1 VSPH 456/2011-B-29
MSPH 98 INS 10125/2010 1 VSPH 456/2011-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka RESULT & Partners, s.r.o. v likvidaci, sídlem Praha 3, Roháčova 1095/77, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2011, č.j. MSPH 98 INS 10125/2010-B-23, ve spojení s usnesením ze dne 4. dubna 2011, č.j. MSPH 98 INS 10125/2010-B-24,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2011, č.j. MSPH 98 INS 10125/2010-B-23, ve spojení s usnesením ze dne 4. dubna 2011, č.j. MSPH 98 INS 10125/2010-B-24, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedenými usneseními Městský soud v Praze pod bodem I. výroku schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 1.12.2010, pod bodem II. výroku konstatoval, že z konečné zprávy vyplývají a) příjmy: 50.000,-Kč, b) výdaje: 690,-Kč, c) odměna správce: 45.000,-Kč, d) zůstatek k rozdělení: 4.310,-Kč, a pod bodem III. výroku zamítl námitky dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že podáním ze dne 1.12.2010 předložil insolvenční správce (dále jen správce) konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů, kterou postupem podle § 304 odst. 1, 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) přezkoumal a uvědomil o ní účastníky řízení s tím, že dne 24.1.2011 byla konečná zpráva zveřejněna v insolvenčním rejstříku a byla vyvěšena na úřední desku soudu. Proti konečné zprávě podal včas námitky jen dlužník, neboť nesouhlasil s výší odměny insolvenčního správce a dovolával se právních závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1142/2010, resp. v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 31/2010 řešících otázku odměny insolvenčního správce v případě, že v konkursu nedojde ke zpeněžení majetkové podstaty. Soud I. stupně vyšel z toho, že uvedená rozhodnutí soudů vyšších stupňů řešily výši odměny správce toliko pro případ, že zde není žádný výtěžek zpeněžení majetkové podstaty. V dané věci však dlužník složil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, kterou soud I. stupně považoval ve smyslu § 283 IZ za zpeněžení. Proto byla výše odměny správce stanovena podle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále též vyhláška), a nikoliv podle § 5 vyhlášky, jak se dlužník domáhal. Soud I. stupně postupoval podle § 304 odst. 4 písm. a) IZ a konečnou zprávu schválil, neboť neshledal žádné zákonné důvody, které by jejímu schválení bránily, a dlužníkem podané námitky zamítl. Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť měl zato, že odměna správce měla být určena v nižší výši v souladu s jím prezentovanou judikaturou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 304 odst. 1 IZ přezkoumá soud konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. Podle § 304 odst. 2 IZ uvědomí insolvenční soud o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření. Podle § 304 odst. 3 IZ nařídí insolvenční soud jednání k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na úřední desce; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru. Podle § 304 odst. 4 IZ na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li, že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí. Podle § 304 odst. 5 IZ rozhodnutí podle odstavce 4 vyvěsí insolvenční soud na úřední desce soudu. Zvlášť toto rozhodnutí doručí insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat věřitelé, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z citovaných ustanovení je zřejmý postup při projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování.

V daném případě je z obsahu spisu zřejmé, že soud I. stupně uvědomil účastníky řízení o tom, že konečná zpráva včetně vyúčtování odměny a výdajů správce bude vyvěšena na úřední desce soudu dne 24.1.2011 a že konkursní věřitelé i úpadce mohou proti ní podat do patnácti dnů námitky (B-15). Námitky proti konečné zprávě podal včas jen úpadce (B-16), soud I. stupně je projednal na jednání konaném dne 10.3.2011 (B-20) a důvodnými je neshledal.

Pokud jde o podstatu námitek i odvolací argumentace dlužníka, jenž měl zato, že výše odměny správce měla být určena podle § 5 vyhlášky, a nikoliv podle § 1 vyhlášky, neboť v konkursu se ničeho nezpeněžovalo a jediným majetkem podstaty byla jím složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, považuje odvolací soud za vhodné závěry soudu I. stupně, s nimiž se zcela ztotožňuje, dále rozvést: Podle § 283 odst. 1 IZ se zpeněžením majetkové podstaty rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.

Z citovaného ustanovení lze dovodit, že za zpeněžení ve smyslu § 283 odst. 1 IZ nutno považovat též peněžní prostředky dlužníka složené na zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 IZ), neboť i ty patří dlužníkovi a tvoří jeho majetkovou podstatu (§ 206 odst. 1 písm. a) IZ); okolnost, že peněžní prostředky netřeba zpeněžovat, je pro vymezení pojmu zpeněžení ve smyslu § 283 odst. 1 IZ irelevantní.

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním předpisem se rozumí vyhláška č. 313/2007 Sb.

Podle § 1 odst. 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. Podle § 1 odst. 2 vyhlášky odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli. Podle § 1 odst. 3 vyhlášky odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku od 0 do 10 mil. Kč 15 % atd. Podle § 1 odst. 4 vyhlášky pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou. Podle § 1 odst. 5 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč.

V dané věci byl způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a dle konečné zprávy činí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 4.310,-Kč. Za této situace lze odměnu insolvenčního správce určit pravidelným postupem podle § 1 odst. 3, 4 a 5 vyhlášky, a to v minimální výši 45.000,-Kč, což vylučuje aplikaci § 5 vyhlášky, dle něhož nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Shora uvedené skutkové a právní závěry jsou zcela v souladu s právními názory Nejvyššího soudu ČR vyjádřenými např. v jeho usneseních ze dne 29.9.2010, č.j. MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010-B-33 nebo ze dne 30.9.2010, č.j. MSPH 59 INS 3/2010, 29 NSČR 31/2010-B-34, dle nichž v insolvenčním řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem a ve kterém nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky a je namístě postupovat podle § 5 vyhlášky. Třeba připomenout, že citovaná usnesení Nejvyššího soudu ČR vycházela z jiného skutkového stavu, když v obou případech vyústilo insolvenční řízení v nulový výtěžek určený k rozdělení mezi věřitele. V posuzované věci je však-v důsledku zálohy na náklady insolvenčního řízení složené dlužníkem ve výši 50.000,-Kč-k dispozici výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 4.310,-Kč při současném zachování odměny insolvenčního správce v minimální výši 45.000,-Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 23. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová