1 VSPH 445/2010-P111-9
KSCB 28 INS 2880/2008 1 VSPH 445/2010-P111-9

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka CBPS, s.r.o., sídlem České Budějovice, Žižkova 309/12, o odvolání věřitele FASI-fasády, střechy, izolace s.r.o. (dříve TOP IZOLACE CZ, s.r.o.), sídlem Praha 5, Radlická 714, zastoupeného Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. dubna 2010, č.j. KSCB 28 INS 2880/2008-P111-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. dubna 2010, č.j. KSCB 28 INS 2880/2008-P111-4, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích v insolvenčním řízení CBPS, s.r.o. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky věřitele FASI-fasády, střechy, izolace s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 307.197 Kč s tím, že právní mocí usnesení v tomto rozsahu končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatel přihlásil včas do insolvenčního řízení dvě nezajištěné nevykonatelné pohledávky v celkové výši 611.183 Kč, z nichž na přezkumném jednání konaném dne 24.11.2008 byla přihlášená pohledávka č. 1 ve výši 303.986 Kč zjištěna a pohledávka č. 2 ve výši 307.197 Kč byla popřena jen dlužníkem z důvodu její neexistence. Soud I. stupně zjistil, že se jednatel odvolatele účastnil přezkumného jednání konaného dne 24.11.2008 (B-35/36), na němž mu bylo podáno poučení podle § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 a § 336 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Konstatoval, že lhůta 30 dnů od přezkumného jednání k uplatnění popřené pohledávky žalobou uplynula odvolateli dne 29.12.2008, když mu lhůta 15 dnů od doručení řádného vyrozumění o popření pohledávky neběžela, neboť se odvolatel účastnil přezkumného jednání. Protože odvolatel nepodal žalobu na určení popřené pohledávky v zákonné lhůtě, nelze k popřené pohledávce přihlížet. Proto soud I. stupně přihlášku pohledávek podle § 185 IZ v rozsahu popření odmítl a současně uvědomil odvolatele o tom, že v tomto rozsahu jeho účast v řízení končí, když i tedy nadále pokračuje v insolvenčním řízení s pohledávkou č. 1 ve výši 303.986 Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Především namítal, že se o popření pohledávky ve výši 307.986 Kč dozvěděl až z napadeného usnesení, o čemž měl být správcem vyrozuměn. Připustil, že sice byl osobně přítomen zahájení přezkumného jednání, jež však nezačalo v 9:00 hod., ale mnohem později vzhledem k nutnosti provedení prezence více než 60 věřitelů, avšak musel je předčasně opustit v 11:30 hod., a to ještě před tím, než bylo přistoupeno k přezkoumání jeho pohledávek, jež správce uznal. Z toho dovozoval, že je na něho třeba nahlížet jako na věřitele, jenž se přezkumného jednání nezúčastnil a měl proto být vyrozuměn o popření své pohledávky, a že mu lhůta k podání žaloby dosud neuplynula. Proto podal určovací žalobu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení napadeného usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 336 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci obdobně § 190 až 202. Podle § 336 odst. 2 IZ má popření pohledávky dlužníkem v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identifikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena. Podle § 13 odst. 1 vyhlášky vyrozumění dále obsahuje poučení, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že při přezkumném jednání konaném dne 24.11.2008 dlužník popřel zcela co do pravosti odvolatelovu nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 307.197 Kč, že dne 10.10.2008 byla dlužníkovi povolena reorganizace (B-17) a dne 25.5.2009 byl schválen reorganizační plán (B-90), jenž odvolací soud potvrdil dne 28.7.2009 (B-103).

Z protokolu o přezkumném jednání spojeného se zápisem z druhé schůze věřitelů (B-35) a z připojené prezenční listiny lze zjistit toliko to, že jednání začalo v 9:00 hod., skončilo (bez jakéhokoliv přerušení) ve 14:00 hod. a v 11:30 hod. ho odvolatel opustil. Přestože bylo na jednání dáno přítomným věřitelům poučení podle § 192 odst. 1, § 197 odst. 2, § 198 a § 199 IZ, nelze zjistit, kdy se tak přesně stalo a zda mu byl odvolatel přítomen. Z vyrozumění správce ze dne 8.12.2008 (P111-3), jež bylo odvolateli doručeno dne 9.12.2008, odvolací soud zjistil, že v něm byl odvolatel řádně poučen o popření své pohledávky č. 2 ve výši 307.197 Kč dlužníkem včetně toho, že se mu může bránit určovací žalobou podanou proti správci a dlužníkovi do 15 dnů ode dne jeho doručení; lhůta k podání žaloby tak skončila v pondělí 29.12.2008. Z obsahu odvolání a ze spisu shodně vyplývá, že odvolatel podal incidenční žalobu až dne 3.5.2010 (věc je vedena pod sp. zn. 28 ICm 302/2010), tedy opožděně. Soud I. stupně proto nepochybil, když napadeným usnesením odmítl přihlášku odvolatele v rozsahu částky 307.197 Kč a v tomto rozsahu ukončil účast odvolatele v insolvenčním řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 7. června 2010 JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová