1 VSPH 438/2016-A-14
KSPL 65 INS 31905/2015 1 VSPH 438/2016-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Milan Matoušek, nar. 8. září 1986, bytem Nová Huť, Hrádek, 8. května 270, zast. JUDr. Dagmar Vrbeckou, advokátkou, se sídlem Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 31905/2015-A-9, ze dne 3. února 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 31905/2015-A-9, ze dne 3. února 2016, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 22.12.2015 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením ze dne 7.1.2016 byl dlužník vyzván k předložení řádného seznamu závazků z důvodu, že v předloženém seznamu závazků neuvedl data splatnosti jednotlivých závazků. Dlužník opětovně předložil seznam závazků, doplnil jen údaj o jednom dalším věřiteli, údaje o splatnosti závazků stále chyběly. Proto soud pro nedoplnění seznamu závazků insolvenční návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že měl obtíže při obstarávání dokladů s ohledem na svůj předchozí život (žil v podnájmech, i na ulici, byl ve výkonu trestu odnětí svobody) a z té doby neměl žádné doklady. Všechny jeho závazky jsou po dobu delší 30 dnů po splatnosti, dlužník déle než 3 měsíce není schopen splácet, insolvenční návrh podal již podruhé. Údaje o splatnosti dluhů starých tři až devět let neměl a měl za to, že zákon údaje o splatnosti nepožaduje. Odmítnutí insolvenčního návrhu měl za přehnaně formalistický přístup a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit:

a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern), musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu plyne, že dne 22.12.2015 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dlužník předložil seznam závazků, ve kterém však neuvedl data splatnosti těchto závazků. K výzvě soudu I. stupně ze dne 7.1.2016 (A-7) dlužník předložil opět seznamy závazků bez uvedení dat splatnosti, ohledně dat splatnosti v odvolání připustil, že je nezná.

Odvolací soud má shodně se soudem I. stupně za to, že bez uvedení dat splatnosti závazků dlužníka nelze v insolvenčním řízení dále pokračovat, přičemž skutečnost, že dlužník doklady o datech splatnosti závazků u všech závazků neznal (v insolvenčním návrhu některé data splatnosti uvedl), jde jen k jeho tíži. Není totiž na insolvenčním soudu, aby konkrétní data splatnosti závazků jednotlivých dlužníků sám zjišťoval.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když vadný insolvenční návrh, který dlužník řádně nedoplnil, odmítl.

Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí, nicméně tato skutečnost nebrání dlužníku v tom, aby nový (řádný) návrh podal znovu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. května 2016

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková