1 VSPH 485/2016-A-12
KSPL 53 INS 479/2016 1 VSPH 485/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka: Václav Juha, nar. 16. ledna 1956, bytem Karlovy Vary, Mozartova 666/11, zast. Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Bělehradská 1042/14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 479/2016-A-7 ze dne 28. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 479/2016-A-7 ze dne 28. ledna 2016 se m ě n í tak, že se dlužníku ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 11.1.2016 spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře.

Dlužník má závazky vůči šesti věřitelům v celkové výši 1.000.067,97 Kč, jeho příjem se skládá ze mzdy ve výši 12.300,-Kč a odměny z dohody o pracovní činnosti v průměrné výši 2.100,-Kč, dlužník vlastní jen vůz AUDI ALLroad z roku 2002, je ženatý, nemá vyživovací povinnosti s výjimkou vzájemné vyživovací povinnosti manželů.

Soud dospěl k závěru, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, protože lze předpokládat, že hodnota plnění pro nezajištěné věřitele bude nižší než 30 % jejich pohledávek a s výjimkou věřitelů Petra Juhy a Miloše Juhy dlužník nepředložil souhlas věřitelů s nižším plněním.

Soud dospěl k závěru, že za dobu trvání pěti let oddlužení by byl dlužník schopen nezajištěným věřitelům uhradit jen 204.780,-Kč, ale 30 % z celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů činila 300.020,39 Kč, respektive 224.020,39 Kč s ohledem na souhlas Petra a Miloše Juhových s nižším plněním.

Soud odkázal na vyhlášku č. 313/2007 Sb., na skutečnost, že minimální odměna insolvenčního správce v případě řešení úpadku konkursem činí 45.000,-Kč, vyložil účel zálohy, a s ohledem na neexistenci předpokladu uspokojení nákladů insolvenčního řízení z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty uložil dlužníku povinnost zaplatit shora uvedenou zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že předložil souhlasy věřitelů s plněním ve výši jen 1.000,-Kč, proto se celková výše závazků snížila o částku 258.000,-Kč. Závazek ve výši 351.682,-Kč vůči Heineken Česká republika, a.s. měl za sporný a ohledně tohoto závazku bylo vedeno nalézací řízení. Celková výše závazků tak činila 390.385,97 Kč. Dlužník bude schopen za dobu pěti let trvání oddlužení uhradit 270.120,-Kč, po odečtení nároků insolvenčního správce 216.120,-Kč, tedy bude schopen nezajištěné věřitele uspokojit v rozsahu 55,3 %. Výši uložené zálohy měl za nepřiměřenou a na úhradu zálohy by si musel půjčit. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2).

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že podáním ze dne 11.1.2016 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Celková výše nezajištěných závazků dlužníka činila 1.000.069,57 Kč, dlužník předložil souhlasy věřitelů Miloše Juhy a Petra Juhy s nižším než 30 % plněním, v nejnižší částce 1.000,-Kč. Ohledně závazku vůči Heineken Česká republika, a.s. ve výši 351.682,-Kč je vedeno řízení před Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 49 Cm 14/2014 (dne 18.11.2015 bylo podáno odvolání).

Příjem dlužníka ze mzdy a z dohody o provedení činnosti činil celkem 14.400,-Kč. Dlužník vlastnil jen vůz AUDI Allroad z roku 2002.

Odvolací soud má za to, že s ohledem na skutečnost, že dva věřitelé dlužníka s pohledávkami ve výši 152.000,-Kč a 108.000,-Kč souhlasili s nižším plněním a to v minimální hodnotě 1.000,-Kč, lze mít za to, že úvahu o tom, zda bude dlužník schopen poskytnout svým nezajištěným věřitelům ekonomickou nabídku v rozsahu minimálně 30 %, lze sice vztahovat jen na věřitele zbývající, tedy na závazky dlužníka v rozsahu 740.066,-Kč, avšak při stávajících příjmech míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí jen 27 %. Pokud nedojde k navýšení příjmu dlužníka, např. i prostřednictvím pravidelného finančního daru ze strany třetí osoby, nebude zřejmě možno úpadek dlužníka oddlužením plněním splátkového kalendáře řešit.

Protože dlužník vlastní vůz z roku 2002, má odvolací soud za to, že uložení povinnosti platit zálohu bylo namístě. Na rozdíl od soudu I. stupně dovozuje ale odvolací soud, že právě s ohledem na existenci vozu dlužníka, který může být zpeněžen, a s ohledem na to, že o úpadku ani o způsobu řešení úpadku dlužníka dosud nebylo rozhodnuto a může dojít k navýšení příjmu dlužníka, se jako přiměřená jeví záloha ve výši 30.000,-Kč.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. května 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná