1 VSPH 492/2011-A-14
KSLB 57 INS 1614/2011 1 VSPH 492/2011-A-14

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka MONDIREX, s.r.o. v likvidaci, sídlem Bílý Kostel nad Nisou 31, IČ 16554531, zast. JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem, sídlem Liberec 2, U Soudu 363/10, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 29. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 1614/2011-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 29. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 1614/2011-A-9, se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl insolvenční návrh podaný MONDIREX, s.r.o. v likvidaci (dále též dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem podaným dne 2.2.2011 zjištění svého úpadku. V návrhu dlužník uvedl, že se na adrese svého sídla nenachází, neboť nemovitost byla na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Chrastavě, obec Bílý Kostel nad Nisou, zbourána, že je vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 1087 pro k.ú. Bratříkov, okres Jablonec nad Nisou, a má závazky v celkové výši 191.610,10 Kč. Dlužník předložil zprávu svého likvidátora ve smyslu § 144 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen IZ), seznam závazků, seznam majetku, výpis z obchodního rejstříku, kopii usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 28.8.2008, č.j. 37 Cm 109/2008-16, kopii výpisu z katastru nemovitostí, kopii sdělení Policie ČR, kopii sdělení Celního ředitelství Ústí nad Labem, kopii zprávy Magistrátu města Liberec a kopie písemností dokládajících výši jeho jednotlivých závazků. Soud I. stupně konstatoval, že dlužník v návrhu uvedl skutečnosti dokládající jeho úpadek. Protože přílohy jeho návrhu neobsahovaly náležitosti dle § 104 odst. 4 IZ, vyzval soud I. stupně dlužníka usnesením ze dne 9.2.2011 k jejich doplnění. Na výzvu soudu předložil likvidátor dlužníka další listiny, nepředložil však požadovaný znalecký posudek na obvyklou cenu nemovitostí zapsaných na LV č. 1087 pro k.ú. Bratříkov, okres Jablonec nad Nisou, a nabídl jen vyjádření realitní kanceláře, neboť na zaplacení znaleckého posudku neměl finanční prostředky. Protože odhad realitní kanceláře považoval soud I. stupně za nedostatečný pro potřebu ocenění hodnoty majetku dlužníka, postupoval podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, neboť měl zato, že splnil všechny podmínky, aby o jeho návrhu mohlo být rozhodnuto meritorně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: -2-KSLB 57 INS 1614/2011

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl. Požadavek, aby dlužník domáhající se zjištění svého úpadku připojil v přílohách též ocenění svého majetku znalcem, nelze z § 104 IZ dovodit.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník v insolvenčním návrhu (A-1) uvedl rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, když zejména uvedl, že má 7 věřitelů s peněžitými závazky v celkové výši 191.610,10 Kč splatnými po dobu delší 30 dnů a pro absenci peněžních prostředků je není schopen plnit. Bylo zjištěno, že dlužník předložil řádné seznamy svého majetku a závazků ze dne 28.1.2011 (A-2) včetně prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, z nichž vyplývá, že vyjma v nich zmíněného movitého a nemovitého majetku jiný majetek nemá (tj. nemá žádné peněžní prostředky ani pohledávky) a nemá ani zaměstnance. Z obsahu spisu vyplývá, že likvidátor dlužníka prověřil ve smyslu § 144 odst. 1 písm. c) IZ možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka a nic nezjistil (viz zpráva likvidátora ze dne 28.1.2011).

Za popsaného stavu je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh včetně svých povinných příloh je perfektní a soudu I. stupně skýtá dostatečný podklad, aby o něm mohl rozhodnout meritorně.

Pokud jde o požadavek soudu I. stupně vyjádřený v usnesení ze dne 9.2.2011 (A-6) na předložení znaleckého posudku nebo jiné listiny dokládající hodnotu nemovitostí dlužníka, konstatuje odvolací soud, že dlužníkem předložený odborný odhad realitní kanceláře Ing. Ivana Fryaufa, místem podnikání Liberec 1, Malé nám. 279/2 ze dne 3.3.2011, dle něhož činí současná obvyklá cena nemovitostí dlužníka cca 500 tisíc Kč plus minus 15 % Kč, je pro danou fázi insolvenčního řízení zcela postačující, neboť soudu I. stupně umožňuje učinit závěr o tom, zda insolvenčnímu návrhu vyhovět, či ho zamítnout z důvodů uvedených v § 144 IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2011 JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová