1 VSPH 516/2010-P15-10
MSPH 60 INS 2587/2009 1 VSPH 516/2010-P15-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka NEKO, s.r.o. se sídlem v Brně, Žabovřesky, Přívrat 1454/12, identifikační číslo 62907026, o odmítnutí přihlášky věřitele č. 15 STROJE SVOBODA, s.r.o. se sídlem v Blansku, Svitavská 2397, identifikační číslo 27669980, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 2587/2009-P15-3 ze dne 9. března 2010,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 2587/2009-P15-3 ze dne 9. března 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 2587/2009-P15-3 ze dne 9.3.2010 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 15 STROJE SVOBODA, s.r.o. a v bodě II. výroku vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 15 v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k návrhu věřitele 1 CSC PRECISION TUBES, a.s. bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka NEKO, s.r.o., usnesením ze dne 13.7.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 19.11.2009 byla popřena nevykonatelná pohledávka věřitele. Dne 24.11.2009 převzal věřitel oznámení o popření pohledávky, přičemž do 21.12.2009 soudu nebyla doručena žaloba na určení popřené pohledávky. Proto soud přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí se věřitel včas odvolal a nesouhlasil s tím, že jeho pohledávka nebyla řádně zjištěna a navrhoval místním šetřením prověřit, zda jsou faktury věřitele v soupisu přijatých zdanitelných plnění dlužníka, protože věřitel k evidenci dlužníka nemá přístup.

Toto podání posoudil soud prvního stupně jako odvolání a usnesením ze dne 19.5.2010 vyzval věřitele, aby je ve lhůtě 10 dnů doplnil o tvrzení, v jakém rozsahu usnesení soudu napadá, v čem spatřuje jeho nesprávnost či nesprávnost postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se domáhá (odvolací návrh). Věřitel však této výzvě nevyhověl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z podání ze dne 25.3.2010 odvolací soud i přes skutečnost, že věřitel nevyhověl výzvě soudu prvního stupně, dovodil, že jím věřitel brojil proti napadenému usnesení a domáhal se jeho zrušení.

Z obsahu spisu plyne, že na zvláštním přezkumném jednání dne 19.11.2009 byla popřena nezajištěná nevykonatelná pohledávka věřitele č. 15 STROJE SVOBODA, s.r.o. ve výši 19.754,-Kč, přičemž věřitel dne 24.11.2009 převzal oznámení o popření pohledávky a ve stanovené lhůtě nepodal žalobu na její určení.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K odvolací argumentaci věřitele je třeba uvést, že ve stávající fázi řízení (po proběhnutí přezkumného jednání, na kterém došlo k popření pohledávky věřitele) soud nemůže opětovně zjišťovat skutečnosti, jež se týkají zjištění existence pohledávky. Opačný postup by byl v rozporu se zásadou rychlosti a efektivnosti řízení insolvenčního řízení. Je třeba zdůraznit, že účinky popření přihlášky pohledávky ze strany insolvenčního správce by bylo lze zvrátit jen v případě, že by věřitel byl procesně úspěšný v incidenčním sporu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky. Jelikož však věřitel ve stanovené lhůtě žalobu vůbec nepodal, ač v odvolání nezpochybnil, že mu výzva k podání žaloby byla řádně doručena, lze tuto skutečnost přičíst jen k jeho tíži, a proto v této fázi řízení nemůže odvolání věřitele proti napadenému usnesení účinky popření pohledávky zvrátit. Soud prvního stupně tak nepochybil, když přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 14. července 2010 JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová