1 VSPH 445/2013-A-13
KSPL 52 INS 31909/2012 1 VSPH 445/2013-A-13

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice: lvana anonymizovano , anonymizovano , bytem Údrč 81, 364 71 Bochov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 31909/2012-A-8, ze dne 8. února 2013, takto:

Usnesení Krajského soudu vPlzni č.j. KSPL 52 INS 31909/2012-A-8, ze dne 8. února 2013, se m ě n í tak, že se dlužnici ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodněnh

Krajský soud vPlzni nadepsaným usnesením uložil dlužnici lvaně anonymizovano (dále jen dlužnice) povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně zpotřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů insolvenčního řízení a zejména uvedl, že v projed návaném případě podala dlužnice řádný návrh na zahájení insolvenčního řízení, zněhož vyplývá, že má závazky ve výši 2,5 mil. Kč a že vlastní nemovitosti, jejichž hodnota není soudu známa. Dlužnice vsoučasné době pobírá částečný invalidní důchod a rodičovský příspěvek. Dospěl k závěru, že jediný způsob řešení jejího úpadku bude prohlášení konkursu, přičemž jí stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč sohledem na potřebu krýt ztéto zálohy počáteční úkony insolvenčního správce i předpokládanou výši odměny a nákladů insolvenčního správce pro případ, že by kúhradě odměny a náhrady nákladů nepostačovaly prostředky z prodeje majetku dlužnice.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jí odvolací soud zálohu přiměřeně snížil. Tvrdila, že se nachází se svým manželem vtíživé finanční situaci, nebot, jim byla do výchovy svěřena nezletilá vnučka, na kterou nepobírají žádné výživné. Dále doplnila informaci o ceně nemovitostí, jež vlastní společně se svým manželem Miroslavem Kruškou, a která činí dle dražební vyhlášky vexekučním řízení vedeném u soudního exekutora Mgr. Jiřího Proška pod sp.zn. 134 Ex 09418/10-124 stanovených 5.200.000,-Kč. Dále uvedla, že jí byl přiznán příspěvek na bydlení.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolve nčního navrhovatele poučit.

Ze spisu a příloh připojených kodvolání dlužnice odvolací soud zjistil, že dlužnice má ve společném jmění se svým manželem Miroslavem Kruškou nemovitosti, stavbu č.p. 81 s pozemky vkat.úz. Údrč, obec Bochov, ohledně nichž byla nařízena dražba exekutorem v Plzni-město Mgr. lng. Jiřím Proškem, a jejichž cena byla stanovena na 5.250.000,-Kč. Dlužnice vsoučasné době pobírá invalidní důchod ve výši 7.898,-Kč, rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč a příspěvek na bydlení ve výši 4.445,-Kč, nevlastní finanční prostředky a výše jejích závazků přesahuje 2.500.000,-Kč. Dále soud zjistil, že je u Krajského soudu vPlzni vedeno též insolvenční řízení proti manželu dlužnice Miroslavu anonymizovano pod sp.zn. KSPL 52 INS 31931/2012.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Vdaném případě nebude možné řešit úpadek dlužnice jiným způsobem než konkursem (popř. nepatrným konkursem dle ust. § 314, 315 insolvenčního zákona), a insolvenčnímu správci je proto třeba zajistit dostatek prostředků na hotové výdaje související s jeho činností a náklady spojené se zjištlováním majetkové podstaty a jejího prodeje. Vzhledem ktomu, že dlužnice nedisponuje likvidními prostředky a podmínky pro zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dle ust. § 144 insolvenčního zákona vdané věci splněny nejsou, postupoval soud prvního stupně správně, pokud rozhodl o uložení povinnosti dlužnice uhradit zálohu na náklady insolve nčního řízení.

V případě řešení úpadku konkursem náklady insolvenčního řízení představují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, jež dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč. Odvolací soud je však toho názoru, že je třeba vzít v úvahu konkrétní okolnosti věci, jimižjsou majetkové poměry dlužnice a jejího manžela, které odůvodňují předpoklad, že náklady insolvenčního řízení se podaří uhradit zprodeje jejich nemovitého majetku a pro potřeby úhrady prvotních úkonů insolvenčního správce bude možné využít též zálohy ukládané v řízení vedeném proti manželu dlužnice Miroslavu anonymizovano pod sp.zn. KSPL 52 INS 31931/2012 u Krajského soudu v Plzni, nebot, úkony insolvenčního správce vobou insolvenčních řízeních bude možno zpravidla provádět společně. Proto ke krytí výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce bude postačovat dle odvolacího soudu záloha ve výši 5.000,-Kč.Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že zálohu dlužnici snížil na částku 5.000,-Kč a součas ně prodloužil její splatnost.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu vPlzni dovolací soud dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. března 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Borodáčová