1 VSPH 453/2012-P99-10
MSPH 79 INS 21410/2011 1 VSPH 453/2012-P99-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka MobilKom, a.s., IČO 48171000, sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, o odvolání věřitele č. 98: VOLNÝ, a.s., IČO 63080150, sídlem tamtéž, zast. Mgr. Andreou Stachovou, advokátkou, sídlem Praha 1, Valentinská 92/3, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2012, č.j. MSPH 79 INS 21410/2011-P99-4,

t a k t o :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2012, č.j. MSPH 79 INS 21410/2011-P99-4, se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O důvodněn í :

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v bodě I. výroku zastavil řízení o přihlášce věřitele č. 98: VOLNÝ, a.s. (dále jen věřitel) v rozsahu pohledávky ve výši 33,804.875,44 Kč a v bodě II. výroku konstatoval, že věřitel je nadále účastníkem řízení ohledně pohledávky ve výši 12,826.793,25 Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně uvedl, že mu byla dne 16.1.2012 v 11:58 hod. doručena v pořadí prvá přihláška pohledávky ve výši 33,804.875,44 Kč (dále též prvá přihláška) podaná za věřitele advokátkou Mgr. Andreou Stachovou dle plné moci ze dne 13.1.2012 a že téhož dne mu v 16:02 hod. došla v pořadí druhá přihláška pohledávky ve výši 12,826.793,25 Kč (dále též druhá přihláška) podaná za téhož věřitele advokátem Mgr. Petrem Neumannem dle substituční plné moci ze dne 12.1.2012 udělené mu advokátem JUDr. Petrem Balcarem jednajícím na základě plné moci udělené mu společností ING Bank N.V.

Soud I. stupně konstatoval, že za téhož věřitele byly podány přihlášky dvěma různými zástupci. Ze smlouvy o podřízenosti ze dne 21.12.2007 ve znění dodatku ze dne 31.3.2011 (dále též smlouva) soud I. stupně zjistil, že věřitel jako osoba podřízená nebyl mj. oprávněn sám přihlásit, uplatňovat a vymáhat jakoukoliv podřízenou pohledávku vůči dlužníkovi bez souhlasu ING Bank N.V. (č.l. 3.3 smlouvy) a že podřízenými pohledávkami jsou ve smyslu bodu 1.1. smlouvy veškeré pohledávky věřitele vůči dlužníkovi. Jestliže tedy věřitel nebyl oprávněn sám svým jménem podřízenou pohledávku přihlásit, uplatňovat a vymáhat v insolvenčním řízení bez souhlasu ING Bank N.V., nemohla tak za něho účinně učinit ani osoba, kterou k tomu zmocnil procesní plnou mocí. Tak soud I. stupně dospěl k závěru, že plná moc udělená věřitelem dne 13.1.2012 advokátce Mgr. Andree Stachové k vymáhání jeho pohledávky za dlužníkem je neplatná, a to pro rozpor s jeho smluvním závazkem. Proto podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil řízení o prvé přihlášce, neboť byla -2-MSPH 79 INS 21410/2011 podána osobou, která k tomu byla zmocněna věřitelem na základě neplatné procesní plné moci a z důvodů právní jistoty deklaroval dle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), že v insolvenčním řízení bude dále pokračováno s druhou přihláškou, kterou za věřitele-v souladu se smlouvou-řádně přihlásila ING Bank N.V.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Vysvětloval, že účastníky smlouvy o podřízenosti byli DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED, ING Bank N.V. a dlužník, že základním prvkem smlouvy je závazek podřízených stran nenakládat s podřízenými pohledávkami a že smlouva nikterak nezmocňovala ING Bank N.V. činit procesní úkony v insolvenčním řízení. Nesouhlasil s názorem, že by procesní plná moc udělaná Mgr. Andree Stachové byla neplatná z důvodu ustanovení smlouvy o podřízenosti, tedy z údajné existence překážky plynoucí ze soukromoprávního ujednání mezi smluvními stranami. Tvrdil, že se v insolvenčním řízení rozhodl pověřit svým zastupováním jinou osobu než ING Bank N.V., neboť měl vážné pochybnosti o tom, zda ING Bank N.V. řádně, včas a v plném rozsahu přihlásí veškeré jeho pohledávky, že zájmy ING Bank N.V. jsou z povahy věci v rozporu s jeho zájmy, neboť ING Bank N.V. je sama věřitelkou dlužníka a přihlášku může kdykoliv vzít zpět, aniž by na tom mohl sám něco změnit. Akcentoval, že smlouva o podřízenosti zavazuje jen smluvní strany a že ani její příp. porušení nemůže mít za následek neplatnost právního úkonu. Zastával názor, že jeho závazek plynoucí z čl. 3.3 smlouvy nelze extensivně vztahovat na přihlášku do insolvenčního řízení. S poukazem na § 28 odst. 3 o.s.ř. a § 33b odst. 3 obč. zák. dovozoval, že ho smlouva nemohla omezit v jeho právu odvolat starého zástupce a zvolit si zástupce jiného a už vůbec nemohla způsobit neplatnost takového úkonu. Závěrem dodal, že plnou moc udělenou Mgr. Andree Stachové považuje za perfektní.

K podanému odvolání se vyjádřil advokát JUDr. Petr Balcar (P99-8) jakožto zástupce věřitele, vyvracel jeho vývody a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z obsahu spisu se podává, že dne 16.1.2012 v 11:58 hod. byla soudu I. stupně doručena prvá přihláška pohledávky ve výši 33,804.875,44 Kč podaná za věřitele advokátkou Mgr. Andreou Stachovou dle plné moci ze dne 13.1.2012 a že téhož dne mu v 16:02 hod. došla druhá přihláška pohledávky ve výši -3-MSPH 79 INS 21410/2011 12,826.793,25 Kč podaná za téhož věřitele advokátem Mgr. Petrem Neumannem dle substituční plné moci ze dne 12.1.2012 udělené mu advokátem JUDr. Petrem Balcarem jednajícím na základě plné moci udělené mu společností ING Bank N.V. dne 16.12.2011.

Napadené usnesení je konstruováno na závěru, že plná moc advokátky Mgr. Andrey Stachové ze dne 13.1.2012 je neplatná, neboť ji věřitel vystavil v rozporu se svým závazkem ze smlouvy o podřízenosti. Odvolací soud tento závěr nesdílí a na věc právně nahlíží jinak. Je tomu tak především proto, že porušení smlouvou založené právní povinnosti má především za následek-jen mezi účastníky smlouvy -odpovědnost za škodu (event. odpovědnost za vady, vznik smluvní pokuty, byla-li sjednána apod.); v žádném případě však není s to generovat neplatnost právního úkonu určeného třetí osobě, byť by tím smluvní strana porušila svůj smluvní závazek. Jestliže tedy věřitel udělil advokátce Mgr. Andree Stachové řádnou procesní plnou moc (§ 25, § 28a o.s.ř.), nelze tuto pokládat za neplatnou (neplatnosti se lze dovolat jen u vlastního hmotněprávního úkonu, jímž je např. udělení plné moci-zmocnění k zastupování-podle § 31 obč. zák.), i kdyby byla udělena věřitelem v rozporu s jeho obligačním závazkem, jenž na sebe dobrovolně převzal. Jinými slovy řečeno, žádné ujednání smlouvy o podřízenosti, kterou by se věřitel jako podřízená osoba zavázal vůči ING Bank N.V. nepřihlásit do insolvenčního řízení své pohledávky vůči dlužníkovi, nemůže věřiteli zabránit v tom, aby své pohledávky přesto přihlásil a tyto byly zařazeny na pořad přezkumného jednání. Posouzení důvodnosti přihlášených pohledávek přísluší toliko insolvenčnímu správci, dlužníkovi nebo insolvenčním věřitelům a nikoliv insolvenčnímu soudu, a to ani v případě, že by pohledávky byly uplatněny neoprávněnou osobou.

Odvolací soud zastává názor, že právo věřitele dát se v insolvenčním řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí (§ 24 a násl. o.s.ř.), nelze smluvně omezovat ani se ho nelze (předem) platně vzdát (srov. § 33b odst. 3 obč. zák.). Ba právě naopak, zvolí-li si účastník řízení jiného zástupce, platí, že tím vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci (§ 28 odst. 3 o.s.ř.). Převedeno na danou věc to znamená, že plná moc advokátky Mgr. Andrey Stachové ze dne 13.1.2012 eliminuje plnou moc ze dne 16.12.2011 vystavenou společností ING Bank N.V. jakožto osoby oprávněné přihlásit do insolvenčního řízení pohledávku věřitele podle smlouvy o podřízenosti pro JUDr. Petra Balcara, včetně substituční plné moci ze dne 12.1.2012 pro Mgr. Petra Neumanna. Z toho důvodu též odvolací soud uvedl do záhlaví tohoto usnesení jako zástupce věřitele Mgr. Andreu Stachovou a nikoliv JUDr. Petra Balcara, jak nesprávně učinil soud I. stupně.

Protože zástupcem účastníka nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného (§ 32 odst. 2 o.s.ř.), je v dané věci zjevné, že ING Bank N.V., jež je sama věřitelkou dlužníka (P14), může v insolvenčním řízení uplatňovat pohledávky věřitele jen obtížně, neboť její zájmy si se zájmy věřitele vzájemně konkurují. Proto též z toho důvodu neobstojí plná moc vystavená společností ING Bank N.V. pro JUDr. Petra Balcara, včetně substituční plné moci ze dne 12.1.2012 pro Mgr. Petra Neumanna.

Z uvedeného vyplývá, že na procesní úkon-přihlášku pohledávek věřitele nelze nahlížet jako na úkon učiněný neoprávněnou osobou a z toho důvodu nelze -4-MSPH 79 INS 21410/2011 řízení o prvé přihlášce zastavit. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení tak, aby přihláška P99-1 mohla být zařazena na pořad zvláštního přezkumného jednání nařízeného na den 5.6.2012. V dalším řízení proto bude na insolvenčním správci, aby věřitele vyzval k odstranění vad přihlášky, tedy aby věřitel sdělil, kdo jej v tomto řízení zastupuje (zda Mgr. Andrea Stachová nebo JUDr. Petr Balcar) a která z podaných přihlášek vlastně platí, tj. která z nich má být zařazena na pořad přezkumného jednání.

Pro úplnost se sluší dodat, že režim uspokojování podřízených pohledávek v insolvenčním řízení upravuje § 172 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. dubna 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová