1 VSPH 46/2014-A-11
KSCB 25 INS 28988/2013 1 VSPH 46/2014-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Milan Pouska, nar. 20. ledna 1964, bytem Jindřichův Hradec III, Václavská 81, adresa pro doručování: Jindřichův Hradec II, Stará cesta 641, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 28988/2013-A-6 ze dne 14. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 28988/2013-A-6 ze dne 14. listopadu 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že návrhem doručeným soudu dne 17.10.2013 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení způsobu řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 17.10.2013 (A-5) byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o chybějící přílohy a byl upozorněn na následky nesplnění uložené povinnosti.

Protože dlužník insolvenční návrh ve stanovené lhůtě nedoplnil, soud jej podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že návrh na povolení oddlužení byl zpracován na základě dokladů, které předložil, seznam závazků doložil v příloze č. 1 a písemnosti prokazující insolvenci v příloze č. 5. Připustil, že u některých věřitelů mohly chybět některé údaje, namítal, že někteří věřitelé tají svá identifikační čísla a adresy a nespolupracují, a tvrdil, že po výzvě soudu zaslal vše, co měl. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, aby stanovil zálohu ve výši 5.000,-Kč a zbytek rozdělil na 60 splátek a aby byl soudem předvolán a měl možnost se vyjádřit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

V daném případě odvolací soud zjistil, že dlužník byl usnesením ze dne 17.10.2013 (A-5) vyzván k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení o seznam závazků a listiny dokládající jeho hrozící úpadek. Dlužník byl soudem I. stupně podrobně poučen, jak má seznam závazků zhotovit, tedy že má především své věřitele řádně označit jménem a příjmením, identifikačním číslem a sídlem.

Přes shora uvedené poučení dlužník na výzvu soudu I. stupně, která mu byla doručena vhozením do domovní schránky dne 24.10.2013, nereagoval. Výzva soudu I. stupně ze dne 17.10.2013 byla namístě, protože dlužník u těchto věřitelů: JUDr. Mika, Mgr. Tunkl, JUDr. Mareš neoznačil tyto úplným jménem a neuvedl jejich sídla a identifikační čísla, ačkoli potřebné údaje mohl zjistit z listin, které má k dispozici.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když insolvenční návrh dlužníka dle § 128 odst. 2 IZ odmítl, protože seznam závazků u některých věřitelů v něm uvedených nesplňoval náležitosti uvedené v § 104 odst. 1 IZ a nový řádný seznam závazků nebyl k výzvě předložen.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že toto rozhodnutí nezakládá překážku věci rozsouzené, a proto dlužníkovi nic nebrání v tom, aby po právní moci tohoto usnesení podal insolvenční návrh znovu a řádně.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová