1 VSPH 452/2012-A-14
MSPH 96 INS 13977/2011 1 VSPH 452/2012-A-14

USNES EN Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení navrhovatele-dlužníka Jiřího Hejdy, bytem Praha 4, Ohradní 1344/51, adresa pro doručení: Praha 4-Braník, Ke Krči 30, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2012, č.j. MSPH 96 INS 13977/2011-A-8,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2012, č.j. MSPH 96 INS 13977/2011-A-8, se p o t v r z u j e .

Od ůvo d ně n í:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 8.8.2011 bylo k návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení a že usnesením ze dne 27.10.2011 (A-7), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 8.11.2011 a nabylo právní moci dne 24.11.2011, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, ale záloha dosud zaplacena nebyla. Proto soud postupem podle § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal s tvrzením, že na zaplacení zálohy nemá prostředky. Popsal svoji tíživou životní situaci a uvedl, že zálohu zaplatí do konce března 2012. Proto požadoval zrušení napadeného usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy dle § 108 IZ je především překlenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě prvotních nákladů insolvenčního řízení a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srovnej § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje, jen pokud jde o insolvenčního navrhovatele odlišného od dlužníka, který je jeho zaměstnancem a jehož pohledávka uplatněná v návrhu spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

V daném případě odvolací soud ze spisu ověřil, že usnesením ze dne 27.10.2011 (A-7), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 8.11.2011 a nabylo právní moci dne 24.11.2011, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník se proti vyměření zálohy neodvolal. Z obsahu spisu neplyne, že by dlužník zálohu dodatečně zaplatil.

Odvolací soud proto neuvěřil ničím nedoložené argumentaci dlužníka, že zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatí do konce měsíce března 2012, když tak dlužník dosud neučinil. Pokud by dlužník zálohu zaplatil v průběhu odvolacího řízení, bylo by napadené usnesení odklizeno a insolvenční řízení by řádně pokračovalo.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro nezaplacení zálohy, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Odvolací soud pokládá za vhodné poukázat na to, že zastavením řízení není dlužník zbaven možnosti podat insolvenční návrh opětovně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva