1 VSPH 517/2012-A-17
KSPH 35 INS 24405/2011 1 VSPH 517/2012-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Helena Gáborová, nar. 26. května 1961, bytem Týnec nad Labem, Pivovarská 168, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 24405/2011-A-11 ze dne 23. března 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 24405/2011-A-11 ze dne 23. března 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod I. výroku) a určil, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 27.12.2011 mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 30.1.2012 (A-9) byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci. To bylo dlužnici doručeno dne 2.2.2012, záloha uhrazena nebyla. Proto soud řízení postupem podle § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že zálohu neuhradila z důvodu špatné finanční situace, a žádala, aby bylo napadené usnesení zrušeno a lhůta k zaplacení zálohy byla prodloužena.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 30.1.2012 (A-9) byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno do vlastních rukou dne 2.2.2012. Usnesení nabylo právní moci dne 17.2.2012, přičemž lhůta ke splnění uložené povinnosti marně uplynula dne 20.2.2012 a záloha nebyla uhrazena ani v době rozhodování odvolacího soudu.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně zato, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil.

Záloha na náklady insolvenčního řízení představuje materiální předpoklad pro jeho hladký průběh, proto není možné s úhradou zálohy otálet a poskytovat další lhůtu k její úhradě. Jestliže dlužnice se lhůtou určenou k uhrazení zálohy v usnesení ze dne 30.1.2012 nesouhlasila, měla svůj nesouhlas dát najevo v rámci odvolání proti tomuto usnesení, což však neučinila, a v současné fázi řízení (s ohledem na to, že uplynula lhůta k podání odvolání proti usnesení o uložení zálohy, a soud proto nemohl ani co do obsahové stránky považovat odvolání dlužnice ze dne 4.4.2012 za odvolání proti uložení zálohy) pro úvahy o změně lhůty k uhrazení zálohy není prostor.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, neboť záloha nebyla zaplacena ani k datu, kdy o odvolání dlužnice rozhodl.

Zastavení řízení pro nezaplacení zálohy nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, proto dlužnice může podáním nového návrhu opětovně zahájit nové insolvenční řízení, a v jeho rámci uhradit zálohu, nebo doložit, že jejího vyměření není třeba proto, že dlužnice disponuje likvidními prostředky postačujícími k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová