního soudu ohledně doručování elektronickou formou a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a přihlášku a její doplnění přijal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 188 odst. 1 IZ Insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu13). Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 7.419.000,-Kč aniž by v přihlášce pohledávky uvedl výši jistiny a výši příslušenství pohledávky, právní důvod vzniku pohledávky a další náležitosti.

Insolvenční správce věřitele vyzval výzvou ze dne 6.10.2015 k doplnění přihlášky pohledávky o výši jistiny, důvod vzniku pohledávky a další okolnosti vzniku pohledávky, zda je pohledávka vykonatelná či podřízená, způsob výpočtu příslušenství pohledávky a zda je pohledávka splatná a od kterého data. Současně věřitele poučil o následcích v případě, že výzvě nebude vyhověno.

Podáním ze dne 21.10.2015 odeslaným prostřednictvím datové schránky dne 22.10.2015 věřitel doplnil přihlášku pohledávky tak, že ohledně její výše odkázal na přihlášku, že pohledávka vznikla na základě finanční výpomoci, že je spoluvlastníkem dlužníka, který mu byl odcizen a že mu byl zamezen přístup k řízení dlužníka, že pohledávka není vykonatelná ani podřízená ani podmíněná, je splatná a ohledně výpočtu příslušenství odkázal na Smlouvu o výpomoci a základní sazbu ČNB.

Výzva byla věřiteli doručena dne 6.10.2015, jak plyne z výpisu z datové schránky insolvenčního správce, lhůta 15 dnů k doplnění uplynula dne 21.10.2015. Věřitel odeslal doplnění přihlášky pohledávky datovou schránkou až dne 22.10.2015, tedy po lhůtě stanovené správcem.

K přihlášce pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se ve smyslu ustanovení § 185, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 IZ, nepřihlíží ode dne, kdy přihlašovateli pohledávky marně uplynula lhůta určená mu insolvenčním správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky. To, zda přihláška pohledávky byla doplněna po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že ji jako opožděnou odmítá, nemá na tento závěr žádného vlivu. Rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 188 odst. 2 IZ je ze zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí přihlášky a s uvědoměním věřitele, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení dle § 185 IZ končí (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008 sen. zn. 1 VSPH 103/2008-P36, jež bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 37/2009).

Lhůtu určenou insolvenčním správcem podle § 188 odst. 2 věty první IZ k odstranění vad přihlášky může správce věřiteli prodloužit jen před jejím uplynutím; po jejím marném uplynutí (například proto, že správce žádosti věřitele nevyhověl, či na ni vůbec nereagoval)-nastaly-li účinky stanovené v § 188 odst. 2 věty druhé IZ, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží-ji již prodloužit nelze (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.10.2012, sen. zn. 1 VSPH 1233/2012-P1).

Výzva insolvenčního správce k doplnění přihlášky pohledávky přitom byla namístě, protože věřitel v přihlášce pohledávky uvedl prakticky jen její celkovou výši, neuvedl však nic bližšího k důvodu vzniku pohledávky, přičemž z pouhého odkazu na finanční výpomoc nebylo lze důvod vzniku pohledávky dovodit. Soud I. stupně správně nepovažoval za řádné označení pohledávky ohledně výše a způsobu výpočtu jejího příslušenství pouhý odkaz na věřitelem přiloženou Smlouvu o výpomoci ze dne 15.3.2010, z níž výše pohledávky ani datum její splatnosti neplyne.

Ze shora uvedených důvodů má odvolací soud za to, že soud I. stupně postupoval správně, když přihlášku pohledávky odmítl. Rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková