1 VSPH 526/2016-P5-7
KSPL 65 INS 17599/2015 1 VSPH 526/2016-P5-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Ludmila Šnajdrová, nar. 5. června 1956, bytem Cheb, Přátelství 1461/33, o odvolání věřitele č. 5 Bohemia Factoring, s.r.o., IČO 27242617, sídlem Praha 1, Letenská 121/8, zast. Mgr. Robertem Němcem, LLM., advokátem se sídlem Praha, Jáchymova 26/2, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 17599/2015-P5-2 ze dne 16. února 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 17599/2015-P5-2

ze dne 16. února 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 5 (dále jen věřitel ) doručenou soudu dne 12.2.2016 a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.7.2015 (č.d. A-8) zjistil úpadek dlužnice a mimo jiné vyzval věřitele k přihlašování pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku dne 23.7.2015. Lhůta k přihlašování pohledávek marně uplynula dne 24.8.2015. Dne 12.2.2016 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele, avšak stalo se tak po uplynutí přihlašovací lhůty, a proto soud opožděnou přihlášku pohledávky podle § 185 IZ odmítl. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že řízení bylo stíženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 205 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.). Namítal, že systém automatického vyhledávání zřejmě vinou technické chyby nezachytil probíhající řízení, ale jedná se o známého věřitele, jehož pohledávku dlužnice uznala. Dále namítal, že byly dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. c) a odst. 3 IZ. Dlužnice dne 19.6.2015, tedy v době, kdy již musela vědět o podání insolvenčního návrhu, sepsala notářský zápis NZ 1944/2015, N 1292/2015, v rámci kterého uznala pohledávku věřitele a závazala se k její úhradě v měsíčních splátkách. Dne 20.7.2015, tedy již po podání insolvenčního návrhu, sepsala pokračování notářského zápisu NZ 2311, N 1292/2015 a přijala na sebe nové závazky v celkové výši 427.400,26 Kč. K první splátce se zavázala k 25.7.2015, tedy již za účinků schválení oddlužení. Dlužnice se zavázala platit náklady vzniklé se soupisem notářského zápisu ve výši 24.974,40 Kč v měsíčních splátkách. Věřitel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky ve výši 456.638,44 Kč neodmítá, případně, aby odvolací soud zrušil usnesení o schválení oddlužení ze dne 16.2.2016 (č.d. A-8).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 136 odst. 3 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odst. 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odst. 3). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odst. 4).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Podle § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (odst. 1). Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy (odst. 2). Tento informační systém (jeden z informačních systémů veřejné správy podle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) je veřejně přístupný na internetu a všem osobám poskytuje klíčové informace o rozhodnutích soudu a průběhu řízení. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním doručeným soudu I. stupně prostřednictvím datové schránky dne 12.2.2016 přihlásil věřitel do řízení pohledávku za dlužnicí ve výši 456.638,44 Kč. Věřitel sám v odvolání připustil, že pohledávku přihlásil zjevně po uplynutí přihlašovací lhůty, která byla určena usnesením ze dne 23.7.2015 (č.d. A-8) v délce 30 dnů ode dne zveřejnění v insolvenčním rejstříku (dne 23.7.2015) a namítal, že se tak stalo vlivem blíže nespecifikované chyby v systému vyhledávání.

Odvolací soud má za to, že bez ohledu na námitky věřitele směřující k otázce (ne)poctivého záměru dlužnice při podání insolvenčního návrhu je třeba posoudit, zda byla pohledávka do řízení přihlášena včas, co se však nestalo. Soud I. stupně proto nepochybil, když přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl. Skutečnost, že selhal vyhledávací systém věřitele, jde jen k jeho tíži, neboť insolvenční zákon předpokládá, že věřitelé budou průběžně stav insolvenčního rejstříku ve vztahu ke svým dlužníkům sledovat, a proto nelze námitku věřitele ohledně tvrzené technické závady chápat jako způsobilý odvolací důvod, který by mohl vést ke změně či zrušení napadeného rozhodnutí soudu I. stupně.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková