1 VSPH 50/2013-A-15
KSCB 28 INS 24878/2012 1 VSPH 50/2013-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice Venduly anonymizovano , anonymizovano , IČO 76559271, Budovatelská 1000, 383 01 Prachatice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. prosince 2012, č.j. KSCB 28 INS 24878/2012-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. prosince 2012, č.j. KSCB 28 INS 24878/2012-A-10, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením uložil Vendule anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhající se vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Z odůvodnění usnesení zejména vyplývá, že dlužnice podala návrh na zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení. Z obsahu návrhu a předložených příloh plyne, že dlužnice nemá majetek, dosahuje pouze čistého měsíčního příjmu ze svého zaměstnání ve výši 8.796,-Kč. Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně z potřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě jeho hotových výdajů a nákladů spojených se správou a zpeněžováním majetkové podstaty. Vzal přitom v úvahu skutečnost, že způsob řešení úpadku dlužnice bude spíše konkurs s ohledem na skutečnost, že dlužnice nedosahuje takové výše příjmů, aby mohla splnit zákonnou podmínku minimálního uspokojení 30 % pohledávek věřitelů, a je přitom třeba počítat s úhradou odměny insolvenčního správce, která bude v tomto případě činit alespoň 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a s uložením zálohy na náklady insolvenčního řízení nesouhlasila. Zejména namítala, že bylo již schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře jejího manžela a jako vhodnější postup soudu by se jevilo spojení insolvenčních řízení dlužnice a jejího manžela, namísto ukládání samostatné zálohy dlužnici.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele (a to v případě, že návrh podává věřitel, i v případě, kdy jej podal sám dlužník) uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 28 INS 21909/2011 bylo schváleno oddlužení manžela dlužnice Jaromíra Kačírka. Výše závazků dlužnice včetně závazků společných s manželem dlužnice činí dle jejího návrhu 407.808,-Kč, samostatné závazky manžela dlužnice činí 151.760,-Kč a jeho příjem 20.732,-Kč. Dlužnice má tři vyživovací povinnosti.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), souhlasí odvolací soud s názorem soudu I. stupně, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení (pokud dlužnice podala svůj návrh později než její manžel a je třeba jej posoudit samostatně) je zapotřebí.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, když výši uložené zálohy shledal jako odůvodněnou shora zjištěnými okolnostmi případu.

K argumentaci dlužnice, která žádá spojení svého insolvenčního řízení s řízením jejího manžela, odvolací soud dodává, že uvedený postup sice není vyloučen, ale v úvahu přichází až za situace, pokud bude dlužnici oddlužení povoleno (s přihlédnutím k příjmům manžela dlužnice) a bude rozhodováno o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jemuž by v zásadě musela odpovídat i změna ve splátkovém kalendáři jejího manžela v řízení vedeném u téhož soudu pod sp.zn. KSCB 28 INS 21909/2011.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. února 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová