1 VSPH 49/2013-A-17
KSPH 42 INS 25206/2012 1 VSPH 49/2013-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkova 887, 293 01 Mladá Boleslav, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č.j. KSPH 42 INS 25206/2012-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2012, č.j. KSPH 42 INS 25206/2012-A-9, se mění tak, že se insolvenční řízení dlužnice nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice z důvodu, že neuhradila zálohu ve výši 4.000,-Kč uloženou usnesením ze dne 23.10.2012 (A-8), ačkoli usnesení o uložení zálohy dne 13.11.2012 nabylo právní moci a lhůta ke splnění uložené povinnosti marně uplynula dne 19.11.2012.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že zálohu nejpozději do konce roku 2012 uhradí.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Ze záznamu o složení zálohy (A-13) ze dne 11.1.2013 plyne, že požadovaná záloha byla dlužnicí dne 10.1.2013 uhrazena. S ohledem na tuto skutečnost pozbylo napadené usnesení podkladu, a proto odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. února 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová