1 VSPH 529/2013-A-41
KSPA 56 INS 18666/2012 1 VSPH 529/2013-A-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice-Rosice, Tolarova 109, podnikajícího pod obchodní firmou PETR STEHNO-Este, místem podnikání Staré HradištČ 15, IýO 14546108, zast. JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, zahájené na návrh a) Pro ELSYCO, s.r.o., sídlem Spojil, Pod Hrází .p. 87, IýO 26009986, b) Sberbank CZ, a.s. (d íve pod názvem Volksbank CZ, a.s.), sídlem Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, IýO 25083325, zast. Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem, sídlem Brno, D eva ská 855/12, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboka v Pardubicích ze dne 20. února 2013, .j. KSPA 56 INS 18666/2012-A-32,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboka v Pardubicích ze dne 20. února 2013, .j. KSPA 56 INS 18666/2012-A-32, se v bodČ I. výroku potvrzuje.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, poboka v Pardubicích zjistil úpadek Petra Stehno (dále jen dlužník; bod I. výroku), ustanovil insolvenním správcem I. správcovská a konkursní, v.o.s. (bod II. výroku; dále jen správce) a stanovil, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 20.2.2013 v 15:21 hodin (bod III. výroku). V navazujících výrocích vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili do 30 dn ode dne zve ejnČní usnesení. VČ itele též vyzval, aby správci neprodlenČ sdČlili, jaká zajiš ovací práva uplatní na vČcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka a osobám, které mají závazky v i dlužníkovi, uložil, aby nap íštČ plnČní neposkytovaly dlužníku, ale správci. V usnesení souasnČ stanovil termín p ezkumného jednání, svolal sch zi vČ itel , uložil správci a dlužníkovi ve výroku uvedené povinnosti a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou publikována v insolvenním rejst íku.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že mu byl dne 1.8.2012 doruen insolvenní návrh Pro ELSYCO, s.r.o. (dále též navrhovatelka a), jímž se navrhovatelka a) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka s tvrzením, že má za ním splatné pohledávky v celkové výši 1.230.559,80 K, které dlužník neuhradil, že dne 14.1.2013 p istoupila do ízení svým návrhem Volksbank CZ, a.s. (nyní pod názvem Sberbank CZ, a.s.; dále též navrhovatelka b) s tvrzením že má za dlužníkem zesplatnČné úvČry, jež dlužník neplní, a oznaila další t i vČ itele dlužníka, z jejichž existence dovozovala dlužník v úpadek.

Usnesením ze dne 14.8.2012 (A-12), jež dlužník p evzal dne 20.8.2012, vyzval soud I. stupnČ dlužníka, aby se vyjád il k insolvennímu návrhu navrhovatelky a) a aby p edložil seznamy svého majetku, závazk a zamČstnanc . Dlužník se však ve stanovené lh tČ k insolvennímu návrhu nevyjád il a požadované seznamy nep edložil.

Z navrhovatelkou a) p edložených listin (z objednávky ze dne 30.5.2011, z p edávacího protokolu ze dne 7.9.2011, z faktury-da ového dokladu . 11366, z objednávky ze dne 8.7.2011, z p edávacího protokolu ze dne 22.9.2011, z faktury-da ového dokladu . 11378, z výpisu z útu ke dni 2.1.2012, z objednávky ze dne 21.9.2011, z p edávacího protokolu ze dne 30.9.2011, z faktury-da ového dokladu . 11401, ze smlouvy o dílo . Z11340 ze dne 30.10.2011, z p edávacího protokolu ze dne 26.1.2012, z faktury-da ového dokladu . 11538 a . 12023), mČl soud I. stupnČ za prokázané, že navrhovatelka a) je nositelkou pohledávek za dlužníkem z titulu zhotovení díla , jež dlužník uznal dne 1.2.2012 co do d vodu i výše v ástce 1.230.559,80 K.

Z navrhovatelkou b) p edložených listin (z úvČrové smlouvy o kontokorentním úvČru ze dne 17.4.2008 . KA0802921 vetnČ dodatk . 1 a 2, z prohlášení o zesplatnČní úvČru ze dne 16.7.2012, z úvČrové smlouvy o investiním úvČru ze dne 17.12.2008 . KA0810925 vetnČ dodatku . 1, z prohlášení o zesplatnČní úvČru ze dne 16.7.2012, z úvČrové smlouvy o investiním úvČru ze dne 17.12.2008 . KA0811580 vetnČ dodatku . 1 a 2, z prohlášení o zesplatnČní úvČru ze dne 16.7.2012, z výpisu z úvČrového útu ze dne 22.8.2012, z všeobecných obchodních podmínek banky a ze sazebníku poplatk banky) mČl soud I. stupnČ za prokázáno, že navrhovatelka b) je rovnČž nositelkou pohledávek za dlužníkem , když ve své p ihlášce uplatnila podle jednotlivých smluv 3 nároky i s p íslušenstvím v celkové výši 13.643.524,39 K.

Z podání Finanního ú adu v Pardubicích ze dne 4.9.2012 soud I. stupnČ shledal, že tento vČ itel eviduje za dlužníkem da ové pohledávky v celkové výši 336.096,64 K splatné v pr bČhu let 2011 a 2012, které doložil vykonatelným výkazem nedoplatk ze dne 22.8.2012, .j. 324279/12/248913603937 a platebními výmČry ze dne 1.8.2011, 29.9.2011, 2.1.2012, 7.5.2012, 4.6.2012, 26.7.2012 a 4.8.2012.

Soud I. stupnČ uzav el, že navrhovatelky a), b) doložily své splatné pohledávky za dlužníkem, které dlužník ani nesporoval , tedy že dlužník je v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 insolvenního zákona (dále jen IZ), nebo má více vČ itel , penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a evidentnČ je není schopen plnit po dobu delší než t i mČsíce po lh tČ splatnosti. Nadto dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ. I když má dlužník dvČ živnostenská oprávnČní a od 31.12.2012 p erušil podnikatelskou innost, nemohl být ve smyslu § 3 odst. 3 IZ uinČn úsudek o jeho p edlužení, nebo dlužník nep edložil seznamy svého majetku a závazk . Vedle navrhovatelek a), b) podalo p ihlášky pohledávek ještČ dalších 7 vČ itel . OhlednČ majetku dlužníka soud I. stupnČ zjistil, že dlužník vlastní komplex zastavených nemovitostí v Pardubicích-v Rosicích nad Labem, ohlednČ nichž již probíhají exekuce, a že dlužník je evidován jako vlastník 7 vozidel. Navrhovatelka a) uhradila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 35.000,-K. Proto soud I. stupnČ postupoval podle § 133 odst. 1 písm. a) IZ a insolvennímu návrhu, jemuž dlužník neodporoval, vyhovČl a podle § 136 IZ rozhodl o úpadku dlužníka (bod I. výroku usnesení); ostatní body výroku usnesení od vodnil odkazy na p íslušná zákonná ustanovení.

Jen proti bodu I. výroku usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboka v Pardubicích se dlužník vas odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil. Dlužník p edevším namítal, že nebyly dány podmínky pro rozhodnutí o jeho úpadku vzhledem k procesním pochybením. Uvedl, že mČl v úmyslu se ve vČci obšírnČ vyjád it p ed soudem p i jednání, nebo v i navrhovatelce a) eviduje mnohem vyšší pohledávku, než kterou jí uznal. Namítal, že má znaný majetek a pohledávky, jejichž výše p evyšuje jeho závazky, a že jednáním s bankou by jistČ docílil vydání splátkového kalendá e, který by byl schopen hradit . Proto se nedomnívá, že je v úpadku. Soudu I. stupnČ vytýkal, že ve vČci rozhodl bez jednání, že u soudní výzvy ze dne 14.8.2012 (A-12) nebyla p ipojena doložka ve smyslu § 101 odst. 4 o.s. . a že si není vČdom toho, že by tuto výzvu kdy p ebíral. Tvrdil, že se nevzdal práva úasti na jednání a trvá na nČm, nebo p i soudním jednání by soudu oz ejmil skutenosti tak, že by soud dospČl k závČru, že podmínky pro rozhodnutí o úpadku nejsou ve skutenosti dány .

Vrchní soud v Praze-aniž na izoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ)-v odvoláním doteném bodČ I. výroku p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející (§ 212 a § 212a o.s. .) a dospČl k závČru, že odvolání proti rozhodnutí o zjištČní úpadku není opodstatnČno.

Podle § 136 odst. 1 IZ vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvČdením nebo dokazováním zjištČno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více vČ itel , penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li p edlužen, tj. má-li více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím zp sobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho p edlužením, p iemž k vydání rozhodnutí o úpadku postauje zjištČní, že dlužník je buć insolventní, nebo že je p edlužen, jinými slovy, zjištČní úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domnČnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenní soud. Pokud bude zjištČno naplnČní nČkteré z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepoda í nČkterou z nich vyvrátit, platí, že je platebnČ neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

Podle § 141 odst. 1 a 2 IZ se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základČ insolvenního návrhu vČ itele m že odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemČlo být vydáno proto, že úpadek není osvČden, nebo proto, že tomu brání p ekážka stanovená v tomto zákonČ. Ke skutenostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu I. stupnČ, se v odvolacím ízení nep ihlíží. Je-li osvČden úpadek dlužníka, není d vodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo zmČnil rozhodnutí o úpadku, skutenost, že insolvenní navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutenost, že insolvenní navrhovatel ztratil v pr bČhu odvolacího ízení zp sobilost být úastníkem ízení.

Jak vyplývá z napadeného usnesení, úpadek dlužníka mČl soud I. stupnČ za osvČdený z d vodu jeho platební neschopnosti a též z toho, že dlužník nep edložil seznamy uvedené § 104 odst. 1 IZ, p iemž tento stav z stal nezmČnČn i za odvolacího ízení.

Odvolací soud p edevším konstatuje, že se zcela ztotož uje se skutkovými zjištČními a právními závČry soudu I. stupnČ, jež mají v obsahu insolvenním spisu pot ebnou oporu, když ani ve stádiu odvolacího ízení nevyšlo najevo nic, co by bylo s to je zpochybnit.

Pokud jde o úpadek dlužníka ve formČ platební neschopnosti, má ho odvolací soud shodnČ se závČry soudu I. stupnČ rovnČž za osvČdený ve smyslu § 3 odst. 1 IZ z d vodu jeho platební neschopnosti již jen z toho, že navrhovatelka a) doložila své pohledávky za dlužníkem v celkové výši 1.230.559,80 K splatné v roce 2011 (A-1, A-2, P9), a z existence dalších navrhovatelkou a) oznaených vČ itel , a to Finanního ú adu v Pardubicích (s vykonatelnými da ovými pohledávkami v celkové výši 336.096,64 K splatnými v pr bČhu let 2011 a 2012; A-23, P22) a navrhovatelky b), jež posléze též p istoupila k ízení (se splatnými úvČrovými a ástenČ zajištČnými pohledávkami v celkové výši 13.643.524,39 K; A-26, P4), kte í na výzvu soudu (A-13, A-14) sdČlili a doložili výši a splatnost svých pohledávek za dlužníkem. OstatnČ v dobČ rozhodování soudu I. stupnČ (resp. ještČ v roce 2012) vyšla z obsahu insolvenního spisu najevo existence dalších vČ itel dlužníka, a to ELKOV elektro, a.s. (s vykonatelnou pohledávkou ve výši 2.555.220,65 K; P1), Chára Sport, a.s. (s pohledávkou ve výši 24.855,-K; P2), ELEKTRO TREND, s.r.o. (s pohledávkou ve výši 24.730,-K; P3), ARGOS ELEKTRO, a.s. (s ástenČ zajištČnou pohledávkou ve výši 5.245.498,-K; P5), K.E.S., s.r.o. (s pohledávkou ve výši 301.321,-K; P6), REXEL CZ, s.r.o. (s pohledávkou ve výši 181.126,80 K; P7), PROMERONT, s.r.o. (s pohledávkou ve výši 297.840,63 K; P8).

Dle názoru odvolacího soudu lze u dlužníka usuzovat na jeho platební neschopnost též ze všech d vod (vyvratitelných domnČnek) uvedených v § 3 odst. 2 IZ, když na základČ zjištČní uinČných soudem I. stupnČ je zjevné, že dlužník zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , neplní je po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí (viz vykonatelné pohledávky p ihlášených vČ itel , ohlednČ nichž jsou vedeny dosud neskonené exekuce) a že dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenní soud usnesením ze dne 14.8.2012 (A-12) dorueným dlužníkovi do jeho datové schránky dne 20.8.2012.

T eba zd raznit, že byl-li osvČden úpadek dlužníka (v dané vČci se tak stalo p edevším existencí navrhovatelky a) a dalších nejménČ 9 vČ itel a výší jejich pohledávek, jakož i naplnČním všech vyvratitelných domnČnek, z nichž lze usuzovat na platební neschopnost dlužníka), nebylo by lze napadený výrok o zjištČní úpadku zrušit nebo zmČnit jen proto, že by obrana dlužníka zpochyb ující p íp. aktivní legitimaci navrhovatelky a) byla jinak úspČšná, tedy že by dlužník prokázal, že navrhovatelka a) v i nČmu nemá žádnou splatnou pohledávku, ani skutenost, že insolvenní navrhovatelka a) ztratila v pr bČhu odvolacího ízení zp sobilost být úastníkem ízení.

Odvolací soud neshledal d vodné výhrady dlužníka poukazující na údajné procesní pochybení soudu I. stupnČ, nebo dlužníkovi nic nebránilo v tom, aby svoji obranu proti insolvennímu návrhu uplatnil kdykoliv v pr bČhu insolvenního ízení od doruení insolvenního návrhu (20.8.2012) do vydání napadeného usnesení o zjištČní jeho úpadku (20.2.2013). OstatnČ dlužník ani v odvolacím ízení neuvedl na svoji obranu nic natolik významného, ímž by zpochybnil závČry soudu I. stupnČ o svém úpadku. Proto odvolací soud neuvČ il tvrzení dlužníka, že mČl v úmyslu se ve vČci obšírnČ vyjád it (což mu soud I. stupnČ údajnČ neumožnil), že v i navrhovatelce a) eviduje mnohem vyšší pohledávku (což niím nedoložil), že má znaný majetek a pohledávky, jejichž výše p evyšuje jeho závazky (což je pro vyvrácení zjištČní o jeho úpadku ve formČ platební neschopnosti bezvýznamné), že jednáním s bankou by jistČ docílil vydání splátkového kalendá e, který by byl schopen hradit (což dlužník niím neosvČdil a navrhovatelka b) to nepotvrdila). Shora uvedená a niím nedoložená tvrzení dlužníka proto nejsou s to vyvrátit závČr o jeho úpadku.

Pokud jde o to, že soud I. stupnČ rozhodl ve vČci bez jednání a že u jeho výzvy ze dne 14.8.2012 (A-12) nebyla údajnČ p ipojena doložka ve smyslu § 101 odst. 4 o.s. ., zjistil odvolací soud z uvedeného usnesení ze dne 14.8.2012 (A-12), že výzva, aby se dlužník písemnČ vyjád il ve lh tČ 15 dn k tomu, zda souhlasí s tím, aby o insolvenním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, byla obsažena v bodČ III. výroku citovaného usnesení, a doložka ve smyslu § 101 odst. 4 o.s. . o tom, že nevyjád í-li se dlužník v nČkteré vČci, bude soud p edpokládat, že v p edmČtné vČci nemá žádné námitky, pak byla obsažena v textu jeho od vodnČní (strana 3 první odstavec). Pokud dlužník na uvedenou výzvu a stejnopis insolvenního návrhu, které mu byly ádnČ dorueny do jeho datové schránky dne 20.8.2012 (ve 13:47 hod. se do datové schránky p ihlásila oprávnČná osoba), nijak nereagoval, nelze soudu I. stupnČ vytýkat, že o vČci rozhodl bez jednání ve smyslu § 133 odst. 1 písm. a), b) IZ. Dlužno dodat, že též ve fázi odvolacího ízení dal dlužník konkludentnČ najevo, že je srozumČn s rozhodnutím o odvolání bez na ízení odvolacího jednání, když obdobnou výzvu odvolacího soudu ze dne 19.4.2013 (A-36) doruenou jeho zástupci do jeho datové schránky dne 24.4.2013 s doložkou ve smyslu § 101 odst. 4 o.s. . ponechal bez odezvy. Proto odvolací soud považuje za bezp edmČtné odvolací výhrady dlužníka, že si není vČdom toho, že by uvedenou výzvu kdy p ebíral nebo že se nevzdal práva úasti na jednání. OstatnČ dlužník ani odvolacímu soudu nijak blíže neoz ejmil skutenosti , ohlednČ nichž p edpokládal, že by soud dospČl k závČru, že podmínky pro rozhodnutí o úpadku nejsou ve skutenosti dány . Jinými slovy eeno: dlužník ani v odvolání niím nevyvrátil domnČnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 IZ, když v insolvenním ízení neosvČdil ani neprokázal svoji schopnost uhradit všechny splatné závazky tČch vČ itel , jež mČl insolvenní soud pro úely rozhodnutí o vČ itelském insolvenním návrhu za osvČdené. Úpadek dlužníka vyplývá konenČ též z toho, že se do insolvenního ízení p ihlásilo 24 vČ itel s pohledávkami v celkové výši p es 26 milión K (B-9), z nichž zajištČné pohledávky iní p es 13 milión K a vykonatelné pohledávky p es 4 milióny K. Na p ezkumném jednání konaném dne 24.4.2013 (B-9) byly p ihlášené pohledávky zjištČny (dlužník se správcem pop eli shodnČ jen ást jedné z p ihlášených pohledávek, a to ve výši 91.681,70 K). Dle soupisu majetkové podstaty ze dne 19.4.2013 (B-7) nemá dlužník žádné penČžní prost edky (na bČžných útech v bankách jsou debetní z statky), za svými 6 dlužníky sice dlužník eviduje pohledávky v celkové výši p es 19 milión K splatné dílem od r. 2008, avšak jeden z jeho nejvČtších dlužník CZECH BAU, s.r.o. (v i nČmuž má dlužník pohledávku ve výši p es 18 milión K splatnou v roce 2010) je již sám v insolvenním ízení (sp.zn. MSPH 76 INS 8265/2011). Majetkovou podstatu dlužníka tak tvo í jen zastavené nemovitosti (bez ocenČní) a 2 automobily a terminál (vše ocenČné na 121 tisíc K).

ZávČrem shrnuto, soud I. stupnČ mČl úpadek dlužníka správnČ osvČden podle § 3 odst. 1 IZ a lze na nČj usuzovat též i podle § 3 odst. 2 IZ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora dospČl též odvolací soud k závČru, že v ízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formČ insolvence, nebo je po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti (v daném p ípadČ po dobu nČkolika let) v prodlení s plnČním svých splatných závazk ve výši cca 26 milión K v i více (24) vČ itel m, p iemž niím neosvČdil, že má (a mČl) k dispozici finanní prost edky pot ebné na jejich úhradu.

Protože úpadek dlužníka ve formČ insolvence byl nepochybnČ osvČden, zatímco žádná p ekážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištČna nebyla, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s. . a usnesení soudu I. stupnČ v napadeném bodu I. výroku o zjištČní úpadku dlužníka jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, poboka v Pardubicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 24. kvČtna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva