1 VSPH 525/2011-B-60
KSHK 45 INS 3295/2009 1 VSPH 525/2011-B-60

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka MUDr. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkův Brod, Bezručova 129, identifikační číslo 49276352, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 3295/2009-B-49 ze dne 15. března 2011,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodě I. výroku udělil insolvenčnímu správci Ing. Lubomíru Královi souhlas ke zpeněžení nemovitostí zapsaných na Katastrálním úřadu pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovišti Havlíčkův Brod a) na LV č. 553 pro katastrální území a obec Havlíčkův Brod: st. parc. č. 656/1 o výměře 203 m2-zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 317/1 o výměře 649 m2-zahrada, stavba čp. 129-objekt bydlení na st. parc. č. 656/1, a b) na LV č. 4647 pro katastrální území a obec Havlíčkův Brod-ideální 1/2 parc. č. 318/5 o výměře 480 m2 mimo dražbu s tím, že prodej těchto nemovitostí bude uskutečněn podle pokynu zajištěného věřitele Reticulum, a.s. za 1,7 mil. Kč (nemovitosti a)) a 200 tis. Kč (nemovitost b))-bod II. výroku a v bodě III. výroku rozhodl, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodě I. výroku zanikají jejich zpeněžením.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal do všech bodů výroku a namítal, že soud své rozhodnutí o prodeji mimo dražbu nezdůvodnil, že prodej se uskuteční za nižší cenu než činí znalecký odhad, přičemž nebylo uvedeno, jak soud k určeným cenám dospěl a domáhal se zrušení napadeného usnesení a jeho vrácení soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Zajištěný věřitel Reticulum, a.s. stejně jako insolvenční správce ve vyjádřeních k odvolání námitky dlužníka vyvraceli.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 odst. 1 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná -2-KSHK 45 INS 3295/2009 k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Jak Vrchní soud v Praze uvedl v řadě svých rozhodnutí, jmenovitě v usnesení ze dne 14. prosince 2009, č.j. MSPH 78 INS 3734/2008, 2 VSPH 479/2009-B-211, proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým ve smyslu ustanovení § 289 IZ uděluje souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, není odvolání přípustné, protože jde o rozhodnutí vydané při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ), jež nelze napadnout odvoláním (§ 91 IZ).

Odvolací soud proto dlužníkovo odvolání odmítl podle § 218 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová