1 VSPH 498/2016-P16-19
KSPH 71 INS 28556/2014 1 VSPH 498/2016-P16-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků Bohumíra Kinkora a Hany Kinkorové, oba bytem Horní Slivno 112, Mladá Boleslav, o odvolání věřitele č. 13 MgA. Jiřího Gemrota, bytem Kostelní 875/6, Praha 7, zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Bělohlávkem, se sídlem Kostelní 875/6, Praha 7, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-14 ze dne 16. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 28556/2014- P16-14 ze dne 16. února 2016 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-14 ze dne 16.2.2016 odmítl přihlášku č. P16 pohledávky věřitele č. 13 MgA. Jiřího Gemrota (dále odvolatel) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (body I. a II. výroku).

Usnesení odůvodnil tím, že odvolatel přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 4.12.2014 uplatnil v insolvenčním řízení ohledně Bohumíra Kinkora a Hany Kinkorové (dále dlužníci) pohledávku v celkové výši 300.000,-Kč. Usnesením č.j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-4, ze dne 19.3.2015 soud prvního stupně uvedenou přihlášku pohledávky v plném rozsahu odmítl. Odvolací soud usnesením č.j. 1 VSPH 697/2015-P16-9 ze dne 4.2.2016 toto usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně zpět, neboť nebylo přezkoumatelné.

Soud prvního stupně proto opětovně přezkoumal přihlášku pohledávky odvolatele. Na formuláři přihlášky ze dne 4.12.2014 byly uvedeny identifikační údaje dlužníků, elektronická adresa věřitele, jako důvod vzniku pod bodem č. 6 podpis úvěru ve prospěch švagrové a jejího manžela na dostavbu rodinného domu; dále bylo isir.justi ce.cz uvedeno pořadí pohledávky č. 1 typ pohledávky (nezajištěná), celková výše pohledávky 300.000,-Kč a pod bodem č. 46-vlastnost pohledávky: peněžitá, splatná v korunách každý měsíc v částce 6.600,-Kč. Dne 20.1.2015 doplnil věřitel přihlášku tak, že uvedl následovně u vložené strany: pořadové číslo pohledávky 1, výši jistiny 201.893,-Kč + úrok 15,90 % , bod č. 6 důvod vzniku pohledávky: dlužníci jsou s nimi v příbuzenském poměru a vzali na sebe úvěr, který čerpali a který se zavázali splácet. Od května 2014 je však nucen splácet úvěr převodem ze svého účtu odvolatel, dále připojil potvrzení o uznání pohledávky Hanou Kinkorovou, v bodě č. 7 přihlášky uvedl další okolnosti, a to, že pohledávku přihlásili až poté, co zjistili, že vázne komunikace s dlužníky.

Podáním ze dne 30.1.2015 vyzval insolvenční správce Ing. Radomír Válek věřitele k odstranění vad a neúplnosti přihlášky. Podáním ze dne 9.3.2015 navrhl insolvenční správce soudu vydání rozhodnutí o tom, že se k přihlášce nepřihlíží s odůvodněním, že věřitel vady přihlášky neodstranil. Soud usnesením č.j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-4 ze dne 19.3.2015 rozhodl o odmítnutí přihlášky P16. Věřitel v odvolání proti tomuto usnesení uvedl, že výzva insolvenčního správce k doplnění nebyla srozumitelná, na žádost odmítl insolvenční správce své požadavky na doplnění řádně specifikovat, čímž bylo věřiteli tímto postupem fakticky dle požadavků doplnění znemožněno. Po konzultaci s právním zástupcem zaslal věřitel opravenou přihlášku insolvenčnímu soudu dne 17.3.2015.

Soud opětovně posoudil postup insolvenčního správce, resp. jeho návrh na odmítnutí přihlášky pro neodstranění vad/neúplnosti přihlášky. Shodně se správcem je toho názoru, že přihláška P16 podaná dne 4.12.2014 (následně doplněná dne 20.1.2015) je pro vady a neúplnost nepřezkoumatelná. Postup insolvenčního správce, který doručil dne 6.2.2015 věřiteli výzvu k odstranění vad, shledává zdejší soud správným a co do instrukcí vyčerpávajícím.

Skutečnost, že podáním doručeným (a současně odeslaným) soudu dne 17.3.2015 zamýšlel věřitel opravu přihlášky (a nikoliv podání přihlášky nové tak, jak ji soud zaevidoval pod pořadovým číslem P19 a dále se jí nezabýval), nelze vzít v potaz, neboť podmínky pro to, aby byla splněna povinnost dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, jsou zákonem zakotveny kumulativně, tj. povinnost musí být splněna řádně a včas. Podání, kterým, jak věřitel uvádí, zamýšlel doplnění (opravu přihlášky P16) bylo odesláno až dne 17.3.2015, tedy opožděně.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá, případně aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentoval zejména tím, že výzva insolvenčního správce ze dne 30.12.2014 k opravě, resp. doplnění dané přihlášky pohledávky odvolatele byla neurčitá a strohá a nebylo zřejmé na základě této výzvy jak přihlášku doplnit. Přesto odvolatel na tuto výzvu reagoval dopisem ze dne 17.2.2015 adresovaným přímo insolvenčnímu správci, ve kterém požádal insolvenčního správce o bližší instrukce k opravě resp. doplnění předmětné přihlášky. Na dopis odvolatele pak reagoval insolvenční správce dopisem datovaným dne 20.2.2015, ve kterém odmítl poskytnout další instrukce k doplnění, resp. opravě předmětné přihlášky. S ohledem na uvedené skutečnosti bylo postupem insolvenčního správce věřiteli fakticky znemožněno opravit, resp. doplnit svou přihlášku v určené lhůtě. Odvolatel poté podal opravenou přihlášku pohledávky, ve které podrobně a dle svého přesvědčení nad rámec požadavků předmětné právní úpravy, doplnil a přesně identifikoval jednotlivé části své přihlášené pohledávky (přihlášené dne 8.12.2014). Tato oprava pohledávky byla insolvenčnímu soudu doručena dne 17.3.2015. S ohledem na výše popsanou nemožnost splnit povinnost k opravě, resp. doplnění přihlášky pohledávky v insolvenčním správcem určené lhůtě je odvolatel toho názoru, že ani takováto oprava, resp. doplnění nemůže být posouzena jako opožděná. Věřitel nadto doplňuje, že nepředložení příloh pohledávky nemůže být v souladu s ustálenou judikaturou (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 ve věci sp. zn. 1 VSPH 94/2008) samo o sobě důvodem pro odmítnutí přihlášky pohledávky. Dále odkazuje na odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4.2.2016, kdy jmenovaný soud vytkl s odkazem na ustálenou judikaturu (konkrétně pak usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 ve věci vedené pod sp. zn. 1 VSPH 107/2009-P10) insolvenčnímu soudu postup, kdy insolvenční soud v odůvodnění pouze odkázal na hodnocení insolvenčního správce ohledně tvrzené vadnosti či neúplnosti přihlášky pohledávky věřitele, sám se však těmito otázkami nezabýval. Za situace, kdy právní názor insolvenčního správce není pro insolvenční soud závazný.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o.s.ř. a shledal odvolání věřitele opětovně opodstatněným z procesního důvodu.

Již v usnesení č.j. 1 VSPH 697/2015-P16-9 ze dne 4.2.2016 odvolací soud konstatoval, že z odůvodnění předchozího usnesení ohledně předmětné přihlášky není zřejmé, jaké vady přihláška pohledávky obsahovala a které vady či neúplnost přihlášky pohledávky přetrvávaly i po výzvě insolvenčního správce, soud pouze paušálně odkázal na to, že insolvenční správce hodnotil přihlášku pohledávky jako vadnou a jako neúplné hodnotil správce i doplnění přihlášky věřitelem.

Z napadeného usnesení opětovně není zřejmé, jaké vady přihláška měla, tedy zda v souladu s ust. § 173 insolvenčního zákona neobsahovala obecné náležitosti, důvod vzniku a výši pohledávky, v případě, že odvolatel uplatnil právo na její, zajištění chybí druh zajištění a doba jeho vzniku, či zda odvolatel neuvedl u vykonatelné pohledávky skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Soud prvního stupně opětovně pouze uvedl shodně se správcem je toho názoru, že přihláška P16 podaná dne 4.12.2014 (následně doplněná dne 20.1.2015) je pro vady a neúplnost nepřezkoumatelná. Postup insolvenčního správce, který doručil dne 6.2.2015 věřiteli výzvu k odstranění vad, shledává zdejší soud správným a co do instrukcí vyčerpávajícím .

Napadené usnesení není přezkoumatelné pro nedostatek důvodů, odvolací soud proto v souladu s § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková