1 VSPH 467/2011-B-26
MSPH 76 INS 4209/2010 1 VSPH 467/2011-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka OSAZ, a.s., identifikační číslo 61672777, sídlem Praha 1, Pařížská 23/205, o odvolání insolvenčního správce První konkursní, v.o.s., sídlem Praha 4, Severozápadní II č. 32/306, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 4209/2010-B-8 ze dne 19. dubna 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 4209/2010-B-8 ze dne 19. dubna 2011 se v bodě I. výroku mění tak, že se insolvenčnímu správci ukládá pořádková pokuta ve výši 2.000,-Kč, kterou je povinen zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, jinak se potvrzuje.

Odůvodnění: Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku uložil insolvenčnímu správci První konkursní, v.o.s. (dále jen správce ) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč, kterou byl správce povinen uhradit do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, a v bodě II. výroku mu uložil povinnost předložit neprodleně od doručení usnesení seznam přihlášených pohledávek. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 8.3.2011 (A-41) soud zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a na 2.5.2011 nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů. Soud citoval § 188 a násl. IZ s tím, že správce měl povinnost nejpozději 15 dní před konáním přezkumného jednání, v daném případě nejpozději do 12.4.2011, předložit soudu seznam přihlášených pohledávek, což správce nesplnil, a proto mu soud uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč a zároveň mu uložil uvedenou povinnost splnit. Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal do bodu I. výroku, namítal, že poslední přihlášku pohledávky převzala asistentka správce 8.4.2011 a správce ji dostal do rukou 11.4.2011 či 12.4.2011, vycházel z předpokladu, že lhůta stanovená pro předložení seznamu přihlášených pohledávek uvedená v usnesení soudu ze dne 14.3.2011 stanovená na 25.4.2011 je reálnější než lhůta výše uvedená a že v této lhůtě bude moci seznam přihlášených pohledávek soudu předložit. Správce čekal, až bude jasné, zda přihláška č. 6 je přihláškou poslední, protože je obvyklé, že správce dostává od soudu poslední přihlášku 14 dní poté, co byla doručena soudu, přičemž správce chtěl splnit povinnosti vůči soudu najednou. Dodal, že s asistentkou soudce, která napadené usnesení vydala, vedl správce spor o vydání zálohy na náklady 2

řízení, který dle názoru správce vedl k tomu, že asistentka se namísto dotazu ohledně seznamu přihlášených pohledávek rozhodla rovnou pro uložení pořádkové pokuty správci. V doplnění odvolání správce uvedl, že usnesením ze dne 21.4.2011 (B-12) bylo přezkumné jednání a schůze věřitelů přeloženy na 19.5.2011 z důvodu, že body I. až III. výroku usnesení o úpadku nebudou ke dni původně nařízeného přezkumného jednání, tj. k 2.5.2011, v právní moci, zřejmě z důvodu dlužníkovy nekontaktnosti a absence statutárních orgánů. Považoval za zřejmé, že ani případným opožděným zasláním seznamu přihlášených pohledávek (přestože je správce názoru, že seznam přihlášených pohledávek vzhledem k usnesení soudu B-2 opožděně neposlal) nemohlo dojít k poškození věřitelů, když seznam bude fakticky zveřejněn skoro měsíc před skutečným konáním přezkumného jednání. Správce dodal, že důvody pro vydání usnesení ze dne 21.4.2011 (B-12), kterým došlo ke změně termínu konání přezkumného jednání a schůze věřitelů, mohl soud předvídat již v době, kdy vydal napadené usnesení, když se tak stalo v rozmezí pouhých dvou dnů. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně uložil insolvenčnímu správci povinnost, aby soudu průběžně předkládal zpracované listy seznamu přihlášených pohledávek, nejpozději do 12.4.2011 tak, aby insolvenční soud mohl úplný seznam přihlášených pohledávek ve lhůtě stanovené zákonem zveřejnit, tj. nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání (2.5.2011). Usnesením ze dne 21.4.2011 (B-12) došlo ke změně termínu konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 19.5.2011 z důvodu, že body I. až III. výroku usnesení o úpadku (A-41 ze dne 8.3.2011) ke dni 2.5.2011 nemohly nabýt právní moci. Seznam přihlášených pohledávek byl 20.4.2011 správcem odeslán na soud I. stupně. Odvolací soud dále zjistil, že usnesením ze dne 14.3.2011 (B-2) byl termín pro splnění povinnosti předložit přehled přihlášek pohledávek, ke kterým se nepřihlíží, a splnění dalších povinností správci uložených, stanoven na 25.4.2011. Z toho však dle názoru odvolacího soudu nelze dovozovat, že by termín 25.4.201 byl stanoven jako termín pro předložení seznamu přihlášených pohledávek. Pod bodem I. výroku písm. d) usnesení ze dne 14.3.2011 lze za přehled přihlášek či přihlášených pohledávek, k nimž se nepřihlíží považovat uvedení přihlášek pohledávek, ke kterým se dle názoru správce nemá v řízení přihlédnout, nelze jím však rozumět vytvoření samotného seznamu všech přihlášených pohledávek.

Jestliže správce vyčkával, jak sám v odvolání uvedl, zda přihláška č. 6 bude opravdu přihláškou poslední, a z toho důvodu nedodržel lhůtu pro předložení seznamu přihlášených pohledávek soudu, jde tato skutečnost jen k jeho tíži, protože 3 správci nic nebránilo, aby seznam přihlášek soudu včas zaslaný později dále o případné nově došlé přihlášky pohledávek doplnil. Na tom nemůže ničeho změnit ani námitka správce ohledně sporu s asistentkou soudce, která napadené usnesení vydala, protože ze sledu událostí je zjevné, že správce lhůtu k předložení přihlášek pohledávek skutečně nedodržel. Z hlediska povinnosti uložené správci nemohlo ničeho změnit ani usnesení soudu ze dne 21.4.2011 (B-12), kterým došlo ke změně konání termínu přezkumného jednání, když správci nebyla určená jiná lhůta ke zpracování seznamu přihlášených pohledávek.

Soud proto dospěl k závěru, že správce uloženou povinnost předložit seznamy přihlášených pohledávek včas nesplnil, a proto bylo uložení pořádkové pokuty namístě, aniž by bylo povinností soudu správce ke splnění jeho povinnosti jakkoli upozornit. Odvolací soud však rovněž přihlédl k tomu, že s ohledem na odložení termínu konání přezkumného jednání a schůze věřitelů zřejmě prodlevou ze strany správce nedošlo k významnějšímu porušení práv osob na insolvenčním řízení zúčastněných, a proto napadené usnesení v bodě I. výroku dle § 220 odst. 1 o.s.ř. a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil a uloženou pokutu snížil na 2.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová