1 VSPH 48/2013-A-14
KSPH 42 INS 30400/2012 1 VSPH 48/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrášťany 25, 282 01 Chrášťany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2012, č.j. KSPH 42 INS 30400/2012-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2012, č.j. KSPH 42 INS 30400/2012-A-9, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením uložil dlužníku Jiřímu Štěpničkovi (dále jen dlužník), aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Z odůvodnění usnesení zejména vyplývá, že návrhem dlužníka doručeným soudu dne 3.12.2012 spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo zahájeno insolvenční řízení. Při stanovení výše zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně z úvahy, že insolvenční správce by měl mít k dispozici potřebné finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce. Dále konstatoval, že u dlužníka lze předpokládat jako způsob řešení jeho úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře a v případě dočasného výpadku příjmů dlužníka by užití této zálohy změkčilo dopad této skutečnosti tím, že bude uhrazena alespoň odměna insolvenčního správce po tuto dobu, čímž se zvýší šance na úspěšný průběh oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a dlužníku zálohu vyměřil jen do výše 1.000,-Kč. V odvolání poukazoval na to, že náklady insolvenčního řízení budou hrazeny z měsíčních splátek v rámci jeho oddlužení a není proto nutné, aby mu záloha byla vyměřena v uvedené výši.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení, neboť není podnikatelem, jeho měsíční čisté příjmy z pracovního poměru činí k 1.1.2013 13.500,-Kč, má 6 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami ve výši přibližně 433.000,-Kč, tudíž je schopen na pohledávky těchto věřitelů uhradit více než zákonem stanovené minimum 30 %.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) je třeba zajistit prostředky k průběhu insolvenčního řízení a že smyslem zálohy je materiální zajištění výkonu funkce insolvenčního správce. Soud uvedl, že u dlužníka přichází v úvahu způsob řešení úpadku oddlužení a stanovil zálohu v relativně nízké výši 3.000,-Kč s ohledem na počáteční výdaje insolvenčního správce, které nejsou kryty měsíčními zálohami splatnými po schválení splátkového kalendáře.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), souhlasí odvolací soud s názorem soudu prvního stupně, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, když výši uložené zálohy shledal jako odůvodněnou shora zjištěnými okolnostmi případu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. února 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová