1 VSPH 462/2012-A-11
KSPL 20 INS 5585/2012 1 VSPH 462/2012-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice: Valentina Pištová, nar. 7. září 1963, bytem Plzeň, Úslavská 1882/39, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 5585/2012-A-6 ze dne 14. března 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 5585/2012-A-6 ze dne 14. března 2012 se m ě n í tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice pro nedostatek podmínek řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 7.3.2012 mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud zjistil, že ve stejné věci byl podán návrh vedený pod sp.zn. KSPL 20 INS 3547/2012. Soud odkázal na § 103 a § 83 o.s.ř. týkající se podmínek řízení a dovodil, že o návrhu vedeném pod sp.zn. KSPL 20 INS 3547/2012 bylo rozhodnuto dne 23.2.2012 (návrh byl odmítnut), avšak v době podání nového návrhu usnesení o odmítnutí nenabylo právní moci. Proto soud postupoval podle § 142 písm. b) IZ ve spojení s § 104 odst. 1 o.s.ř. a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, namítala, že proti odmítnutí insolvenčního návrhu vedeného pod sp.zn. KSPL 20 INS 3547/2012 nechtěla podat odvolání, ale podala nový opravený návrh. Dodala, že v současné době je již rozhodnutí vedené pod sp.zn. KSPL 20 INS 3547/2012 pravomocné a že se proti odmítavému rozhodnutí nikdo neodvolal. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby bylo v řízení pokračováno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 142 písm. b) IZ soud rozhodne o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; -2-KSPL 20 INS 5585/2012 právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

O stejnou věc jde tehdy, jde-li v pozdějším řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo zahájeno jiné řízení, a týká-li se stejného předmětu řízení a stejných osob.

Z obsahu spisu sp.zn. KSPL 20 INS 3547/2012 odvolací soud zjistil, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 23.2.2012 (A-6) nabylo právní moci dne 23.3.2012. V době rozhodování soudu I. stupně tedy shora uvedené usnesení ze dne 23.2.2012 nebylo pravomocné.

Povahou překážky věci zahájené (tzv. litispendence) a určením okamžiku, k němuž má být vyhodnocována, se ve své rozhodovací činnosti zabýval Nejvyšší soud ČR, který v usnesení ze dne 18. listopadu 2008, sp.zn. 26 Cdo 3393/2007, formuloval a odůvodnil závěr, že okamžikem rozhodným pro posouzení existence překážky litispendence je vydání usnesení o zastavení řízení; obdobně již v dřívějším usnesení ze dne 16.dubna 2003, sp.zn. 29 Odo 788/2002, formuloval a odůvodnil závěr, že pro posouzení, zda je zde překážka věci zahájené, je rozhodující stav v době rozhodnutí soudu v později zahájeném řízení.

V usnesení ze dne 25. února 2003, sp.zn. 29 Odo 353/2002 se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou odpadnuvší překážky věci zahájené a uzavřel, že jestliže v průběhu řízení odpadne překážka litispendence dříve, než bylo řízení zastaveno, nebrání odpadnuvší překážka v pokračování v řízení.

S ohledem na usnesení zmíněné v předchozím odstavci, jež koresponduje se zásadou plynoucí z § 154 odst. 1 o.s.ř. a 167 odst. 2 o.s.ř., dle které je určující stav v době rozhodování soudu, což, pokud není v zákoně výslovně stanoveno jinak, platí i pro rozhodovací činnost odvolacího soudu, lze shrnout, že odpadnutí překážky litispendence má v souzené věci za následek potřebu revokace napadeného rozhodnutí, které vycházelo z jiného skutkového stavu než toho, jenž platí nyní.

Soud prvního stupně rozhodoval o zastavení řízení v této věci dne 14.3.2012, tedy v době, kdy řízení o totožném podaném návrhu ještě nebylo pravomocně skončeno. Tento dříve podaný návrh byl následně odmítnut usnesením ze dne 23.2.2012, které nabylo právní moci dne 23.3.2012, odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 a 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil způsobem ve výroku rozhodnutí uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová