1 VSPH 500/2016-B-39
KSHK 40 INS 27108/2012 1 VSPH 500/2016-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Lenky Peckové, IČO 76268675, bytem Ruprechtice 190, Meziměstí, nyní pobytem Vazební věznice Praha-Ruzyně, oddělení výkonu trestu Řepy, Poštovní úřad 614/09, 161 02 Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 27108/2012-B-26/celk.2 ze dne 13. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 27108/2012-B-26/celk.2 ze dne 13. ledna 2016, s e v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 27108/2012-B-26/celk.2 ze dne 13. 1. 2016 zrušil oddlužení Lenky Peckové (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku), určil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 27108/2012-B-6, ze dne 22. 4. 2013, soud povolil oddlužení a zároveň schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V průběhu insolvenčního řízení soud prvního stupně dlužnici vyzval k řádnému plnění schváleného splátkového kalendáře, a to výzvou ze dne 23. 9. 2013, zároveň ji upozornil na možné důsledky neplnění schváleného oddlužení. K výzvě soudu dlužnice předložila novou pracovní smlouvu se společností VERATEX Česká republika, s.r.o. a dále daňové přiznání za rok 2013. Příjmy dlužnice nedosahovaly takové výše, aby byli nezjištění věřitelé uspokojení alespoň v minimální výši stanovené pro oddlužení. Dne 11. 8. 2014 Česká správa sociálního zabezpečení sdělila soudu, že má za dlužnicí pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou z její podnikatelské činnosti ve výši 17.006,-Kč. Podáním ze dne 20. 3. 2015 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužnice ukončila pracovní poměr z důvodu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Podle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Náchodě č.j. 11 T 164/2013-948, byla dlužnice pravomocně odsouzena k trestu odnětí svobody. isir.justi ce.cz

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že za dobu trvání oddlužení bylo nezajištěným věřitelům do dubna 2014 uhrazeno 68.894,-Kč a od května 2014 uhrazeno 55.345,-Kč, celková výše nezajištěných pohledávek činí 1.752.553,32 Kč. Od května 2015 byly na účet majetkové podstaty poukazovány pouze srážky z odměny vyplácené Vězeňskou službou ČR v průměrné výši 910,-Kč měsíčně. Navíc je dlužnice podle uvedeného rozsudku povinna zaplatit způsobenou škodu ve výši 581.732,-Kč poškozené obci Hejtmánkovice, jejíž pohledávku v insolvenčním řízení dlužnice popřela (usnesením 40 ICM 1246/2013-173 bylo pravomocně rozhodnuto, že pohledávka ve výši 330.270,84 Kč se pokládá za zjištěnou v tomto insolvenčním řízení). Proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že s prohlášením konkursu na její majetek nesouhlasí, protože i nadále plní podmínky schváleného oddlužení, když po dobu výkonu trestu pracuje a hradí poměrnou část svých závazků, a to nepřetržitě od 6. 6. 2013. Nyní by dlužnice byla schopna uhradit pouze 4 % svých závazků a s ohledem na výkon trestu nebude schopna uhradit minimální část závazků. Nyní dlužnice absolvuje kurs sanitářky-ošetřovatelky a bude zařazena do lépe placené pracovní pozice. Po propuštění z výkonu trestu má dlužnice zajištěn stálý příjem za zaměstnání.

Vrchní soud v Praze podle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 3 insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSHK 40 INS 27108/2012-B-6 ze dne 22. 4. 2013, soud povolil oddlužení a zároveň schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle uvedeného usnesení činily nezajištěné závazky dlužnice vůči devatenácti věřitelům celkem 1.817.505,72 Kč, příjem dlužnice umožňoval, aby za dobu trvání oddlužení uhradila věřitelům celkem 987.582,-Kč, tedy více jak 55 % zjištěných pohledávek. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 30. 8. 2013 vyplývá, že dlužnice v červenci a v srpnu 2013 na plnění splátkového kalendáře nic neuhradila. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 2. 5. 2014 byly pohledávky uspokojeny v rozsahu 3,49 %. Podle sdělení insolvenčního správce ze dne 22. 9. 2014 vznikl dlužnici nový závazek vůči České správě sociálního zabezpečení České republiky ve výši 17.006,-Kč. Podle sdělení insolvenčního správce ze dne 20. 3. 2015 činí uspokojení pohledávek věřitelů pouze 2,99 %. Dlužnice ukončila pracovní poměr z důvodu nástupu do výkonu trestu. Podle rozsudku Okresního soudu v Náchodě č.j. 11 T 164/2013-976 ze 28. 1. 2016 byla dlužnice odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let. Podle sdělení insolvenčního správce ze dne 10. 11. 2015 dlužnice nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody, uspokojení pohledávek činí pouze 3,16 %.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužnice neplní. Její příjem není takový, aby jí umožnil ve zbývající době trvání oddlužení, to je třicet měsíců, splnit schválený splátkový kalendář v minimálním rozsahu 30 %, a to zvláště za situace, kdy dlužnice po dobu tří let vykonává trest odnětí svobody.

V daném případě byla dlužnice v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučena o všech povinnostech, k nimž byla v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Je tak nesporné, že dlužnice neplní své povinnosti po schválení oddlužení vyplývající z ust. § 412 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona, když nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a není z tohoto důvodu schopna nadále plnit schválený splátkový kalendář. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl tak naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Pokud se týká námitky dlužnice, že po propuštění z výkonu trestu, bude schopna z příjmu ze zaměstnání hradit splátkový kalendář, odvolací soud uvádí, že lhůta pěti let stanovená insolvenčním zákonem dlužníkovi ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení (v podrobnostech odkazuje odvolací soud na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 12/2013, který byl publikován ve sbírce rozhodnutí pod č. 77/2013). Vzhledem k tomu, v rozhodnutí o schválení oddlužení byla první splátka určena na květen 2013 a poslední splátka připadne na duben 2018, tedy v době, kdy lze předpokládat, že dlužnice bude i nadále ve výkonu trestu odnětí svobody a nebude tak moci plnit schválený splátkový kalendář v celém rozsahu.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, proto odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 13. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík