1 VSPH 481/2012-B-75
MSPH 94 INS 5219/2010 1 VSPH 481/2012-B-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka DANOB, s.r.o., IČO 63485389, sídlem Plaská 622/3, Praha 5, Malá Strana, o odvolání Ing. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Hartmannova 1145/104, Třebíč a Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Lípová 437/37, Třebíč, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 5219/2010-B-67 ze dne 7.února 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 5219/2010-B-67 ze dne 7.února 2012, kterým byla uložena pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč Ing. Petru Štefánikovi, anonymizovano , bytem Hartmannova 1145/104, Třebíč a ve výši 2.000,-Kč Haně anonymizovano , anonymizovano , bytem Lípová 437/37, Třebíč, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením rozhodl Městský soud v Praze v bodě I. výroku o uložení pořádkové pokuty ve výši 5.000,-Kč Ing. Petru Štefánikovi (dále jen odvolatel), a v bodě II. výroku o uložení pořádkové pokuty ve výši 2.000,-Kč Haně anonymizovano (dále jen odvolatelka).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že odvolatel a odvolatelka se řádně a včas neomluvili z jednání nařízeného soudem na 9.12.2011, jehož předmětem měl být jejich výslech, jakožto osob jednajících za dlužníka. Oba mají dle soudu prvního stupně povinnost poskytovat při zjišťování majetku v majetkové podstatě dlužníka součinnost, neboť odvolatel byl prokazatelně jednatelem dlužníka ještě v době zahájení insolvenčního řízení a odvolatelka jej ve funkci nahradila dnem 1.12.2010, jak bylo zjištěno z notářského zápisu NZ 1500/2010 ze dne 1.12.2010 sepsaného JUDr. Ing. Jiřím Lorenčíkem, notářským kandidátem, zástupcem notáře v Brně JUDr. Lubomíra Miky (dále jen notářský zápis). Odvolatel se nezúčastnil jednání bez řádné omluvy opakovaně. V jejich řádně neomluvené neúčasti spatřoval soud maření insolvenčního řízení a uložil jim dle ust. § 53 odst. 1 občanského soudního řádu pořádkovou pokutu ve shora uvedené výši.

Toto usnesení napadli odvolatelé v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhovali, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení pořádkové pokuty zrušil.

Ve svém odvolání odvolatel zejména tvrdil, že z jednání soudu nařízeného na den 9.12.2011 se omluvil, a to dokonce dvakrát. Svou omluvu soudu odeslal dne 5.12.2011 a následně ji doplnil podáním odeslaným dne 7.12.2011 s potvrzením o plánovaném akutním zákroku dne 9.12.2011, který dříve předpokládat nemohl. Odvolatel současně navrhl, aby jeho výslech byl proveden prostřednictvím dožádaného Okresního soudu v Třebíči s ohledem na jeho celkový nepříznivý zdravotní stav. -2-MSPH 94 INS 5219/2010

Odvolatelka ve svém odvolání tvrdila, že se k jednání soudu omluvila dopisem podaným u České pošty, a.s., dne 5.12.2011. Důvodem její omluvy i podaného odvolání byla skutečnost, že se nikdy nestala jednatelkou dlužníka, a proto v jejím případě není důvod, aby se účastnila výslechu o prohlášení o majetku dlužníka. Připustila, že v závěru roku 2010 s Ing. Štefánikem dojednala, že jej ve funkci jednatele dlužníka vystřídá, tuto funkci však nikdy nepřevzala a o majetku dlužníka žádné informace nemá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

Podle ust. § 53, odst. 1 občanského soudního řádu soud uloží pořádkovou pokutu tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu. Podle tohoto ustanovení je uložení pořádkové pokuty namístě, jestliže jde o hrubé ztěžování postupu soudu, a to nedostavením se k soudu bez vážného důvodu.

V daném případě vyplývá z insolvenčního spisu, že soud nařídil nejprve na den 14. října 2011 výslech odvolatele k prohlášení o majetku dlužníka. K tomuto jednání se odvolatel nedostavil a požádal o omluvu s odůvodněním, že k datu 1.12.2010 byl odvolán rozhodnutím jediného společníka dlužníka v působnosti valné hromady z funkce jednatele a novou jednatelkou dlužníka byla jmenována Hana anonymizovano . K tomuto podání předložil kopii notářského zápisu, z něhož tyto skutečnosti vyplývají. Odvolatel byl soudem prvního stupně předvolán k dalšímu nařízenému výslechu při jednání na den 9.12.2011 z něhož se omluvil přípisem podaným k poštovní přepravě dne 5.12.2011, v němž okazuje na předchozí omluvu, jejímž důvodem byla skutečnost, že již není jednatelem dlužníka. Následně podal dne 7.12.2011 k poštovní přepravě doplněk své omluvy, kterou rozšířil o důvod zdravotního charakteru s kopií kartičky zubního lékaře s vyznačeným termínem další návštěvy dne 9.12.2011. Jednání dne 9.12.2011 bylo nepřítomností odvolatelů zmařeno.

K jednání na den 9.12.2011 byla předvolána i Hana anonymizovano , která se písemně omluvila dopisem podaným k poštovní přepravě dne 5.12.2011, v němž soudu sdělila, že není jednatelkou dlužníka a o jeho majetku nemá žádné informace.

Z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku dlužníka a odvolatelem předloženého notářského zápisu vyplývá, že odvolatel jako jediný společník dlužníka v působnosti jeho valné hromady rozhodl dne 1.12.2010 o odvolání své osoby z funkce jednatele dlužníka a současně jednatelkou jmenoval odvolatelku. Tato změna nebyla zapsána v obchodním rejstříku. V době zahájení insolvenčního řízení byl jednatelem dlužníka odvolatel (od 18.3.2002).

Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že jednání odvolatelů podmínky pro uložení pořádkové pokuty splňuje. Odvolatelé mají povinnost (odvolatel jako jednatel dlužníka v době zahájení insolvenčního řízení a odvolatelka jako nynější jednatelka, když její jmenování do funkce proběhlo v souladu se zákonem a nebylo způsobem odpovídajícím ust. § 131 obchodního zákoníku odvolatelnou dosud napadeno) součinnosti s insolvenčním správcem dle ust. § 210 odst. 2 insolvenčního zákona při zjišťování majetkové podstaty dlužníka. Odvolatelé ve své omluvě ze dne 5.12.2011, která byla soudu doručena včas, neuvedli závažný důvod pro svou nepřítomnost u jednání, které bylo jejich nepřítomností zmařeno a soud prvního stupně tuto omluvu správně vyhodnotil jako nepostačující. -3-MSPH 94 INS 5219/2010

K doplnění důvodu nepřítomnosti odvolatele ze dne 7.12.2011 dle názoru odvolacího soudu nelze přihlížet, neboť odvolatel byl předvolán k výslechu o prohlášení o majetku dlužníka již opakovaně. Proto nepostačuje pro doložení vážného důvodu jeho nepřítomnosti u jednání jen doklad o další plánované návštěvě u zubního lékaře, zvláště pokud tento doplněk omluvy došel soudu až v den konání jednání a soudu při zahájení jednání nebyl znám. Tvrzení odvolatele o neodkladnosti tohoto zubního ošetření z jím předloženého dokladu nevyplývá.

Odvolací soud proto ze shora uvedených důvodů postupoval podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil, když shledal přiměřenou i výši uložené pořádkové pokuty. Akcentoval přitom skutečnost, že oba odvolatelé jsou osobami, které za dlužníka v úpadkové situaci byly oprávněny jednat a insolvenční zákon jim proto ukládá povinnost spolupracovat při zjišťování majetkové podstaty. Jejich lehkomyslný přístup k úpadkovému řízení dlužníka, kterým navíc hrubě ztěžují postup insolvenčního správce i soudu v řízení, proto v jejich případě nelze akceptovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová