1 VSPH 497/2016-A-53
KSPH 67 INS 14142/2015 1 VSPH 497/2016-A-53

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Dany Krčkové, bytem Rychtářská 393, Kladno, zast. advokátkou Mgr. Markétou Komárkovou Knapovou, sídlem Saskova 1625, Kladno, zahájené na návrh Vymáhání dluhů, s.r.o., IČO 24134856, sídlem Polská 2333, Kladno-Kročehlavy, zast. advokátem JUDr. Michalem Račokem, sídlem Štěpánská 49/633, Praha 1, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 14142/2015-A-30 ze dne 19. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 14142/2015- A-30 ze dne 19. února 2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 67 INS 14142/2015-A-30 ze dne 19.2.2016 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjišťuje úpadek Dany Krčkové (dále jen dlužnice), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a IV. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Michala Večeřu (bod III. výroku), určil že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili do 19.4.2016, vyzval věřitele jaká zajišťovací práva uplatní na majetku dlužnice (bod VII. výroku)uložil věřitelům, kteří mají zájem být zvoleni do (prozatímního) věřitelského výboru, aby ve lhůtě pro podání přihlášek toto sdělili insolvenčnímu soudu (bod VII. výroku) vyzval osoby, které mají povědomí o majetku dlužnice, aby veškeré informace týkající se takového majetku sdělily insolvenčnímu správci,(bod IX. výroku), na den 7.6.2016 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (bod X. výroku), uložil dlužnici povinnosti uvedené v bodě XI. výroku), uložil insolvenčnímu správci povinnosti uvedené v bodech XII., XIII., XIV. výroku, uložil navrhovateli uhradit soudní poplatek (bod XV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že původně se zjištění úpadku domáhala Dana Krčková (dále dlužnice). Dne 10.6.2015 do insolvenčního řízení přistoupil věřitel Vymáhání dluhů, s.r.o. (dále navrhovatel). Dne 15.6.2015 vzala dlužnice isir.justi ce.cz insolvenční návrh zpět. Navrhovatel v insolvenčním návrhu tvrdil, že za dlužnicí má pohledávky, které na něj byly postoupeny smlouvou o postoupení pohledávek č. 600/2014 ze dne 12.2.2014 postupiteli Ladislavem a Lenkou Novákovými, a to za a) pohledávka ve výši 200.000,-Kč z titulu půjčky, která se stala splatnou dne 16.2.2011, dlužnice tuto půjčku nevrátila řádně a včas, pročež má navrhovatel nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty a úroků z prodlení, tato půjčka byla dlužnicí uznána, je vykonatelná a v současné době je vymáhána v rámci exekučního řízení, za b) pohledávka ve výši 375.000,-Kč z titulu půjčky, která se stala splatnou dne 5.4.2012, dlužnice tuto půjčku nevrátila řádně a včas, pročež má navrhovatel nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty a úroků z prodlení, tato půjčka byla dlužnicí uznána, za c) pohledávka ve výši 252.000,-Kč z titulu půjčky, která se stala splatnou dne 10.2.2013, dlužnice tuto půjčku nevrátila řádně a včas, pročež má navrhovatel nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty a úroků z prodlení, tato půjčka byla dlužnicí uznána. Za další věřitele navrhovatel označil T-Mobile Czech Republic, a.s. s pohledávkou ve výši 1.387,-Kč, která je vymáhána exekučně a Milana Pošmourného s pohledávkou ve výši 130.000,-Kč z titulu půjčky splatné dne 10.9.2012 a dále má pohledávky z titulu smluvní pokuty.

Podle zjištění soudu prvního stupně na navrhovatele byly postoupeny pohledávky za dlužnicí a) ve výši 200.000,-Kč představující půjčku ve výši 200.000,-Kč, kterou si dlužnice dne 16.9.2010 půjčila od manželů Novákových, zavázala se ji splatit do 16.2.2011, jak vyplývá z notářského zápisu sp. zn. NZ 646/2010, N 727/2010 sepsaného dne 16.9.2010 notářkou Ivanou Tomsovou. Dlužnice částku 200.000,-Kč vrátila manželům Novákových dne 26.1.2011, jak soud zjistil z výpisu z notářské knihy JUDr. Račokové. Pohledávku b) ve výši 375.000,-Kč představující půjčku poskytnutou manželi Novákovými, kterou splatnou do 5.4.2012, dlužnice podle smlouvy o zřízení zástavního práva a uznání dluhu ze dne 18.11.2011 uznala. Pohledávku c) ve výši 252.000,-Kč představující půjčku poskytnutou dlužnici manželi Novákovými, splatnou dne 10.2.2013, dlužnice uznala, jak vyplývá ze smlouvy o zřízení zástavního práva a uznání dluhu ze dne 1.10.2012. Věřitel Milan Pošmourný má za dlužnici pohledávku ve výši 130.000,-Kč představující půjčku poskytnutou dlužnici manželi Novákovými splatnou do 10.9.2012. Podle smlouvy o zřízení zástavního práva a uznání dluhu ze dne 20.6.2012 dlužnice uznala, že dluží částku 130.000,-Kč. Uvedená pohledávka byla postoupena navrhovateli dne 12.2.2014 a Milanovi Pošmournému byla postoupena dne 20.3.2014, který za její postoupení uhradil 50.000,-Kč. Pohledávka věřitele T-Mobile CZ, a.s. byla uhrazena. Vzhledem k tomu, že pohledávka ve výši 200.000,-Kč splatná 16.11.2011 byla dlužnicí dne 26.1.2011 uhrazena, nemá dlužnice vůči navrhovateli ani závazky z titulu smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že navrhovatel doložil, že za dlužnicí má pohledávky ve výši 252.000,-Kč a 375.000,-Kč a věřitel Milan Pošmourný má za dlužnicí pohledávku ve výši 130.000,-Kč. Podle soudu prvního stupně dlužnice existenci těchto pohledávek uznala v souladu s ust. § 558 občanského zákoníku účinného v době uzavření smluv o půjčkách. Dlužnice přes poučení soudu neprokázala, že by popsané pohledávky z titulu půjček nevznikly, či již zanikly. Ze smluv o postoupení pohledávek je nesporné, že přešly na navrhovatele a z něj následně pohledávka ve výši 130.000,-Kč na Milana Pošmourného. Uvedení věřitelé jsou tak nositeli práv z uvedených pohledávek a insolvenčnímu navrhovateli svědčí aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. Jde-li o pohledávku d), tak věřitel ji od insolvenčního navrhovatele nabyl v období delším než šest měsíců před zahájením insolvenčního řízení. Skutečnost, že dlužnici nebylo oznámeno, že tato pohledávka byla postoupena Milanovi Pošmournému, není na újmu platnosti a účinnosti smlouvy postoupení pohledávky, má to pouze následek, že dlužnice se mohla zprostit povinnosti splnit svůj dluh nejen plněním k rukám Milana Pošmourného, ale i k rukám navrhovatele. Soud prvního stupně proto dovodil, že dlužnice je v úpadku a na její majetek prohlásil konkurs. V tomto případě je vyloučeno řešení úpadku oddlužením.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentovala zejména tím, že její úpadek nebyl osvědčen, má pouze jediného věřitele, protože k postoupení pohledávky z navrhovatele na věřitele Milana Pošmourného došlo účelově, a to až po datu 29.5.2015 (kdy podala dlužnice insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení). Do této doby se ke všem pohledávkám postoupeným manžely Novákovými na navrhovatele se hlásil pouze navrhovatel. Vyplývá to zejména z právních úkonů činěných navrhovatelem před datem 29.5.2015. V lednu 2015 podal návrh na exekuci pro všechny přihlášené pohledávky a), b), c), i d) a uzavřel 16.2.2015 smlouvu o provedení nedobrovolné dražby se společností Express dražby, a.s. Ve stejný den, to je dne 16.2.2015 tato společnost vydala Dražební vyhlášku o nedobrovolné dražbě č. N163/2015, kde jsou pod bodem 3. popsána práva a závazky spojené s předmětem dražby. Ani z této identifikace není patrné, že by pohledávka d) náležela v této době věřiteli Milanu Pošmournému. Proto ani nemohla dlužnice ve svém návrhu ze dne 29.5.2015 uvést jako svého věřitele pana Milana Pošmourného, neboť o postoupení pohledávky nebyla informována. Ostatně navrhovatel ve stejný den, kdy na něj byly postoupeny pohledávky manželů Novákových, tj. dne 12.2.2014, podepsal také ohlášení o změně v osobě zástavního věřitele ze dne 12.2.2014. Tyto listiny následně doplnil o návrh na vklad do katastru nemovitostí a vše podal dne 5.3.2014 na příslušný katastrální úřad v Kladně. Dále mělo dojít dne 20.3.2014 k postoupení pohledávky d) na věřitele Milana Pošmourného. Zde však ani jeden z účastníků již nebyl tak pečlivý a neučinil návrh na změnu zápisu v osobě zástavního věřitele u příslušného katastrálního úřadu. Z aktuálního výpisu z katastru nemovitosti LV č. 20124 pro k.ú. Kročehlavy je patrné, že zástavním věřitelem dlužnice je pouze insolvenční navrhovatel, a to ke všem přihlášeným pohledávkám a), b), c) i d). K účelovosti převodu-postoupení pohledávky d) na věřitele Milana Pošmourného předložila dlužnice ještě úřední záznam z policejního spisu, kdy jsou manželé Novákovi prověřováni pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. Z tohoto záznamu je zřejmé, že oba věřitelé jsou kamarádi. Pokud tedy společně se smlouvou o postoupení pohledávky d) ze dne 20.3.2014 byl předložen příjmový pokladní doklad ze dne 20.3.2014 na částku 50.000,-Kč, pak dlužnice tvrdí, že tento doklad není žádným dokladem o peněžní transakci mezi Vymáháním dluhů, s.r.o. a panem Milanem Pošmourným. Jedná se o obyčejný formulář příjmového pokladního dokladu a není z něj patrné ani jeho zúčtování do peněžního deníku či pokladní knihy. Dlužnice má za to, že jejím jediným věřitelem je pouze navrhovatel, a proto nebyly osvědčeny podmínky pro zjištění jejího úpadku.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř., doplnil a zopakoval dokazování podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s.ř. a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné. Druhý odstavec vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 5 písm. a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 143 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.

Ze zjištění soudu vyplývá, že navrhovateli byly smlouvou o postoupení pohledávek č. 600/2014 ze dne 12.2.2014 Ladislavem a Lenkou Novákovými postoupeny výše popsané pohledávky a) až d). Existenci těchto pohledávek dlužnice nijak nezpochybnila a rovněž byla seznámena s jejich postoupením. V průběhu insolvenčního řízení nebylo prokázáno, že by navrhovatel ve smyslu ust. § 526 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 oznámil dlužnici, že pohledávku c) ve výši 130.000,-Kč postoupil smlouvou ze dne 20.3.2014 věřiteli Milanovi Pošmournému. Ze sdělení navrhovatele při jednání před odvolacím soudem, vyplývá, že tato skutečnost byla dlužnici oznámena až v průběhu insolvenčního řízení.

Odvolací soud konstatuje, že z uvedených zjištění vyplývá, že dlužnice o tom, že jedna z pohledávek, které dříve byly postoupeny navrhovateli, byla postoupena dalšímu věřiteli Milanovi Pošmournému, se dozvěděla až v průběhu insolvenčního řízení a tedy skutečnost, že se již nachází v souladu s ust. § 3 insolvenčního zákona v úpadku, nemohla důvodně předpokládat. To zvláště za situace, kdy svůj insolvenční návrh, v němž uvedla, že má závazky vůči navrhovateli a T-Mobile CZ, a.s., vzala zpět právě z důvodu, že závazek vůči T-Mobile CZ, a.s. uhradila a měla tak závazky vůči jedinému věřiteli, a to navrhovateli.

Za tohoto stavu, kdy navrhovatel dlužnici postoupení pohledávky ve výši 130.000,-Kč neoznámil a její nabyvatel ji ani k úhradě této pohledávky nevyzval a nebyla tak seznámena se skutečností, že jejím dalším věřitelem je rovněž Milan Pošmourný, nemohla předpokládat, že se již nachází v úpadku. Z tohoto důvodu, kdy se v průběhu insolvenčního řízení dlužnice teprve dozvěděla, že jedna z pohledávek postoupených navrhovateli byla postoupena dalšímu věřiteli, mohla se důvodně domnívat, že k postoupení pohledávky došlo k jinému datu, než uvedenému na smlouvě o postoupení této pohledávky.

Za této situace je proto nutné se opětovně zabývat, tím, zda dlužnice má více věřitelů a otázkou, kdy další věřitel nabyl pohledávku za dlužnicí od navrhovatele. To především z důvodu, aby dlužnice v insolvenčním řízení nebyla, jako jeden z účastníků řízení nespravedlivě poškozena.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení dle ust. § 219a o.s.ř. zrušil a dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. V něm soud znovu posoudí, zda dlužnice je v úpadku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 26. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná