1 VSPH 458/2016-A-14
KSLB 86 INS 23688/2015 1 VSPH 458/2016-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice: Zuzana Klimtová, nar. 30. prosince 1960, IČO 11435241, bytem Liberec, Dr. Milady Horáková 146/99, o odvolání dlužnice (proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 86 INS 23688/2015-A-8 ze dne 30. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 86 INS 23688/2015-A-8 ze dne 30. listopadu 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 21.9.2015 spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužnice domáhala zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 23.9.2015 (A-5) soud dlužnici vyzval k opravě návrhu na povolení oddlužení tak, aby předložila znovu darovací smlouvu, tentokrát i ověřenými podpisy obou stran a aby příjem z darovací smlouvy poskytl uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu minimálně 30 % jejich pohledávek.

Dlužnice sice na výzvu soudu reagovala podáním doručeným dne 30.9.2015 a 5.10.2015, avšak úředně ověřené podpisy na smlouvě o důchodu chyběly.

Protože dlužnice nedoložila žádné další příjmy, ze kterých by byla schopna nabídnout nezajištěným věřitelům uspokojení pohledávek v rozsahu minimálně 30 %, a dlužnice nedoložila řádnou smlouvu o důchodu či darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy osob, soud uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení s ohledem na předpoklad řešení úpadku dlužnice konkursem.

Soud odkázal na vyhlášku č. 313/20017 Sb., na skutečnost, že minimální odměna insolvenčního správce v případě řešení úpadku konkursem činí 45.000,-Kč, vyložil účel zálohy, odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 VSOL 217/2009, na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.9.2012 sp. zn. 3 VSPH 514/2012, zjistil, že dlužnice nemá žádný majetek ani finanční prostředky, které by bylo možno použít pro zajištění průběhu insolvenčního řízení a s ohledem na okolnosti případu uložil dlužnici povinnost zaplatit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že její manžel zemřel, nemá rodinu a žije jen tak tak.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2).

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že se dlužnice podáním doručeným soudu I. stupně dne 21.9.2015 domáhala zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Celková výše závazků dlužnice činila 623.000,-Kč, dlužnice vlastní jen běžné vybavení domácnosti, dlužnice jako svůj příjem uvedla příjem z darovací smlouvy. Protože dlužnice nepředložila řádnou darovací smlouvu, soud ji vyzval k předložení smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy (předložená darovací smlouva měla jen úředně ověřený podpis dlužnice).

K výzvě soudu I. stupně ze dne 15.1.2016 (A-10) dlužnice zaslala smlouvu o důchodu, ale opět bez úředně ověřených podpisů.

Odvolací soud proto shodně se soudem I. stupně dospěl k závěru, že dlužnice nesplnila jí uloženou povinnost, přičemž ač smlouva o důchodu, respektive darovací smlouva, představovala prakticky jediný zdroj příjmů dlužnice za účelem uspokojení nezajištěných věřitelů v navrhovaném oddlužení, dlužnice nepředložila smlouvu s ověřenými podpisy obou smluvních stran. Dlužnice sice v podání ze dne 5.10.2015 uvedla, že bratr jako druhá smluvní strana je upoután na invalidní vozík, ale podle odvolacího soudu měla dlužnice dostatečný časový prostor k předložení smlouvy s úředně ověřenými podpisy (od konce září 2015), avšak ani v odvolacím řízení řádnou smlouvu nepředložila.

Z dosavadních výsledků insolvenčního řízení tak vyplývá, že lze očekávat řešení úpadku dlužnice (nepatrným) konkursem. V případě řešením úpadku konkursem náklady insolvenčního řízení tvoří vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která v konkursu (či nepatrném konkursu) dosahuje-v případě jejího určení dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.-obvykle nejméně částky 45.000,-Kč (bez event. připočtení 21 % DPH), přičemž podle § 2a vyhlášky náleží insolvenčnímu správci též odměna z počtu přezkoumaných přihlášek v případě, kdy v konkursu k žádnému zpeněžení nedošlo, taktéž v minimální výši 45.000,-Kč.

Přitom je zřejmé, že vyjma nároku na jeho odměnu (v minimální výši 45.000,-Kč bez připočtení event. DPD) si činnost insolvenčního správce nadto vyžádá též určité hotové výdaje spojené zejména s přešetřením majetkových poměrů dlužnice (včetně event. prošetření jeho příp. neúčinných právních úkonů) a s přezkoumáním přihlášených pohledávek atd.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. května 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná