1 VSPH 442/2015-B-22
KSCB 26 INS 13872/2014 1 VSPH 442/2015-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: 1) Karel anonymizovano , anonymizovano , 2) Marie anonymizovano , nar. 5. 1. 1961, oba bytem České Budějovice, Bezdrevská 1125/27, zastoupených advokátem JUDr. Přemyslem Kubíčkem, se sídlem České Budějovice, Kasárenská 4, zahájené návrhem dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 13872/2014-B-8 ze dne 10. prosince 2014,

t a k to :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 13872/2014-B-8 ze dne 10. prosince 2014 se v bodu V. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 10. 12. 2014 v bodu I. výroku schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty, v bodu II. výroku konstatoval, že ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty dlužníků osobní automobil VW Golf 19 1.6 D WVWZZZ19Z, rok výroby 1980, RZ 2C43926, VIN VWVWZZZ19ZFW729712; osobní automobil ŠKODA OCTAVIA GLXI AKL ABDF1AG ZZ1U, rok výroby 1999, RZ 2C36514, VIN TMBZZZ1U7W2039037; a členský podíl v Bytovém družstvu Oliva blíže specifikovaný v bodu II. výroku. V bodu III. výroku soud uvedl, že insolvenčním správcem je AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem Praha 1, Široká 36/5 a v bodu IV. výroku soud uložil insolvenčnímu správci podávat každé tři měsíce zprávu o stavu insolvenčního řízení. V bodu V. výroku soud zamítl návrh na zproštění insolvenčního správce jeho funkce.

Bod V. výroku byl odůvodněn tím, že dlužníci navrhli, aby soud zprostil funkce insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v. o. s. a ustanovil jiného správce. Svůj návrh dlužníci odůvodnili tím, že se s JUDr. Žižlavským neměli vůbec možnost setkat, dokumenty, které dlužníci insolvenčnímu správci zaslali, nebral insolvenční správce na vědomí a rovněž Ing. Trpák, vedoucí provozovny, který byl jejich věcí v rámci AS ZIZLAVSKY v. o. s. pověřen, s nimi nekomunikoval a choval se arogantně.

K těmto skutečnostem uvedeným dlužníky se za insolvenčního správce vyjádřil Mgr. Sigmund, ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v. o. s. Uvedl zejména, že součinnost ze strany dlužníků je problematická; insolvenční správce je vždy veden snahou o co největší ochranu společného zájmu věřitelů a pro některé dlužníky není tato skutečnost vítanou.

Soud učinil závěr, že nebyl prokázán žádný z důvodů pro zproštění insolvenčního správce funkce uvedených v § 32 odst. 1 insolvenčního zákona, proto návrh na toto zproštění zamítl.

Dlužníci napadli bod V. výroku usnesení společným odvoláním, ve kterém navrhli tento bod změnit a vyhovět návrhu na zproštění insolvenčního správce. Odvolání odůvodnili tím, že insolvenční správce zahrnul do soupisu majetkové podstaty též majetek patřící třetí osobě, nikoliv dlužníkům, a to automobil ŠKODA OCTAVIA, RZ 2C36514. Před přezkumným jednáním dlužníci předali insolvenčnímu správci kupní smlouvu prokazující, že vozidlo bylo prodáno. Insolvenční správce přesto věc zahrnul do majetkové podstaty a nevyrozuměl vlastníka věci dle § 224 odst. 1 insolvenčního zákona. Insolvenční správce tím porušil důležitou povinnost stanovenou insolvenčním zákonem.

Insolvenční správce se k odvolání vyjádřil a uvedl, že předmětný automobil zapsal do soupisu majetkové podstaty na základě výpisu z registru vozidel. Dlužníci automobil neuvedli ve svém insolvenčním návrhu, insolvenční správce proto kontaktoval dlužníky a tito mu sdělili, že vlastníkem vozidla je jejich dcera. Následně dlužníci předali před přezkumným jednáním insolvenčnímu správci kupní smlouvu ze dne 1. 12. 2009, uzavřenou s panem Jiřím Kušnírem, bytem Ševětín, Školská 189. Insolvenční správce vyrozuměl pana Kušníra o soupisu automobilu do majetkové podstaty.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadenou část usnesení soudu prvního stupně (bod V. výroku) podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníků důvodným.

Podle § 32 odst. 1 první věty insolvenčního zákona Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit.

Podle § 36 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Ve shodě se soudem prvního stupně je též odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. K novému tvrzení dlužníků uvedenému v odvolání odvolací soud dodává, že okolnost, že insolvenční správce na základě zápisu v registru vozidel a z rozdílných reakcí dlužníků nabyl dojmu, že předmětný automobil je ve vlastnictví dlužníků a zapsal do soupisu majetkové podstaty uvedenou věc, která podle názoru dlužníků není v jejich vlastnictví, nesvědčí o tom, že by insolvenční správce porušoval své povinnosti (naopak by za porušení jeho povinností bylo možné označit situaci, pokud by do soupisu nezapsal věc, která být zapsána měla). Za tohoto stavu bylo na údajném vlastníkovi p. Kušnírovi, aby podal dle § 225 odst. 2 insolvenčního zákona proti insolvenčnímu správci žalobu o vyloučení předmětného vozidla z majetkové podstaty, byl-li by názoru, že je vlastníkem této věci (jak plyne z insolvenčního rejstříku, tuto žalobu Jiří Kušnír nepodal-vyrozumění insolvenčního správce podané dle § 224 odst. 1 insolvenčního správce převzal dne 22. 1. 2015).

Nejsou dány žádné důvody dle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona pro zproštění insolvenčního správce jeho funkce. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil bod V. výroku napadeného usnesení jako věcně správný.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 31. srpna 2015 JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková