1 VSPH 525/2012-A-15
KSPH 36 INS 84/2012 1 VSPH 525/2012-A-15

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Aleksandra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Praha 5, Janského 2232/55, t.č. bytem Slaný, Otakara Jaroše 1658, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2012, č.j. KSPH 36 INS 84/2012-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2012, č.j. KSPH 36 INS 84/2012-A-10, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh Aleksandra anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužník návrhem ze dne 3.1.2012 domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení a že usnesením ze dne 4.1.2012 vyzval dlužníka k předložení povinných příloh, tedy seznamu majetku včetně svých pohledávek a seznamu závazků, a poučil ho o jejich náležitostech a o následcích, nebude-li návrh řádně a včas doplněn. Protože dlužník povinné seznamy nepředložil, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, neboť s ním nesouhlasil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ (tedy jménem a příjmením, případně obchodní firmou, dále bydlištěm či sídlem a identifikačním číslem, dále je třeba rovněž uvést výši závazku). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (A-1). V jeho kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužník vyznačil, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku a nedostatečně popsal rozhodující skutečnosti, jež jeho úpadek osvědčují, když uvedl toliko: mám dva závazky po splatnosti, které nejsem schopen splácet, již nesplácím delší dobu jak 3 měsíce . K tomuto neúplnému návrhu dlužník nepřipojil povinné přílohy, a to seznam majetku včetně svých pohledávek a seznam závazků (§ 104 IZ) a neučinil tak ani po výzvě soudu I. stupně ze dne 4.1.2012 (A-8), jež mu byla doručena dne 10.1.2012. Ve shodě se soudem I. stupně zjistil též odvolací soud, že ani listinami předloženými k výzvě soudu I. stupně (A-9) dlužník své zákonné povinnosti nedostál.

Na základě zjištění, že dlužník, ač k tomu byl soudem řádně vyzván, nesplnil povinnost dle § 104 IZ a svůj insolvenční návrh o řádný seznam majetku a závazků, jenž je jeho obligatorní přílohou, nedoplnil, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. Ostatně soud I. stupně měl insolvenční návrh rovnou odmítnout podle § 128 odst. 1 IZ bez jakékoliv výzvy k jeho doplnění, neboť vágní vylíčení okolností úpadku dlužníka obsažené v kolonce č. 6 návrhu na povolení oddlužení bylo natolik neurčité, že pro tento nedostatek nebylo lze v řízení dále pokračovat.

Zbývá dodat, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh znovu podal.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 2. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová