1 VSPH 514/2011-B-29
KSHK 42 INS 15142/2010 1 VSPH 514/2011-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Filipa anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladé Buky 186, o odvolání věřitele PROTHEA Finance, a.s., sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. dubna 2011, č.j. KSHK 42 INS 15142/2010-B-20/celk.5,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 1.4.2011, č.j. KSHK 42 INS 15142/2010-B-20/celk.5, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku) a uložil dlužníkovi, aby po dobu následujících pěti let od jeho právní moci (nejdéle do úplného zaplacení všech svých pohledávek) platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (v bodě II. výroku uvedl jednotlivé věřitele a poměr, v jakém budou uspokojeny jejich pohledávky). V navazujících výrocích určil, že první splátka bude zaplacena ke dni 25.4.2011 ze mzdy dlužníka za měsíc březen 2011, kterou pobírá jako zaměstnanec firmy Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. (bod III. výroku), přikázal plátci mzdy dlužníka Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., aby od doručení usnesení prováděl ze mzdy dlužníka nebo jiných příjmů srážky v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a takto sraženou částku vyplácel k rukám insolvenčního správce Bc. Vítězslava Javůrka (bod IV. výroku), stanovil odměnu insolvenčního správce ve výši 750,-Kč měsíčně + DPH ve výši 150,-Kč měsíčně a náhradu hotových výdajů částkou 150,-Kč měsíčně + DPH ve výši 30,-Kč měsíčně (bod V. výroku), přiznal insolvenčnímu správci odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve výši 2.250,-Kč + DPH ve výši 450,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 450,-Kč + DPH ve výši 90,-Kč (bod VI. výroku) a v souvislosti se schváleným splátkovým kalendářem uložil některé povinnosti insolvenčnímu správci (bod VII. a IX. výroku), Úřadu práce v Trutnově (bod VIII. výroku) a věřitelům (bod X. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal. Své odvolání posléze vzal zpět podáním došlým soudu I. stupně dne 11.5.2011 založeným na č.l. B-27. Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová