1 VSPH 476/2011-A-15
KSPH 38 INS 3130/2011 1 VSPH 476/2011-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka HESMAR, s.r.o., sídlem Neveklov, Rákosníkova 208, IČ 18595847, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2011, č.j. KSPH 38 INS 3130/2011-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2011, č.j. KSPH 38 INS 3130/2011-A-10, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zastavil insolvenční řízení dlužníka HESMAR, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 25.2.2011 podal dlužník insolvenční návrh a že mu usnesením ze dne 4.3.2011 (A-8), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 9.3.2011, uložil povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho právní moci. Protože záloha nebyla zaplacena, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Vysvětloval důvody, pro něž se dostal do úpadku, a uvedl, že jeho bankovní účet, na němž se nalézá dostatek peněžních prostředků, je zablokován nevykonatelným exekučním příkazem Finančního úřadu v Benešově. Poukazoval na to, že žádal soud I. stupně o svolení ke zpeněžení části svého majetku, z jehož výnosu by uhradil požadovanou zálohu, avšak soudem odsouhlasený prodej 16 let staré bodové svářečky o pořizovací ceně 53.215,-Kč může přinést jen zlomek prostředků potřebných k úhradě zálohy. Přestože má na svém bankovním účtu dostatek prostředků a má též minimální majetek, dostal se postupem soudu I. stupně do patové situace, když nemohl požadovanou zálohu zaplatit.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky

50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy dle § 108 IZ je především překlenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě prvotních nákladů insolvenčního řízení a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srovnej § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje, jen pokud jde o insolvenčního navrhovatele odlišného od dlužníka, který je jeho zaměstnancem a jehož pohledávka uplatněná v návrhu spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 4.3.2011 (A-8), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 9.3.2011, uložil soud I. stupně dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho právní moci. Zároveň ho poučil o následku v případě nesplnění této povinnosti i o jeho právu napadnout toto rozhodnutí odvoláním, jež dlužník nevyužil. Podáním ze dne 9.3.2011 (A-9) dlužník toliko požádal o rozhodnutí-svolení ke zpeněžení části svého majetku v rozsahu nezbytném pro zaplacení zálohy s odůvodněním, že jeho bankovní účet je blokován exekučním příkazem Finančního úřadu v Benešově, jenž v příloze připojil. Dále bylo zjištěno, že soudem I. stupně odsouhlasený prodej 16 let staré bodové svářečky ze dne 11.3.2011 předložený dlužníkem není v insolvenčním rejstříku zveřejněn a že následně vydal soud I. stupně napadené usnesení o zastavení řízení (A-10). Z výpisu z účtu dlužníka ze dne 1.4.2011, č. 320364399/0800 odvolací soud zjistil, že jeho konečný zůstatek činí 311 879,25 Kč. Z exekučního příkazu Finančního úřadu v Benešově ze dne 17.2.2011, č.j. 22387/11/021940204524 na přikázání pohledávky ze shora uvedeného účtu dlužníka vyplývá, že dlužník nemůže se svými peněžními prostředky disponovat.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. V případě, že je insolvenční návrh podán dlužníkem, soud k vymáhání zálohy podle § 108 odst. 3 IZ přistupuje po pečlivém posouzení veškerých majetkových poměrů dlužníka, neboť takový postup, by mohl výrazně zhoršit jeho majetkovou situaci. Tak by tomu bylo právě ve vztahu k dlužníkovi, neboť vymáháním uložené zálohy by stát jen zmnožil řady věřitelů a přispěl tak k celkovému zhoršení již tak tíživé majetkové situace dlužníka.

Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Jestliže je insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ, že lze očekávat zjištění jeho úpadku a řešení úpadku konkursem, jako je tomu v dané věci, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání zálohy v jeho průběhu. Potom nelze než řízení zastavit.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Odvolací soud pokládá za vhodné poukázat na to, že zastavením řízení není dlužník zbaven možnosti podat insolvenční návrh opětovně a v rámci nově zahájeného řízení může požadovat, aby soud (proto, že v majetkové podstatě jsou prostředky k zapravení nákladů insolvenčního řízení postačující) od úhrady zálohy upustil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová