1 VSPH 435/2012-A-23
MSPH 76 INS 23787/2011 1 VSPH 435/2012-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Gustava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Lumírova 105/21, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2012, č.j. MSPH 76 INS 23787/2011-A-17,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2012, č.j. MSPH 76 INS 23787/2011-A-17, se v bodě II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka Gustava anonymizovano (bod I. výroku), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Konečného (bod III. výroku); v navazujících výrocích soud I. stupně konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají dne 15.03.2012 v 11:10 hod., vyzval věřitele k podání přihlášek svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na majetku dlužníka, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů a insolvenčnímu správci uložil některé povinnosti.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 19.12.2011 podal dlužník na předepsaném formuláři insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a že usnesením ze dne 22.12.2011 (A-7) vyzval dlužníka k předložení chybějících povinných příloh návrhu na povolení oddlužení, a to mj. též výpisu z rejstříku trestů, s poučením o důsledcích nesplnění výzvy. Protože dlužník osvědčil svůj úpadek, avšak nepředložil výpis z rejstříku trestů, postupoval soud I. stupně podle § 393 odst. 3 a dle § 396 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), zjistil úpadek dlužníka, odmítl jeho návrh na povolení oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Proti bodu II. výroku usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud zrušil a oddlužení mu povolil. Namítal, že dne 15.1.2012 doložil soudu I. stupně výpis z rejstříku trestů. K tomu připojil doručenku odeslaných zpráv ze své datové schránky ze dne 15.1.2012.

Soud I. stupně ve vyjádření k odvolání uvedl, že výpis z rejstříku trestů nebyl obsažen v příloze podání dlužníka (A-10) a jeho předložení nelze dovodit ani z předložené doručenky (A-18).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jak plyne z § 389 odst. 1 IZ, o řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku oddlužením (o povolení oddlužení dle § 397 odst. 1 IZ) lze rozhodnout jedině na základě jeho návrhu na povolení oddlužení, který musí být dle § 390 odst. 1 IZ podán včas a zákonem stanovenou formou (tj. na předepsaném formuláři dle § 391 odst. 3 IZ) a který musí být opatřen všemi předepsanými náležitostmi, tj. obsahovými náležitostmi stanovenými v § 391 odst. 1 a § 392 odst. 3 a 4 IZ i přílohami předepsanými v § 392 odst. 1 a 2 IZ, jež jsou dále specifikovány v § 24 jednacího řádu pro insolvenční řízení. Mezi povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení patří též výpis z rejstříku trestů dlužníka ne starší 3 měsíce (§ 24 písm. e) vyhlášky č. 311/2007 Sb.), bez něhož nelze posoudit poctivost dlužníkova záměru (§ 395 odst. 1, písm. a), odst. 3 písm. b) IZ).

Nesplnění požadavků kladených zákonem na formu, obsah a přílohy návrhu na povolení oddlužení brání jeho věcnému projednání, a proto nejsou-li takové nedostatky dlužníkem odstraněny ani přes výzvu soudu dle § 393 odst. 1 a 2 IZ, musí být návrh odmítnut podle § 393 odst. 3 IZ.

Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že insolvenční soud usnesením ze dne 22.12.2011 (č.l. A-7), jež mu bylo doručeno dne 29.12.2011, dlužníka vyzval, aby nedostatky návrhu na povolení oddlužení opravil a doplnil ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení, a současně ho poučil o tom, jak opravu a doplnění provést, a o následku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li v určené lhůtě odstraněny nedostatky návrhu bránící pokračovat v řízení nebo předloženy jeho řádné přílohy. Dlužník ovšem v určené lhůtě (dle § 393 odst. 1 IZ tato lhůta nesměla být delší než 7 dnů) požadovaný výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nepředložil a neučinil tak ani dosud.

Soud I. stupně tudíž nepochybil, když návrh na povolení oddlužení pro absenci výpisu z rejstříku trestů ne staršího 3 měsíce odmítl a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Pokud jde o tvrzení dlužníka, že výpis z rejstříku trestů doložil insolvenčnímu soudu dne 15.1.2012, nemá v obsahu elektronicky vedeného insolvenčního spisu žádnou oporu (u č.l. A-10, A-11 a A-13 není taková listina založena) a jeho řádné a včasně doručení insolvenčnímu soudu neosvědčuje ani dlužníkem předložená doručenka odeslaných zpráv z jeho datové schránky ze dne 15.1.2012 (A-18); ostatně výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nepředložil dlužník ani za trvání odvolacího řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle § 219 občanského soudního řádu usnesení soudu I. stupně v napadeném bodě II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 10. dubna 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: V. Chalupová