1 VSPH 489/2012-B-32
KSHK 41 INS 3489/2011 1 VSPH 489/2012-B-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Chomutice 96, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. března 2012, č.j. KSHK 41 INS 3489/2011-B-26,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. března 2012, č.j. KSHK 41 INS 3489/2011-B-26, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zrušuje oddlužení Jindřicha anonymizovano (dále jen dlužník), že jeho úpadek bude řešen konkursem, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 29.6.2011 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním došlým soudu dne 18.1.2012 jej insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Drahomíra Daňková (dále jen správkyně) informovala o tom, že provedením kontroly zjistila, že dlužník nenastoupil do zaměstnání, které při přezkumném jednání uváděl, splátky uložené splátkovým kalendářem neplatí, správkyni nejsou poukazovány ani platby na základě smlouvy o důchodu s Romanem Kracíkem a se správkyní dlužník nekomunikuje. Na jednání konaném dne 29.2.2012 se dlužník bez omluvy nedostavil, ač mu bylo předvolání k jednání řádně doručeno. Správkyně při jednání uvedla, že dlužník nezaplatil žádnou ze splátek splátkového kalendáře a stanovené podmínky nadále neplní.

Soud proto na základě zjištění o neplnění povinností uložené dlužníku splátkovým kalendářem, které dlužník ani v rámci nařízeného jednání nevysvětlil, rozhodl dle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona o zrušení oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že se k jednání dne 29.2.2012 nemohl dostavit, neboť byl hospitalizován v nemocnici. Svou omluvu adresoval správkyni, ta s ním však nekomunikuje a i v minulosti mu nebyla ochotna s ničím pomoci. Dlužník dále uvedl, že nyní podniká v oboru prodej nemovitostí a chce vše dát do pořádku. Skutečnost, že dosud na splátkový kalendář nesplnil ničeho, však v podaném odvolání nezpochybňoval. Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v části napadené odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se zato, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že správkyně již podáním ze dne 19.9.2011 soudu sdělila, že dlužník do zaměstnání, které uváděl u přezkumného jednání, nenastoupil a povinnosti uložené splátkovým kalendářem vůbec neplní. Dopisem ze dne 26.9.2011 oznámil dlužník soudu, že je nezaměstnaný a jeho bratr, který se zavázal platit měsíční důchod 3.300,-Kč na povinnosti uložené mu splátkovým kalendářem, přislíbený důchod hradit nemůže. Dlužník požádal o pozastavení splátek. Dopisem ze dne 19.12.2011 dlužník soudu opět oznámil, že je bez zaměstnání a žádá o pozastavení splátek. Z dopisu správkyně došlého soudu dne 18.1.2012 a z jejího přednesu při jednání dne 29.2.2012 vyplývá, že dlužník na splátkový kalendář od jeho schválení nezaplatil ničeho.

Protože správnost zjištění soudu prvního stupně postavených na zprávách správkyně o stavu insolvenčního řízení nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu prvního stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení pro neplnění podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nelze vytknout žádné pochybení. Napadené usnesení proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

K tomu odvolací soud pouze doplňuje, že dlužník je povinen omluvu k jednání adresovat soudu a doložit současně důležitý důvod své nepřítomnosti u jednání, jinak soud dle ust. § 101 odst. 3 občanského soudního řádu může jednat v nepřítomnosti účastníka. V daném případě tedy soud nepochybil, pokud jednal za situace, kdy mu nebyly důvody nepřítomnosti dlužníka známy a měl s ohledem na zjištěný skutkový stav všechny potřebné podklady, aby o zrušení oddlužení mohl rozhodnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 23. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva