1 VSPH 463/2009-P254-8
KSUL 44 INS 2317/2009 1 VSPH 463/2009-P254-8

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka NOVAK CV, a.s. se sídlem v Chomutově, Ctiborova 1192/1, identifikační číslo 25029096, zast. JUDr. Janem Hejdou, advokátem se sídlem v Litvínově, nám. Míru 212, o odvolání KODA, s.r.o. se sídlem v Blatně 118, identifikační číslo 47306033, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-P254-2 ze dne 10. července 2009

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-P254-2 ze dne 10. července 2009 se potvrzuje ve znění: Přihláška pohledávek věřitele KODA, s.r.o. doručená soudu dne 7.7.2009 se odmítá. Právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka NOVAK CV, a.s. (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-P254-2 ze dne 10. července 2009 rozhodl o přihlášce pohledávky věřitele KODA, s.r.o. (dále jen odvolatel) tak, že Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se odmítá (bod I. výroku), a že Právní mocí tohoto rozhodnutí účast výše uvedeného věřitele v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 185 věty druhé IZ končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-A-30 ze dne 21.5.2009 vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dne 23.6.2009. Současně je poučil, že k opožděně přihlášeným pohledávkám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Odvolatelova přihláška pohledávek v celkové výši 411.927,-Kč byla soudu doručena dne 7.7.2009, k poštovní přepravě byla předána 3.7.2009. Lhůta stanovená k podávání přihlášek by byla zachována, pokud by přihláška byla doručena soudu nebo předána k poštovní přepravě nejpozději dne 23.6.2009. Z uvedeného soud prvního stupně dovodil, že odvolatel podal přihlášku po uplynutí přihlašovací lhůty, a tedy opožděně, a proto postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem napadl odvolatel včasným odvoláním. Uvedl, že v prosinci roku 2008 telefonicky urgoval u dlužníka zaplacení své pohledávky a byl mu dán příslib zaplacení. Na písemnou urgenci ze dne 13.3.2009 dlužník nereagoval a nakonec dne 6.5.2009 odsouhlasil uznání svého závazku. Je tedy zřejmé, že dlužník věděl o tom, že odvolatel je jedním z jeho věřitelů, a přesto ho neobeznámil s insolvenčním návrhem jiného věřitele podaným dne 24.4.2009, a to ani při uznání závazku, kdy o probíhajícím insolvenčním řízení věděl. Dále odvolatel upozornil, že z obchodního rejstříku vyplývá propojení dlužníka s dalšími čtyřmi společnostmi. Z toho dovozuje, že výroba dál pokračuje a že jím dodané dřevěné polotovary byly zpracovány a prodány jednou z oněch zmíněných dalších firem. Z těchto důvodů odvolatel žádá o dodatečné zařazení přihlášky jeho pohledávky do daného insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku ze dne 21.5.2009, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím nastaly dle § 89 odst. 1 IZ jeho účinky), stanovil věřitelům lhůtu k podání přihlášek do dne 23.6.2009. Učinil tak v souladu s § 136 odst. 3 IZ, který pro daný případ určuje pouze krajní limity délky této lhůty (30 dnů až 2 měsíce), v jejichž rámci insolvenční soud konkrétní délku lhůty stanoví. Minimální třicetidenní lhůta by v dané věci podle § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) počala běžet dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí o úpadku (dne 22.5.2009) a její poslední den by připadl ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona na pondělí 22.6.2009. Soud prvního stupně však stanovil přihlašovací lhůtu ještě o jeden den delší, tj. končící dnem 23.6.2009. K výzvě připojil řádné poučení o následcích zmeškání přihlašovací lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Vzhledem k tomu, že lhůta k podání přihlášek stanovená dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v rozhodnutí o úpadku je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Z odvolatelovy přihlášky odvolací soud zjistil, že byla předána k poštovní přepravě až dne 3.7.2009, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný, a odvolatel ostatně tento skutkový závěr ani nezpochybňoval. Namítal pouze, že o insolvenčním řízení ho dlužník neinformoval, ač s ním ještě po zahájení tohoto řízení o zaplacení své pohledávky jednal. Takováto argumentace však nemá pro posouzení věci významu.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je nově založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek (§ 110 IZ), oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení písemnosti (oznámení o zahájení řízení) na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení (s níž soud spojil i výzvu k podávání přihlášek dle § 110 odst. 2 IZ) zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 24.4.2009. Zvlášť soud vyhlášku o zahájení řízení doručuje jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, soud doručuje pouze vyhláškou (dle § 71 IZ), zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli, osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud se odvolatel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou stanovící konečnou lhůtu k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost jen k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení, a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě zjištění, že odvolatel podal přihlášku opožděně, dospěl odvolací soud shodně jako soud prvního stupně k závěru, že ohledně ní nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k odmítnutí této přihlášky dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil, a to v odpovídajícím znění výroku obsahujícím i potřebnou identifikaci přihlášky pohledávky, o jejímž odmítnutí bylo rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 17. prosince 2009

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová