1 VSPH 524/2011-A-39
KSPL 20 INS 13299/2010 1 VSPH 524/2011-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka BROKER IMMOBILIEN, s.r.o., identifikační číslo 26358913, Jiráskovo náměstí 816/4, Plzeň, zast. JUDr. Pavlem Šímou, advokátem se sídlem nám. Republiky 38, Plzeň, o odvolání navrhovatele STAVPRAN, s.r.o., identifikační číslo 40523802, sídlem Resslova 332/12, Plzeň, zast. JUDr. Tomášem Kociánem, advokátem se sídlem Jetelová 2, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13299/2010-A-24 ze dne 3. ledna 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13299/2010-A-24 ze dne 3. ledna 2011 se v bodech III.-VI. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku ukončil účast navrhovatele DRAGON WEST, s.r.o. v insolvenčním řízení s tím, že na jeho místo vstupuje Eva Halámková, vůči které insolvenční řízení zastavil (bod II. výroku), zamítl insolvenční návrh navrhovatele STAVPRAN, s.r.o. (bod III. výroku), zprostil funkce předběžného správce Plzeňskou insolvenční v.o.s. (bod IV. výroku), které přiznal odměnu ve výši 20.000,-Kč plus DPH a udělil správci souhlas k vyplacení odměny ze složené zálohy (bod V. výroku) a navrhovateli STAVPRAN, s.r.o. vrátil nepoužitou část zálohy ve výši 26.000,-Kč (bod VI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno 9.11.2010 na návrh věřitele DRAGON WEST, s.r.o. z 5.11.2010, k němuž se dne 18.11.2010 připojil STAVPRAN, s.r.o. Věřitel DRAGON WEST, s.r.o. postoupil pohledávku za dlužníkem na Evu Halámkovou, která vzala insolvenční návrh zpět podáním ze dne 27.12.2010, soud proto insolvenční řízení vůči ní zastavil.

K insolvenčnímu návrhu věřitele STAVPRAN, s.r.o., na jehož návrh ze dne 10.12.2010 soud ustanovil předběžného insolvenčního správce, soud konstatoval, že věřitel nedoložil pohledávku za dlužníkem, když dlužník v podání ze dne 6.12.2010 uvedl, že pohledávka je sporná a je o ní vedeno nalézací řízení pod sp.zn. 49 Cm 91/2009, a proto jeho insolvenční návrh zamítl a o odměně a nespotřebované záloze rozhodl, jak je v bodech IV.-VI. výroku uvedeno. -2-KSPL 20 INS 13299/2010

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel STAVPRAN, s.r.o. a namítal, že došlo ke změně skutkového stavu, když podal insolvenční návrh další věřitel STRABAG, a.s. dne 11.1.2011. Dále uvedl, že existence pohledávky věřitele vyplývala i z usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Cmo 279/2010-287 ze dne 17.1.2011. Z těchto důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodech III.-VI. výroku zrušil a zjistil úpadek dlužníka.

Z podání věřitele STRABAG, a.s. ze dne 22.2.2011 k odvolání věřitele plyne, že se s ním v plném rozsahu ztotožňuje včetně navrhovaného výroku odvolacího soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou -podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v mezidobí od vydání napadeného usnesení do rozhodnutí odvolacího soudu podal další insolvenční návrh věřitel STRABAG, a.s. podáním ze dne 11.1.2011 a rovněž podal insolvenční návrh samotný dlužník podáním ze dne 6.4.2011. Z toho plyne, že v době rozhodování odvolacího soudu došlo ke změně situace a napadené usnesení v bodech III.-VI. výroku pozbylo podkladu, když oba tyto návrhy lze považovat ve smyslu § 107 odst. 2 a 3 IZ za přistoupení k řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodech III.-VI. výroku zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení s tím, že v řízení bude pokračováno na podkladě insolvenčního návrhu dlužníka a věřitele STRABAG, a.s. -3-KSPL 20 INS 13299/2010

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a v souladu s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová