1 VSPH 528/2016-B-47
KSLB 86 INS 22514/2012 1 VSPH 528/2016-B-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Jaroslav Daněk, nar. 15. května 1988, bytem Kořenov 659, o odvolání JUDr. Jiřího Vody, LL.M., insolvenčního správce, sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci č.j. KSLB 86 INS 22514/2012-B-42 ze dne 5. února 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 86 INS 22514/2012-B-42 ze dne 5. února 2016 se v bodě III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty ze dne 28.8.2015, podle které příjmy majetkové podstaty činily 1.685.000,-Kč, výdaje majetkové podstaty činily 1.685.000,-Kč a zůstatek rozvrhu činil 0,-Kč, v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Františku Hendrychovi odměnu ve výši 120.315,-Kč a náhradu hotových výdajů 1.965,-Kč, které budou uhrazeny z majetkové podstaty, v bodě III. výroku odvolanému insolvenčnímu správci JUDr. Jiřímu Vodovi, LL.M. (dále jen odvolatel ) přiznal odměnu 15.125,-Kč a náhradu hotových výdajů 1.904,-Kč, které budou uhrazeny z majetkové podstaty, v bodě IV. výroku zrušil konkurs na majetek dlužníka v bodě V. výroku uložil insolvenčnímu správci do 30 dnů ode dne právní moci usnesení sdělit, zda splnil povinnosti vyplývající z ust. § 313 odst. 2 IZ.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 30.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven odvolatel. Na schůzi věřitelů byl soudem odvolán odvolatel jako ustanovený insolvenční správce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. František Hendrych.

Podáním ze dne 29.10.2013 odvolatel vyúčtoval hotové výdaje ve výši 1.904,-Kč a ohledně odměny navrhoval, aby soud zohlednil, že splnil polovinu úkolů uložených správci insolvenčním soudem, protože zjistil majetek a závazky. isir.justi ce.cz

V konečné zprávě předložené soudu dne 19.11.2015 insolvenční správce žádal přiznání odměny ve výši 135.440,-Kč, z toho 6.050,-Kč pro odvolatele.

Proti konečné zprávě podal odvolatel námitky s tím, že nebylo zohledněno, jak se na insolvenčním řízení podílel, žádal odměnu ve výši 25.878,-Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále též DPH) a odměnu 6.050,-Kč včetně DPH.

Soud zjistil, že odvolatel provedl přípravu k přezkumnému jednání, přezkoumal pět přihlášek pohledávek, provedl obhlídku rodinného domu dlužníka v Chrastavě, zúčastnil se přezkumného jednání.

V průběhu řízení byl zpeněžen nemovitý majetek dlužníka a tím vznikl insolvenčnímu správci nárok na odměnu ve výši 135.440,-Kč. Jiný majetek nebyl zjištěn.

Soud dovodil, že ze samotného přezkoumání přihlášek náleží odvolateli odměna ve výši 5.000,-Kč plus DPH a za přiměřenou měl odměnu ve výši 15.125,-Kč, dále odvolateli přiznal nárok na náhradu hotových výdajů.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání do bodu III. výroku a namítal, že soud nezdůvodnil navýšení odměny za přezkoumání přihlášek pohledávek o 9.075,-Kč, odkázal na § 38 IZ a na § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Namítal, že kritéria délky doby, rozsahu činnosti a náročnosti činnosti jsou rovnocenná a že tuto skutečnost nevzal soud v úvahu. Soud podle odvolatele nezohlednil, že činnost vykonával v poměrně krátkém časovém úseku, kdy byl vázán krátkými lhůtami a byl odpovědný za řadu činností, zejména za zjištění majetku dlužníka, přezkoumání přihlášek pohledávek, sestavení zprávy a přípravu pro rozhodnutí o (ne)schválení oddlužení. Namítal, že pod jeho činnost spadalo založení spisu, oslovení 28 peněžních ústavů, centrálního depozitáře cenných papírů, katastru nemovitostí, ČSSZ, obecného soudu a správce daně, lustrace dlužníka v obchodním a živnostenském rejstříku, obeslání dlužníka ke splnění povinnosti, založení bankovního účtu majetkové podstaty, návštěva dlužníka v místě bydliště, zjištění majetku dlužníka, sestavení zprávy o osobních, majetkových poměrech dlužníka, účast na přezkumném jednání a první schůzi věřitelů, předání spisu nově ustanovenému insolvenčnímu správci. Odvolatel namítal, že kalkulace odměny nebyla spravedlivá a že s ohledem na délku doby, rozsah a náročnost činnosti byla adekvátní odměna minimálně v rozsahu 20 % z částky odměny insolvenčního správce vypočtené z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku dlužníka (129.389,80 Kč), tedy 25.877,96 Kč. Proto odvolatel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a odvolateli přiznal odměnu ve výši 25.877,96 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 1.904,-Kč z majetkové podstaty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

Podle odstavce druhého zařadilo-li přihlášky pohledávek do seznamu přihlášených pohledávek více insolvenčních správců, pak náleží každému z nich a) odměna podle § 2a, nejvýše však podíl z částky 1.000.000,-Kč odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek, nebo b) podíl z odměny podle § 2a věty poslední odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek.

Ze shora uvedeného plyne, že zákon nestanoví zcela přesné podmínky, kterými se má soud při určení odměny dělené mezi více správců řídit, nýbrž stanoví toliko demonstrativním výčtem kritéria, která je třeba při úvaze o dělení odměny zohlednit.

Na poměry posuzované věci lze přiměřeně použít závěry plynoucí z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 ze dne 26.1.2012, podle kterého se délkou doby činnosti správce rozumí doba, po kterou osoba, jež se má podílet na (konkursní) odměně, vykonávala funkci správce konkursní podstaty úpadce (insolvenčního správce). Rozsahem činnosti se rozumí množství úkonů potřebných k naplnění účelu a cíle konkursu, které správce konkursní podstaty, jenž má mít podíl na konkursní odměně, vykonal v jednotlivých fázích konkursního řízení. Jde o podmnožinu těch úkonů, k jejichž výkonu v daném konkursu by byla povolána každá osoba vykonávající v něm funkci správce konkursní podstaty. Takovou činností není jen činnost věnovaná zpeněžování majetku konkursní podstaty, nýbrž např. též činnost věnovaná sepisování majetku konkursní podstaty, vedení účetnictví, práci s přihláškami, včetně jejich přezkumu, plnění daňových povinností dlužníka, komunikaci s věřiteli a s konkursním soudem zpracování konečné zprávy, přípravě rozvrhu a jeho plnění nebo činnost související se zrušením konkursu.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel jako původní insolvenční správce provedl zjištění týkající se majetku dlužníka dotazy na mimo jiné např. katastr nemovitostí, 26 bankovních subjektů, centrální depozitář, sepsal majetek dlužníka (nemovitosti) zřídil účet majetkové podstaty, neúspěšně se pokoušel dlužníka písemně kontaktovat, pokusil se o osobní návštěvu dlužníka, zjistil, že dům dlužníka užívala bez právního důvodu bývalá přítelkyně dlužníka. Odvolatel sestavil o těchto zjištěních zprávu ze dne 7.4.2013. Podáním ze dne 29.10.2013 odvolatel vyúčtoval náklady. Dále se odvolatel zúčastnil dne 15.4.2013 přezkumného jednání a schůze věřitelů, na které došlo k odvolání odvolatele jako insolvenčního správce a k ustanovení nového insolvenčního správce JUDr. Hendrycha.

Nový insolvenční správce uskutečnil právní jednání směřující k prodeji nemovitostí dlužníka, uvolnil nemovitost od stávajících uživatelů nemovitosti, nechal nemovitost pojistit, realizoval prodej nemovitosti mimo dražbu, předložil návrh na uspokojení zajištěného věřitele a realizoval převod finanční částky na účet zajištěného věřitele a zaslal zprávu o splnění usnesení o uspokojení zajištěného věřitele. Podáním ze dne 19.11.2015 předložil soudu I. stupně konečnou zprávu a návrh na rozdělení odměny ve výši 135.469,80 Kč vč. DPH mezi sebe a odvolatele tak, že odměna odvolatele měla činit 6.050,-Kč.

Ve smyslu § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. má odvolací soud v zásadě shodně se soudem I. stupně za to, že odměna stanovená soudem I. stupně dostatečně odráží aktivitu obou správců v řízení. Z obsahu spisu plyne, že oba správci učinili řadu

úkonů, které přispěly k hladkému průběhu insolvenčního řízení a vytvořily podklad pro nejdůležitější část řízení a to získání výtěžku zpeněžení nemovitostí. Jakkoli nelze opomenout význam přípravných úkonů, které spadaly pod činnost odvolatele, nelze nevidět, že ty samy o osobě k uspokojení věřitelů nevedly a že to byl především současný insolvenční správce, kdo svoji činnost směřoval k samotnému zpeněžení nemovitostí zajištujících závazek dlužníka, což představuje podstatnou část činnosti insolvenčního správce z hlediska účelnosti řízení. Proto má odvolací soud za to, že JUDr. Hendrych více přispěl ke zdárnému průběhu řízení a že jako spravedlivé se jeví přiznání odměny odvolateli ve výši stanovené a zdůvodněné soudem I. stupně.

Na základě výše uvedených závěrů odvolací soud v souladu s § 219 o.s.ř. usnesení ze dne 5.2.2016 v napadeném rozsahu jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková