1 VSPH 47/2014-A-13
MSPH 91 INS 24810/2013 1 VSPH 47/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka: Martin Kacetl, nar. 13. srpna 1969, bytem Praha 5, Janského 2509/101, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 24810/2013-A-8 ze dne 28. listopadu 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 24810/2013-A-8 ze dne 28. listopadu 2013, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenní návrh dlužníka.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že návrhem ze dne 6.9.2013 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení zp sobu ešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 9.9.2013 (A-6) byl dlužník vyzván k doplnČní insolvenního návrhu o seznam majetku, závazk , zamČstnanc , listiny dokládající úpadek, vylíení majetkových, finanních a sociálních pomČr , sdČlení závazk z podnikání, sdČlení závazk spadajících do spoleného jmČní manžel , údaje o vyživovacích povinnostech, bytových pomČrech, užití finanních prost edk z p jek, výše splátek u jednotlivých úvČr , listiny dokládající p íjmy za uplynulé t i roky a listiny o souasných p íjmech.

Dlužník k výzvČ soudu p ílohy nedoplnil, seznam majetku prakticky nep edložil, když toliko odkázal na další listiny, a k seznamu majetku uvedl toliko pČt bod . V seznamu závazk dlužník neuvedl data vzniku závazk , jejich právní d vod, data splatnosti. Soud dále dlužníkovi vytýkal, že nedoplnil ani návrh na povolení oddlužení, jak byl soudem vyzván. Proto soud insolvenní návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se dlužník vas odvolal a namítal, že podle svých možností provedl k výzvČ soudu opravu návrhu, že v zákonné úpravČ definici seznamu nenašel, domníval se, že není d ležitá forma seznamu, ale celková vypovídající podoba listiny a jednotlivých písemných podání, ze kterých by mČlo být z ejmé, jaké informace dlužník soudu podává. Domníval se, že ádnČ uvedl celkovou hodnotu majetku. Soud má p itom možnost zajistit si pot ebné informace, nap . donutit bývalého zamČstnavatele k poskytnutí listinných d kaz o minulých p íjmech, a že m že odkázat na insolvenní návrh, který podala jeho manželka, když jejich majetkové pomČry se prolínají, z ehož dovozoval vhodnost obČ ízení spojit.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 128 odst. 2 IZ urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu, nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenní návrh dlužník, je povinen k nČmu p ipojit a) seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel (dále jen "seznam závazk "), c) seznam svých zamČstnanc , d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen oznait jednotlivČ sv j majetek, vetnČ pohledávek. U pohledávek strunČ uvede skutenosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovnČ se dále vyjád í k jejich dobytnosti. U majetku, vetnČ pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné ízení, nebo ohlednČ nichž již bylo p íslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato ízení (rozhodnutí) oznaí (odst. 2).

V seznamu závazk je dlužník povinen jako své vČ itele oznait všechny osoby, o kterých je mu známo, že v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které v i nČmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplat ují. Jsou-li vČ iteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvo í s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutenosti výslovnČ uvést. Dlužník v seznamu závazk uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazk a strunČ uvede, které z pohledávek svých vČ itel popírá co do d vodu nebo co do výše a pro. Má-li dlužník vČ itele, o kterých je mu známo, že proti nČmu mají právo na uspokojení ze zajištČní, nebo kte í toto právo proti nČmu uplat ují, uvede je oddČlenČ. U pohledávek tČchto vČ itel dále oznaí vČci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplat uje uspokojení ze zajištČní, vetnČ údaje o tom, které movité vČci se nacházejí v držení vČ itele nebo t etí osoby, dále oznaení druhu zajištČní a d vodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištČní popírá a pro (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zamČstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovnČ. Pro oznaení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobnČ. P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) oznaení dlužníka a osob oprávnČných za nČho jednat, b) údaje o oekávaných p íjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh zp sobu oddlužení nebo sdČlení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle § 392 odst. 1 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník p ipojit a) seznam majetku a seznam závazk , pop ípadČ prohlášení o zmČnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenním ízení již d íve p edložil, b) listiny dokládající údaje o p íjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištČného vČ itele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnČní, které p i oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

V daném p ípadČ odvolací soud zjistil, že dlužník byl usnesením ze dne 9.9.2013 (A-6) vyzván k doplnČní insolvenního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení o seznam majetku, seznam závazk , seznam zamČstnanc , aby p ipojil listiny dokládající jeho úpadek, dlužníka pouil, jak konkrétnČ seznamy zhotovit, dále jej vyzval, aby uvedl svoji státní p íslušnost, podrobnČ vylíil svoje majetkové, finanní a sociální pomČry, uvedl, které závazky pochází z podnikání, které závazky jsou spolenými závazky manžel , doložil údaje o vyživovaných osobách, sdČlil své bytové pomČry, sdČlil užití finanních prost edk , výši jednotlivých mČsíních splátek a doložil listiny o p íjmových pomČrech a aby doložil listiny o svých p íjmech za uplynulé t i roky.

Dlužník doplnil k výzvČ soudu I. stupnČ návrh podáním dorueným soudu dne 25.10.2013. OhlednČ seznamu majetku dlužník uvedl, že má nemovitý majetek a odkázal na znalecký posudek . 172/505/2013 ze dne 12.9.2013, dále uvedl, že má movitý majetek specifikovaný v p íloze . 2, pohledávku za blíže neureným dlužníkem ve výši 406.100,-K s p íslušenstvím a ohlednČ stavu útu v bance odkázal na p ílohu . 4. Dlužník neuvedl doložku úplnosti a správnosti seznamu majetku. U seznamu závazk dlužník neuvedl až na jednu výjimku údaje o splatnosti závazk a doložku o úplnosti a správnosti seznamu. Dlužník seznamy nepodepsal, podpis se nacházel až v závČru podání dorueného soudu dne 25.10.2013.

P ednČ však t eba rozlišovat, jaké p ílohy musí dlužník p ipojit ke svému insolvennímu návrhu (jejich výet je obsažen v prvém odstavci § 104 IZ), a jaké p ílohy musí podat k návrhu na povolení oddlužení (jejich výet je obsažen v § 392 IZ). Pokud dlužník p es výzvu a pouení soudu I. stupnČ tyto p ílohy ve stanovené lh tČ nep edloží, soud I. stupnČ odmítne insolvenní návrh podle § 128 odst. 2 IZ (jde-li o absenci p íloh dle § 104 odst. 1 IZ), nebo odmítne dlužník v návrh na povolení oddlužení podle § 393 odst. 3 IZ (jde-li o absenci p íloh podle § 392 IZ).

Soud prvního stupnČ tudíž nepochybil, když insolvenní návrh dlužníka dle § 128 odst. 2 IZ odmítl, protože seznamy majetku a závazk nespl ovaly náležitosti uvedené v § 104 odst. 1 IZ. Dlužník byl ve výzvČ ze dne 9.9.2013 (A-6) soudem I. stupnČ vyzván k p edložení seznamu majetku tak, aby v seznamu oznail jednotlivČ sv j majetek, proto nelze akceptovat, že dlužník namísto komplexního p ehledu o svých majetkových pomČrech toliko odkázal na jiné listiny. Pokud jde o seznam závazk , soud I. stupnČ dlužníka výslovnČ vyzval k uvedení dat splatnosti jeho závazk , k emuž dlužníka zavazuje i aktuální zákonná právní úprava, avšak dlužník na uvedení takových údaj , s výjimkou závazku v i Ladislavovi Radovi, rezignoval.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným, postupoval proto podle § 219 o.s. . a napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva