1 VSPH 45/2014-A-12
KSCB 25 INS 28989/2013 1 VSPH 45/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Jolana Pousková, nar. 7. března 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Václavská 81, adresa pro doručování: Jindřichův Hradec II, Stará cesta 641, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 28989/2013-A-7 ze dne 15. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 28989/2013-A-7 ze dne 15. listopadu 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že návrhem doručeným soudu dne 17.10.2013 se dlužnice domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení způsobu řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 17.10.2013 (A-5) byla dlužnice vyzvána mimo jiné k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků a byla upozorněna na následky nesplnění uložené povinnosti.

Dne 29.10.2013 bylo soudu doručeno podání dlužnice, ve kterém soudu zaslala rozhodnutí exekutorů, upomínky, usnesení, avšak řádný seznam závazků dlužnice nepředložila. Proto soud insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že návrh na povolení oddlužení byl zpracován na základě dokladů, které předložila, seznam závazků doložila v příloze č. 1 a písemnosti prokazující insolvenci v příloze č. 5. Připustila, že u některých věřitelů mohly chybět některé údaje, namítala, že někteří věřitelé tají svá identifikační čísla a adresy a nespolupracují. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, aby stanovil zálohu ve výši 5.000,-Kč a zbytek rozdělil na 60 splátek a aby byla soudem předvolána a měla možnost se vyjádřit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

V daném případě odvolací soud zjistil, že dlužnice byla usnesením ze dne 17.10.2013 (A-5) vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení o seznam závazků a listiny dokládající její hrozící úpadek. Dlužnice byla soudem I. stupně podrobně poučena, jak má seznam závazků zhotovit, tedy že má především své věřitele řádně označit jménem a příjmením, identifikačním číslem a sídlem.

Přes shora uvedené poučení dlužnice podáním doručeným soudu dne 29.10.2013 zaslala toliko exekuční výzvy ke splnění povinností, předžalobní upomínky, exekuční příkazy, ačkoli na základě těchto listin měla zhotovit seznamy svých věřitelů tak, jak shora uvedeno, aby měl soud I. stupně k dispozici přehledný seznam konkrétně určených závazků dlužnice. Výzva soudu I. stupně ze dne 17.10.2013 byla namístě, protože dlužnice u těchto věřitelů: JUDr. Mika, Mgr. Tunkl, JUDr. Mareš neoznačila tyto úplným jménem a neuvedla jejich sídla a identifikační čísla, ačkoli potřebné údaje mohla zjistit z listin, které má k dispozici.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když insolvenční návrh dlužnice dle § 128 odst. 2 IZ odmítl, protože seznam závazků u některých věřitelů v něm uvedených nesplňoval náležitosti uvedené v § 104 odst. 1 IZ a nový řádný seznam závazků nebyl k výzvě předložen.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, postupoval proto podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že toto rozhodnutí nezakládá překážku věci rozsouzené, a proto dlužnici nic nebrání v tom, aby po právní moci tohoto usnesení podala insolvenční návrh znovu a řádně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová