1 VSPH 485/2011-A-14
KSHK 45 INS 3808/2011 1 VSPH 485/2011-A-14

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové, Za Škodovkou 177/74, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 3808/2011-A-8 ze dne 6. dubna 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 3808/2011-A-8 ze dne 6. dubna 2011 se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením rozhodl, že návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužnice se odmítá pro vady.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k návrhu dlužnice bylo dne 8.3.2011 zahájeno insolvenční řízení. Protože návrh dlužnice neobsahoval předepsané přílohy, soud ji usnesením ze dne 18.3.2011 (A-5) vyzval k předložení seznamu závazků a dokladu o výši odměny za provedení práce za únor 2011, přičemž dlužnice podáním ze dne 24.3.2011 sice seznam závazků předložila, ale bez uvedení výše pohledávek věřitelů. Proto soud návrh dlužnice postupem dle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, namítala, že seznam závazků včas zaslala, ale přes její snahu se jí nepodařilo zjistit skutečnou výši závazků, že ji věřitelé informovali jen o výši závazků s otazníkem, když se jejich výše pohybuje kvůli smluvním pokutám a úrokům. Dodala, že odeslala úplný seznam věřitelů i s výší závazků, který opětovně přikládá k odvolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Odvolací soud z podaného odvolání dovodil, že jím dlužnice brojila proti napadenému usnesení a domáhala se jeho zrušení či změny.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením -2-KSHK 45 INS 3808/2011 svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ (tedy jménem a příjmením, případně obchodní firmou, dále bydlištěm či sídlem a identifikačním číslem, dále je třeba rovněž uvést výši závazku). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice již spolu s insolvenčním návrhem soudu předložila seznam závazků, ve kterém uvedla své věřitele včetně věřitelů původních, avšak bez uvedení jejich identifikačních čísel a adres, uvedla výše neuhrazených částek a uvedla, že seznam závazků je úplný a správný.

Usnesením ze dne 18.3.2011 (A-5) byla dlužnice soudem mimo jiné vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy předložila řádný seznam závazků, ve kterém měla označit své známé věřitele v souladu s § 103 IZ, aby upřesnila výši závazků včetně úroků, smluvních pokut a uvedla, v jaké výši byly závazky spláceny. Na tuto výzvu dlužnice reagovala podáním doručeným soudu dne 24.3.2011, ve kterém sice uvedla své věřitele včetně identifikačního čísla a sídla, ale bez výše závazků a výše již splacených částí závazků. K odvolání proti napadenému usnesení dlužnice seznam závazků doplnila o výše jednotlivých závazků, části již uhrazených závazků a části, které zbývá uhradit, uvedla, že seznam je úplný a pravdivý a připojila svůj podpis.

Pro doplnění příloh k insolvenčnímu návrhu zákon stanoví lhůtu 7 dnů, v jejímž průběhu dlužnice sice seznam závazků doručený soudu dne 24.3.2011 předložila, ale ten vykazoval nedostatky, které však dlužnice seznamem závazků předloženým v rámci odvolacího řízení zhojila. Byť tedy dlužnice bezvadný seznam závazků předložila až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem, je odvolací -3-KSHK 45 INS 3808/2011 soud toho názoru, že pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující stav platný v době jeho rozhodování a že by bylo přílišnou tvrdostí jdoucí nad rámec účelu insolvenčního zákona zabránit potvrzením napadeného usnesení v pokračování insolvenčního řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení dle § 220 odst. 1 o.s.ř. a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová