1 VSPH 436/2013-P16-9
KSPH 40 INS 18800/2011 1 VSPH 436/2013-P16-9

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše DörÍla V insolvenčním řízení dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , IČO 45856184, bytem Doksy, Ovčácká 255, zast. JUDr. Janem Holubem, advokátem, sídlem Kladno, Kleinerova 24, o odvolání věřitele č. 15 Plzeňský Prazdroj, a.s., IČO 45357366, sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, zast. JUDr. Vlastimilem Skopečkem, advokátem, sídlem Plzeň, B. Smetany 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2012, č.j. KSPH 40 INS 18800/2011-P16-2, takto:

Usnesení Krajského soudu V Praze ze dne 27. listopadu 2012, č.j. KSPH 40 INS 18800/2011-P16-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Miloslava anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška věřitele č. 15 Plzeňský Prazdroj, a.s. (dále jen odvolatel) se odmítá pro opožděnost, k této přihlášce se nepřihlíží (bod I. výroku) a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 4.10.2012, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a prohlásil konkurs na jeho majetek. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 7.11.2012 u Krajského soudu v Praze na předepsaném formuláři. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Odvolatel adresoval svoji přihlášku chybně Městskému soudu v Praze, jenž ji dne 9.11.2012, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty, podal poště kpřepravě k doručení Krajskému soudu v Praze, jemuž došla dne 31.10.2012. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), opožděnou přihlášku odmítl a odvolateli ukončil jeho účast v řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a jeho přihláška byla projednána. Uznal, že přihlášku nesprávně adresoval Městskému soudu vPraze, jemuž došla dne 31.10.2012. Namítal však, že Městský soud v Praze pochybil, když došlou přihlášku ve smyslu § 173 odst. 4 IZ neprodleně nepostoupil insolvenčnímu soudu a učinil tak až po uplynutí 10 dnů, tedy opožděně. Vyj ádřil přesvědčení, že má právo spoléhat na to, že soudy budou postupovat podle zákona a nesprávně adresované přihlášky budou Včas-tedy maximálně do 3 dnů-postupovat příslušnému soudu. Protože se tak v jeho případě nestalo, měl za to, že je třeba vycházet z fikce doručení 3.11.2012 , kdy měl Městský soud v Praze přihlášku postoupit.

2 KSPH 40 INS 18800/2011

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 17 3 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Kpřihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty kpromlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášt přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dlužníkově insolvenčním řízení Krajský soud v Praze jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 3.10.2012, jež bylo dne 4.10.2012 zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) lhůtu do 7.11.2012 k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to Včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Ze spisu plyne, že odvolatel přihlášku své pohledávky za dlužníkem určenou ke sp.zn. MSPH 40 INS 18800/2011 (správně mělo být KSPH 40 INS 18800/2011) podal dne 29.10.2012 na poštu k přepravě a adresoval ji Městskému soudu v Praze (správně mělo být Krajskému soudu vPraze), jemuž došla dne 31.10.2012, tedy ještě včas. Podle právních závěrů vyjádřených vusnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012, sp.zn. 29 NSČR 3/2012 a publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, s nimiž se odvolací soud ztotožňuje, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena Včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené

3 KSPH 40 INS 18800/2011 k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Městský soud v Praze přípisem ze dne 9.11.2012, č.j. 2 Nc 6940/2012-3 předal dne 21.11.2012 přihlášku k doručení svému kurýrovi-tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek-a adresoval ji Krajskému soudu v Praze, jemuž postoupená přihláška došla téhož dne (21.11.2012). Podal-li odvolatel svoji přihlášku nepříslušnému Městskému soudu v Praze, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Městskému soudu v Praze, jenž vadně podanou přihlášku dle § 17 3 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatel sám.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky odvolatele je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. Včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spoj ené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokoj ována.

Pokud jde o odvolatelovy výhrady ohledně postupu Městského soudu v Praze, jenž došlou přihlášku neprodleně nepostoupil insolvenčnímu soudu, považoval odvolací soud za nutné uvést, že postup jiného než insolvenčního soudu podle § 173 odst. 4 IZ má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu, tj. jiného než insolvenčního soudu. Nemůže Však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu a v žádném případě nezbavuje věřitele odpovědnosti podat Včas přihlášku u insolvenčního soudu.

Protože tedy ohledně odvolatelovy přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. března 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. , V. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová