1 VSPH 511/2015-A-28
KSPH 66 INS 22486/2014 1 VSPH 511/2015-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. JIřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Roztoky u Prahy, Masarykova 963, zahájené návrhem věřitele: Reticulum Recovery, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, IČO 27923568, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 22486/2014-A-21 ze dne 13. ledna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 13.1.2015 v bodu I. výroku zjistil úpadek dlužnice Michaely anonymizovano , v bodu II. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužnice, v bodu III. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Petra Brože, dále rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný konkurs (bod IV. výroku), vyslovil, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost zaplatit do 3 dnů od právní moci usnesení soudní poplatek 2.000,-Kč (bod VI. výroku), věřitele vyzval, aby do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body VII. a VIII. výroku), na den 9.4.2015 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (bod X. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby plnění poskytovaly insolvenčnímu správci, nikoliv dlužnici (bod XI. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby soudu předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, aby seznam bylo možné zveřejnit nejpozději 15 dní před přezkumným jednáním (bod XII. výroku) a vyslovil, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku; budou-li rozhodnutí zveřejňována v hromadných sdělovacích prostředcích, pak se bude jednat o Obchodní věstník (bod XIII. výroku).

Dlužnice podala odvolání proti bodům I., II., IV. a VI. výroku usnesení s tím, že tyto body napadá v celém rozsahu.

Odvolací soud prvního stupně usnesením č.j.-A-26 ze 4.6.2015, které bylo dlužnici vhozeno do schránky dne 10.6.2015, uložil dlužnici do 10 dnů od doručení usnesení doplnit odvolání o chybějící odvolací návrh (čeho se odvolatelka domáhá) a odvolací důvod (v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu). Usnesení obsahovalo poučení, že nebudou-li odstraněny vytčené vady, odvolací soud odvolání odmítne. Dlužnice na výzvu nereagovala.

V souladu s § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se v insolvenčním řízení přiměřeně použijí ustanovení o.s.ř. Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

Podle § 42 odst. 4 první věty o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odst. 2 není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Odvolání dlužnice neobsahuje odvolací návrh (není zřejmé, čeho se domáhá), ani odvolací důvod (proč považuje vytčené body výroku usnesení za nesprávné). Napadeným usnesením bylo rozhodnuto ve věci samé, proto ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze přezkoumat toto usnesení i kvůli absenci odvolacích důvodů. Odvolatelka byla odvolacím soudem vyzvána dle § 93 insolvenčního zákona k upřesnění svého podání a byla poučena v souladu s § 43 odst. 2 o.s.ř. o následcích nesplnění výzvy. Své odvolání odvolatelka nedoplnila, odvolací soud proto odvolání dlužnice podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

V Praze dne 3. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná