1 VSPH 493/2011-B-26
KSLB 57 INS 6862/2009 1 VSPH 493/2011-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Výtahové díly Liberec, s.r.o., sídlem Liberec XI., Žitavská 583/60, IČ 25035339, o odvolání insolvenčního správce Ing. Ondřeje Choce, sídlem Liberec, Zhořelecká 552/7, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 31. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 6862/2009-B-20,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 31. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 6862/2009-B-20, se m ě n í jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 7.000,-Kč, jinak se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci uložil insolvenčnímu správci Ing. Ondřeji Chocovi (dále též odvolatel) pořádkovou pokutu ve výši 70.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27.9.2009 (A-11) ustanovil odvolatele do funkce insolvenčního správce, že dne 9.12.2009 odvolatel sestavil seznam přihlášených pohledávek a dne 23.12.2009 předložil upravený seznam s poznamenaným výsledkem přezkumného jednání. Ačkoli odvolatel na schůzi věřitelů konané dne 23.12.2009 do protokolu uvedl, že soupis majetkové podstaty předloží neprodleně, musel ho soud I. stupně vyzvat ke splnění této povinnosti usnesením ze dne 5.1.2010 (B-6) a teprve poté ho odvolatel předložil až dne 25.1.2010. Dalším usnesením ze dne 15.2.2010 (B-10), jež mu bylo doručeno dne 18.3.2010, vyzval soud I. stupně odvolatele ke splnění jeho zákonné povinnosti podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) předložit do 10 dnů zprávu o stavu insolvenčního řízení; tuto povinnost splnil odvolatel se opožděním až dne 8.4.2010. Usnesením ze dne 13.7.2010 (B-13), jež mu bylo doručeno dne 15.7.2010, byl odvolatel opět vyzván k podání písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení ve lhůtě 10 dnů; tuto povinnost splnil odvolatel opět opožděně až dne 6.8.2010 (B-14). Protože odvolatel znovu nedostál své povinnosti předložit další pravidelnou zprávu o stavu insolvenčního řízení v zákonné tříměsíční lhůtě, vyzval ho soud I. stupně ke splnění jeho povinnosti usnesením ze dne 9.11.2010 (B-15), jež mu bylo doručeno dne 15.11.2010; na tuto výzvu reagoval odvolatel rovněž opožděně až dne 14.12.2010 (B-16) a současně požádal o souhlas s prodejem movitých věcí mimo dražbu, čemuž soud I. stupně vyhověl usnesením ze dne 4.1.2011 (B-18). Dalším termínem pro splnění povinnosti odvolatele dle § 36 odst. 2 IZ byl den 14.3.2011, jenž nechal odvolatel opět bez povšimnutí. Z celkového přístupu odvolatele, jenž opakovaně neplní své základní povinnosti stanovené v § 36 odst. 2 IZ, resp. je plní -2-KSLB 57 INS 6862/2009 až po výzvách soudu I. stupně, a to ještě opožděně, soud I. stupně dovodil naplnění podmínek pro uložení pořádkové pokuty podle § 81 odst. 2 IZ, a proto ji odvolateli uložil ve výši 70.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Ujišťoval, že přestože opakovaně neplnil své povinnosti, nebyl v tom žádný záměr narušit insolvenční řízení nebo poškodit jeho účastníky. Vysvětloval, že jeho nedbalost byla způsobena zásadní změnou v jeho osobním životě, avšak majetek podstaty tím dotčen nijak nebyl, neboť již zpeněžil průmyslový areál, o což se dlužník marně snažil několik let, a z jeho výnosu byl částečně uspokojen zajištěný věřitel. Dle odvolatele zbývá jen vymoci dlužníkovy pohledávky a poté bude lze předložit konečnou zprávu. Závěrem dodal, že jeho zdravotní stav mu již plně dovoluje soustředit se na výkon funkce insolvenčního správce a další porušování termínů již nenastane.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti opodstatněno.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Z obsahu spisu plynou všechny rozhodné skutečnosti, na jejichž základě přikročil soud I. stupně k uložení pořádkové pokuty odvolateli; ostatně tyto skutečnosti odvolatel ničím nezpochybňoval. Z hlediska skutkových zjištění soudu a jeho právní argumentace je napadené usnesení v zásadě správné a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění toliko odkázat. Jinými slovy řečeno, podmínky pro uložení pořádkové pokuty tedy splněny byly.

Odlišně od soudu I. stupně nazírá odvolací soud toliko na výši uložené pořádkové pokuty, neboť dle jeho názoru neodpovídá rozsahu a závažnosti porušení povinností odvolatele v situaci, kdy odvolatel-byť až po výzvě soudu I. stupně a to ještě se zpožděním-svoji zákonnou povinnost podávat zprávy o své činnosti přece jen splnil, čímž napravil, co zanedbal. Soudu I. stupně nutno přisvědčit v tom, že zákonnou povinnost pravidelně předkládat písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení (§ 36 odst. 2 IZ) musí odvolatel plnit automaticky, bez jakýchkoliv výzev. -3-KSLB 57 INS 6862/2009

Odvolací soud proto přihlédl k tomu, že soudem I. stupně vytčené závady odvolatel vesměs dodatečně zhojil, že i s ohledem na další okolnosti věci jeho pochybení neměla zásadního vlivu na průběh insolvenčního řízení a že jde o první pořádkovou pokutu, jež byla odvolateli v daném řízení uložena. Proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil jen co do výše pořádkové pokuty a jinak je jako věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová