1 VSPH 516/2012-A-15
KSLB 57 INS 4814/2012 1 VSPH 516/2012-A-15

US NE S E NÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Pavel Vokáč, nar. 13. srpna 1966, bytem Stráž pod Ralskem, Pionýrů 317, adresa pro doručování: Stráž pod Ralskem, Máchova 362, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 4814/2011-A-10 (správně KSLB 57 INS 4814/2012-A-10) ze dne 26. března 2012,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 4814/2011-A-10 (správně KSLB 57 INS 4814/2012-A-10) ze dne 26. března 2012 se p o t v r z u j e .

Odů vodněn í:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 29.2.2012 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku. Usnesením ze dne 5.3.2012 (A-6) byl dlužník vyzván mimo jiné k doplnění insolvenčního návrhu o seznamy majetku a závazků. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním ze dne 15.3.2012, předložil kopie požadovaných listin a část formuláře návrhu na povolení oddlužení, ve kterém vyplnil kolonky č. 17, 19 a 21. Soud konstatoval, že zákonné náležitosti návrhu na povolení oddlužení nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi insolvenčního návrhu, doplnění seznamu majetku a závazků měl za nedostatečné, a proto insolvenční návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že z výzvy soudu nepochopil, že požadované seznamy mají být mimo formulář, že nezjistil, jak mají seznamy přesně vypadat, že je v neustálém stresu a že se návrh snažil svědomitě vyplnit. Dodal, že na jeho úpadkové situaci se nic nemění. V příloze k odvolání zaslal seznamy majetku a závazků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenčním návrhem ze dne 27.2.2012 spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal zjištění svého úpadku, přičemž jako způsob jeho řešení oddlužení nenavrhoval.

Usnesením ze dne 5.3.2012 (A-6) byl dlužník vyzván mimo jiné k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku a seznam závazků. Na tuto výzvu dlužník reagoval zasláním části formuláře návrhu na povolení oddlužení týkající se popisu závazků a majetku. Dlužník k doplnění insolvenčního návrhu užil části formuláře návrhu na povolení oddlužení, které nejsou co do formální stránky uzpůsobeny k ucelenému sdělení dlužníka o jeho majetkových poměrech a k podrobnému vyjádření o věřitelích dlužníka (označení věřitele, uvedení jeho sídla, identifikačního čísla) a jejich pohledávkách za dlužníkem, dlužníku se nepodařilo předložit soudu úplné seznamy majetku a závazků v takové formě a s náležitostmi, jak je shora uvedeno.

Pokud jde o seznamy majetku a závazků uvedené v rámci přílohy k podanému odvolání, seznam závazků i nadále vykazuje obsahové nedostatky spočívající v absenci řádného označení věřitelů dlužníka názvem, sídlem a identifikačním číslem. Podobně seznam závazků neobsahuje dostatečnou identifikaci bytů ve vlastnictví dlužníka.

Odvolací soud má na základě shora uvedených skutečností za to, že dlužník soudu nepředložil řádné seznamy majetku a závazků, které by obsahovaly náležitosti ve smyslu § 104 IZ, a proto postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 10. května 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva