1 VSPH 526/2012-A-15
KSPL 29 INS 4880/2012 1 VSPH 526/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Jindřišky anonymizovano , anonymizovano , bytem Horšovský Týn, Vidice 34, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. dubna 2012, č.j. KSPL 29 INS 4880/2012-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. dubna 2012, č.j. KSPL 29 INS 4880/2012-A-9, se mění tak, že se dlužnici ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho právní moci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se podáním doručeným mu dne 29.2.2012 domáhala dlužnice zjištění svého úpadku a navrhovala jeho řešení oddlužením. Soud I. stupně zjistil, že oddlužení nebude moci být povoleno vzhledem k nemajetnosti dlužnice a vzhledem k jejímu nízkému příjmu, z něhož zabavitelná částka za 5 let trvání oddlužení činí jen 75.600,-Kč. Po odečtení odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů lze na pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 347.813,00 Kč použít jen 10.800,-Kč, což činí jen 2,25 % hodnoty nezajištěných pohledávek. Protože úpadek dlužnice bude řešen konkursem, v němž výše odměny insolvenčního správce činí minimálně 45.000,-Kč, uložil soud I. stupně dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení právě ve výši 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, neboť požadovanou zálohu není schopna zaplatit, a žádala o zproštění uložené povinnosti. Zdůraznila, že je samoživitelkou s částečným invalidním důchodem ve výši 7.731,-Kč, což jí umožňuje jen úhradu nezbytných věcí a na zálohu jí nic nezbývá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lze na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Z citovaných ustanovení je zřejmé, že insolvenční soud má při zkoumání zákonné podmínky poctivého záměru vždy nejen právo, ale i povinnost úvahy a posouzení všech významných okolností.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice nemá žádný majetek a má jen závazky vůči 9 věřitelům v celkové výši přes 347 tisíc Kč a její příjem tvoří invalidní důchod ve výši 7.731,-Kč.

Proto odvolací soud shledal v zásadě správnou předběžnou úvahu soudu I. stupně o tom, že úpadek dlužnice zřejmě nebude moci být řešen oddlužením z důvodu, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ), ale konkursem, resp. nepatrným konkursem dle § 314, § 315 IZ. V konkursu představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45 tisíc Kč. S ohledem na absenci dostatečného majetku dlužnice nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když dlužnici povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložil, nicméně s ohledem na okolnosti věci se odvolacímu soudu nejeví nezbytným požadovat po dlužnici zaplacení zálohy ve výši 45.000,-Kč, a k zajištění úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení (předpokládaného nepatrného konkursu) považuje za postačující zálohu ve výši 25.000,-Kč. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová