1 VSPH 515/2009-B-49
KSUL 44 INS 2317/2009 1 VSPH 515/2009-B-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka NOVAK CV, a.s., identifikační číslo 25029096, 430 01 Chomutov, Ctiborova 1192/1, zast. JUDr. Janem Hejdou, advokátem se sídlem v Litvínově, nám Míru 212, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2009 č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-42,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2009 č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-42 se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 1.000,-Kč; jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-33 ze dne 27. července 2009 dlužníka opakovaně vyzval pod pohrůžkou pokuty k doplnění seznamu závazků na č.l. B-10, a to o adresy zahraničních věřitelů. Dlužník toto usnesení převzal dne 30.7.2009, avšak ve stanovené lhůtě deseti dnů seznam nedoplnil, soud proto s odkazem na § 81 IZ a ust. § 53 o.s.ř. uložil dlužníkovi napadeným usnesením ze dne 14. srpna 2009 č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-42 pořádkovou pokutu ve výši 3.000,-Kč.

Toto usnesení napadl dlužník včasným odvoláním a požadoval, aby je odvolací soud změnil a pokutu mu neukládal. Spolu s odvoláním předložil požadované doplnění seznamů a vysvětlil, že k prodlení došlo vlivem probíhajících intenzivních prací na reorganizačním plánu.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné toliko částečně.

Soudu prvního stupně nelze důvodně vytýkat, že přistoupil ve smyslu § 81 IZ a 53 o.s.ř. k uložení pořádkové pokuty za situace, kdy dlužník na jeho opakované výzvy k doplnění seznamu závazků včas nereagoval. Protože ale v mezidobí dlužník své povinnosti dostál, je odvolací soud toho názoru, že je namístě redukovat výši pokuty, neboť s ohledem na míru dlužníkova pochybení, délku prodlení a důvody, jež k němu vedly, lze částku 1.000,-Kč pokládat za odpovídající. Veden těmito závěry odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 27. srpna 2009

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová